Index 
Notulen
PDF 301kWORD 253k
Donderdag 26 november 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul
  
4.2.Cambodja
  
4.3.Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (ingediende ontwerpresoluties)
 9.Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 10.Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 11.Stemmingen
  
11.1.Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul (stemming)
  
11.2.Cambodja (stemming)
  
11.3.Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh (stemming)
  
11.4.Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (stemming)
  
11.5.Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (stemming)
  
11.6.Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (stemming)
  
11.7.Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises (stemming)
  
11.8.Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Ingekomen stukken
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 25 november 2015

(*) (nr. 1059/2015); (*) (nr. 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (nr. 1061/2015); (*) (nr. 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (nr. 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (nr. 1064/2015); Antonio Macías Reina (nr. 1065/2015); (*) (nr. 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (nr. 1067/2015); (*) (nr. 1068/2015); (*) (nr. 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (nr. 1070/2015); (*) (nr. 1071/2015); (*) (nr. 1072/2015); (*) (nr. 1073/2015); (*) (nr. 1074/2015); (*) (nr. 1075/2015); Flavio Miccono (nr. 1076/2015); (*) (nr. 1077/2015); Marta González Sainz (nr. 1078/2015); (*) (nr. 1079/2015); (*) (nr. 1080/2015); (*) (nr. 1081/2015); (*) (nr. 1082/2015); (*) (nr. 1083/2015); (*) (nr. 1084/2015); (*) (nr. 1085/2015); (*) (nr. 1086/2015); Pablo Navarro Montes (nr. 1087/2015); (*) (nr. 1088/2015); (*) (nr. 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (nr. 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (nr. 1091/2015); (*) (nr. 1092/2015); Christian Frener (nr. 1093/2015); (*) (nr. 1094/2015); (*) (nr. 1095/2015); (*) (nr. 1096/2015); (*) (nr. 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (nr. 1098/2015); (*) (nr. 1099/2015); Sara Zavarella (nr. 1100/2015); (*) (nr. 1101/2015); (*) (nr. 1102/2015); (*) (nr. 1103/2015); Daniela Ilieva (nr. 1104/2015); (*) (nr. 1105/2015); (*) (nr. 1106/2015); Marco Di Marco (nr. 1107/2015); (*) (nr. 1108/2015); (*) (nr. 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (nr. 1110/2015); (*) (nr. 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 1112/2015); (*) (nr. 1113/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 1114/2015); Lionel Vuillaume (nr. 1115/2015); (*) (nr. 1116/2015); Dr. Francesco Dati (nr. 1117/2015); Luis Enseñat Martín (nr. 1118/2015); (*) (nr. 1119/2015); (*) (nr. 1120/2015); (*) (nr. 1121/2015); (*) (nr. 1122/2015); (*) (nr. 1123/2015); (*) (nr. 1124/2015); (*) (nr. 1125/2015); (*) (nr. 1126/2015); (*) (nr. 1127/2015); (*) (nr. 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (nr. 1129/2015); Flavio Miccono (nr. 1130/2015); (*) (nr. 1131/2015); (*) (nr. 1132/2015); (*) (nr. 1133/2015); (*) (nr. 1134/2015); Massimo D'Agostino (nr. 1135/2015); (*) (nr. 1136/2015); (*) (nr. 1137/2015); (*) (nr. 1138/2015); (*) (nr. 1139/2015); Mark Van Gelder (nr. 1140/2015); Marion Nestorov (nr. 1141/2015); (*) (nr. 1142/2015); (*) (nr. 1143/2015); (*) (nr. 1144/2015); (*) (nr. 1145/2015); (*) (nr. 1146/2015); (*) (nr. 1147/2015); (*) (nr. 1148/2015); (*) (nr. 1149/2015); Barbara Montebelli (nr. 1150/2015); (*) (nr. 1151/2015); (*) (nr. 1152/2015).

(*) Naam vertrouwelijk


3. Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer (debat)

Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer (2015/2852(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (voorzitter van de Rekenkamer) presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Claudia Schmidt, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Markus Pieper, Derek Vaughan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle en Verónica Lope Fontagné.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Het debat wordt gesloten.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 24.11.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul

Ontwerpresoluties B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 en B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Afzal Khan, namens de S&D-Fractie die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Stanislav Polčák, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis en Pavel Svoboda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk en Patricija Šulin.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 26.11.2015.


4.2. Cambodja

Ontwerpresoluties B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 en B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Csaba Sógor en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 26.11.2015.


4.3. Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh

Ontwerpresoluties B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 en B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri en Lola Sánchez Caldentey lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Karol Karski, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Neena Gill en Monica Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 26.11.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) - 13511/2015 - COM(2015)0589)
verwezen naar ten principale: JURI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)) - 13514/2015 - COM(2015)0588)
verwezen naar ten principale: JURI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 27 november 2015, in.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Inês Cristina Zuber over het feit dat het niet mogelijk is stemverklaringen in te dienen over ontwerpresoluties die overeenkomstig artikel 135 van het Reglement zijn ingediend.


7. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie CULT: María Teresa Giménez Barbat

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië): María Teresa Giménez Barbat

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: María Teresa Giménez Barbat


8. Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (2015/2656(RSP))

Het debat heeft op 23 november 2015 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 23.11.2015).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Helmut Scholz, namens de Commissie INTA, over de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 26.11.2015.


9. Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000141/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Het debat heeft op 23 november 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 23.11.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Fredrick Federley en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, over een    dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-   1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, on dierenwelzijn (2015/2957(RSP)) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt en Norbert Erdős, namens de PPE-Fractie, over een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Keith Taylor en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, over een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, over een dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton en Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over een dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 26.11.2015.


10. Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000127/2015) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Het debat heeft op 27 oktober 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 27.10.2015).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana en Rosa D'Amato, namens de Commissie REGI, over "Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020" (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 26.11.2015.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 en B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1258/2015

(ter vervanging van B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 en B8-1272/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, namens de PPE-Fractie,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor    Škrlec, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, namens de    EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0412)

(Ontwerpresolutie B8-1276/2015 komt te vervallen.)


11.2. Cambodja (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 en B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1263/2015

(ter vervanging van B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 en B8-1277/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, namens de PPE-Fractie,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie,namens de ECR-Fractie

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractienamens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0413)


11.3. Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 en B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1257/2015

(ter vervanging van B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 en B8-1275/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, namens de PPE-Fractie,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, namens de S&D-Fractienamens de S&D-Fractie,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractienamens de ECR-Fractie,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractienamens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0414)

Het woord werd gevoerd door:

Cecilia Wikström om te melden dat de Cambodjaanse oppositieleider Sam Rainsy op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


11.4. Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0415)


11.5. Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0416)


11.6. Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 en B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1278/2015

(ter vervanging van B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 en B8-1283/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik, namens de PPE-Fractie,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin,namens de S&D-Fractienamens de S&D-Fractie,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractienamens de ECR-Fractie,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0417)

(Ontwerpresoluties B8-1279/2015 en B8-1281/2015 komen te vervallen.)


11.7. Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0418)


11.8. Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000127/2015) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 27 october 2015 (punt 14 van de notulen van 27.10.2015).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 26 november 2015 (punt 10 van de notulen van 26.11.2015).

Ontwerpresolutie B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0419)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe en Daniel Hannan

Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan en Andrejs Mamikins

Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins en Bogdan Andrzej Zdrojewski

Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák en Andrejs Mamikins

Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki en Andrejs Mamikins.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht aan het Gerecht van de Europese Unie van de rechtsmacht om in eerste aanleg uitspraak te doen in geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

AFCO

2) van de leden

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over nieuwe drugs (B8-1099/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over voedselverspilling (B8-1100/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García en Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over op bodembehoud gerichte landbouw (B8-1122/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de wereldvoedseldag (B8-1123/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over World Sight Day (B8-1124/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de goedkeuring van maatregelen om de toegang tot microfinancieringsinstrumenten te faciliteren (B8-1125/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van namaak in Italië en de Europese Unie (B8-1126/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het gevaar van IS in Turkije en het Midden-Oosten (B8-1127/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de eerbiediging van de beschermde benamingen van landbouwproducten in de EU (B8-1128/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van het BGA-keurmerk van rijst uit de streek Veneto en uit Italië in het licht van oneerlijke concurrentie van uit Azië afkomstige rijst (B8-1129/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de dringende distributie van GLB-steun aan de landbouw in de Veneto (B8-1130/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de verbetering en uitbreiding van de voorwaarden voor deelname aan het Erasmus+-programma voor jongeren met een geestelijke of lichamelijke handicap (B8-1131/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff en Stanisław Żółtek. Ontwerpresolutie over de blokkering van de herprogrammering van de Europese structuurfondsen om te worden gebruikt voor om het even welke onthaalinfrastructuur voor illegale migranten (B8-1132/2015)

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over kleine en middelgrote ondernemingen (B8-1133/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over het rekening houden met en eerbiedigen van democratische uitingen van burgers: eerbiediging van het Zwitsers referendum over de beperking van immigratie (B8-1134/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het Ombrina Mare 2-project en offshoreoperaties (B8-1135/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over coördinatie van politiekorpsen op Europees niveau bij sportwedstrijden met een hoog risico op ongeregeldheden (B8-1136/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over door natuurrampen getroffen kmo's en gemeentes (B8-1137/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over duurzame consumptie van vis (B8-1138/2015)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

PECH

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over voedselintolerantie (B8-1139/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de actualisering van de gegevens met betrekking tot de incidentie van zwaarlijvigheid in Europa (B8-1140/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over "digital tax" (B8-1141/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het internationale jaar van de peulvruchten (B8-1142/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Richard Sulík. Ontwerpresolutie over vrijstelling van verplichte enquêtes voor micro-ondernemingen (B8-1143/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de fusie van kredietinstellingen en betere bescherming van klanten (B8-1144/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de schade die wordt berokkend aan "Made in Italy" door poedermelk (B8-1145/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun aan de kiwiproducenten in de Veneto (B8-1153/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over gelijke behandeling van de Europese consumenten bij de toegang tot goederen en diensten op de interne markt (B8-1154/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de naleving van de EU-wetgeving bij het opleggen van boetes in verband met het melkquotastelsel 2014-2015 in Italië (B8-1155/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Gilles Lebreton. Ontwerpresolutie over de vangst van haaien voor kosmetische doeleinden (B8-1156/2015)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over transparantie in de etikettering van Europese zuivelproducten (B8-1158/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de opwarming van de aarde (B8-1159/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de wolkbreuken die Zuid-Italië hebben getroffen (B8-1160/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

REGI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over beroerten en het feit dat er passende ziekenhuisstructuren nodig zijn en dat steun moet worden verleend aan de familieleden van de patiënten (B8-1161/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de maatregelen op het gebied van fiscaal beleid en het economisch herstel: een onoplosbare logische contradictie (B8-1162/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over vastgoedleningen tegen nultarief (B8-1163/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over maatregelen ter bevordering van de EU-export (B8-1164/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van de euro en de interne markt voor industriële ondernemingen in Frankrijk (B8-1165/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de financiële problemen bij Air France (B8-1166/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de procedure voor de toetreding van Turkije tot de EU (B8-1167/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over herziening van Verordening (EU) nr. 1408/2013 om landbouwers die aan een collectieve insolventieprocedure zijn onderworpen gebruik te kunnen laten maken van de kasvoorschotten van de Staat (B8-1168/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het dereguleringsbeleid van de arbeidsmarkt in de EU (B8-1169/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de veehouderij (B8-1170/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de kloof tussen opleiding en beroepsleven (B8-1171/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de gevaren van de ongecontroleerde Chinese landbouw (B8-1172/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de toegang tot de rechter (B8-1173/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het voorzien in projecten om meer ruchtbaarheid te geven aan de door Eures geboden mobiliteitsmogelijkheden (B8-1174/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over nieuwe behandelingen tegen psychische stoornissen (B8-1175/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen die een praktijkopleiding aanbieden (B8-1176/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een grondig onderzoek naar de voordelen en de risico's voor de gezondheid van het gebruik van voedingssupplementen (B8-1177/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de rangschikking van Italië op de 25e plaats (van 28 landen) in de Social Justice Index (B8-1178/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de onwettelijkheid van de zogeheten administratieve kosten die luchtvaartmaatschappijen aanrekenen voor het gebruik van een kredietkaart (B8-1179/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de toepassing van het investeringsplan voor Europa (Junckerplan) (B8-1180/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de in de aanbevelingen van de Commissie en de Raad opgenomen wens om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen (B8-1181/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de uitgaven van de Commissie voor communicatie voor 2016 (B8-1182/2015)

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over herstel van de democratie in de Europese landen (B8-1183/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de rol van de Commissie in het Volkswagen-schandaal (B8-1184/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de situatie van de mensenrechten in Turkije: de pijnlijke stilte van de Europese Commissie (B8-1185/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de "helicopter drop" (geldinjecties) (B8-1186/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de uitdagingen in verband met de deeleconomie, met name in de toeristische sector (B8-1187/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de intrekking van Richtlijn 2009/81/EG betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied (B8-1188/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over misbruik van "nieuwe drugs" (B8-1189/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de creatie van een systeem van algemene verzekering voor kmo's die getroffen worden door natuurrampen (B8-1191/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een fonds voor dringende hulp aan de personen die getroffen zijn door de aardbevingen in Afghanistan (B8-1192/2015)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de creatie van een ad-hocwebportaal dat gewijd is aan de circulaire economie (B8-1193/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over dialoog, cultuur en onderwijs als beschermers van de identiteiten en de democratie in Europa (B8-1194/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over maatregelen ter ondersteuning van de Franse bijenteelt (B8-1195/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een ander beleid op het vlak van windenergie (B8-1196/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over gokverslaving (B8-1197/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over gelijke lonen (B8-1198/2015)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de ongepaste ontmoetingen tussen enkele leden van het uitvoerend comité van de ECB en privébankiers (B8-1199/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een verbod op de invoer van honing uit China (B8-1200/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de toegang tot het internet (B8-1201/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over geluidshinder (B8-1202/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over femicide (B8-1203/2015)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de mislukte sociale functie van de euro (B8-1204/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over hotspots en herplaatsing van vluchtelingen en irreguliere migranten (B8-1205/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over bewustmakingscampagnes over correct antibioticagebruik (B8-1206/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over sociale gerechtigheid in Europa (B8-1207/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over strategische acties ter bescherming van de nationale parken van de lidstaten (B8-1208/2015)

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het onderwijzen van kinderen in duurzame ontwikkeling en circulaire economie (B8-1209/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het feit dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor het halen van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (B8-1210/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (B8-1211/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 19/11/2015)

Commissie EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 (2015/2330(INI))
(advies: BUDG (artikel 54 van het Reglement))

- Vluchtelingen: Sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (2015/2321(INI))
(advies: FEMM, CULT (artikel 54 van het Reglement))

Commissie CONT (artikel 54 van het Reglement)

- Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (2015/2319(INI))
(advies: BUDG, JURI (artikel 54 van het Reglement))

Wijzigingen aanwijzing commissies (article 53 du règlement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 19/11/2015)

Commissie EMPL
- Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het digitale tijdperk (2015/2007(INI))
verwezen naar ten principale: FEMM
advies: EMPL, ITRE

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 39, lid 3, van het Reglement)

Commissie JURI
- Bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie
(advies: JURI (artikel 39, lid 3, van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie AFET
- Mensenrechten en migratie in derde landen (2015/2316(INI))
(advies: DEVE)

- Aansprakelijkheid van rechtspersonen voor ernstige mensenrechtenschendingen in derde landen (2015/2315(INI))

Commissie DEVE
- Het EU-verslag 2015 over beleidscoherentie voor ontwikkeling (2015/2317(INI))
(advies: INTA)

Commissie CONT
- Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (2015/2319(INI))
(advies: BUDG, JURI)

- Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma (2015/2318(INI))
(advies: ITRE)

Commissie EMPL
- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 (2015/2330(INI))
(advies: BUDG)

- Vluchtelingen: Sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (2015/2321(INI))
(advies: FEMM, CULT)

- Hoe kan het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) optimaal worden benut? (2015/2320(INI))
(advies: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

Commissie ITRE
- Een "new deal" voor energieconsumenten (2015/2323(INI))
(advies: IMCO)

- Een nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt (2015/2322(INI))

Commissie REGI
- Een EU-strategie voor het Alpengebied (2015/2324(INI))
(advies: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

Commissie CULT
- Europa voor de burger (2015/2329(INI))
(advies: BUDG)

- Creatief Europa (2015/2328(INI))
(advies: BUDG)

- Erasmus + (2015/2327(INI))
(advies: EMPL, BUDG)

Commissie JURI

- Controle op de toepassing van het Unierecht. Jaarverslag 2014 (2015/2326(INI))
(advies: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

Commissie LIBE
- Publieke toegankelijkheid van documenten (artikel 116, lid 7) voor de periode 2014-2015 (2015/2287(INI))

Commissie FEMM
- De situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (2015/2325(INI))


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt plaats op 2 december 2015.


18. Onderbreking van de zitting

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, die de Voorzitter complimenteert met het goede verloop van de stemmingen.

°
° ° °

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridische mededeling - Privacybeleid