Zoznam 
Zápisnica
PDF 303kWORD 286k
Štvrtok, 26. novembra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2014 (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Afganistan, najmä zabíjanie v provincii Zábul
  
4.2.Kambodža
  
4.3.Sloboda prejavu v Bangladéši
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Pozície Rady v prvom čítaní
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (predložené návrhy uznesení)
 9.Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (predložené návrhy uznesení)
 10.Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)
 11.Hlasovanie
  
11.1.Afganistan, najmä zabíjanie v provincii Zábul (hlasovanie)
  
11.2.Kambodža (hlasovanie)
  
11.3.Sloboda prejavu v Bangladéši (hlasovanie)
  
11.4.Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (hlasovanie)
  
11.5.Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (hlasovanie)
  
11.6.Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (hlasovanie)
  
11.7.Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (hlasovanie)
  
11.8.Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Predloženie dokumentov
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 25. novembra 2015

(*) (č. 1059/2015); (*) (č. 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (č. 1061/2015); (*) (č. 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (č. 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (č. 1064/2015); Antonio Macías Reina (č. 1065/2015); (*) (č. 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (č. 1067/2015); (*) (č. 1068/2015); (*) (č. 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (č. 1070/2015); (*) (č. 1071/2015); (*) (č. 1072/2015); (*) (č. 1073/2015); (*) (č. 1074/2015); (*) (č. 1075/2015); Flavio Miccono (č. 1076/2015); (*) (č. 1077/2015); Marta González Sainz (č. 1078/2015); (*) (č. 1079/2015); (*) (č. 1080/2015); (*) (č. 1081/2015); (*) (č. 1082/2015); (*) (č. 1083/2015); (*) (č. 1084/2015); (*) (č. 1085/2015); (*) (č. 1086/2015); Pablo Navarro Montes (č. 1087/2015); (*) (č. 1088/2015); (*) (č. 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (č. 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (č. 1091/2015); (*) (č. 1092/2015); Christian Frener (č. 1093/2015); (*) (č. 1094/2015); (*) (č. 1095/2015); (*) (č. 1096/2015); (*) (č. 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (č. 1098/2015); (*) (č. 1099/2015); Sara Zavarella (č. 1100/2015); (*) (č. 1101/2015); (*) (č. 1102/2015); (*) (č. 1103/2015); Daniela Ilieva (č. 1104/2015); (*) (č. 1105/2015); (*) (č. 1106/2015); Marco Di Marco (č. 1107/2015); (*) (č. 1108/2015); (*) (č. 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (č. 1110/2015); (*) (č. 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 1112/2015); (*) (č. 1113/2015); Jan-Erik Hansen (č. 1114/2015); Lionel Vuillaume (č. 1115/2015); (*) (č. 1116/2015); Dr. Francesco Dati (č. 1117/2015); Luis Enseñat Martín (č. 1118/2015); (*) (č. 1119/2015); (*) (č. 1120/2015); (*) (č. 1121/2015); (*) (č. 1122/2015); (*) (č. 1123/2015); (*) (č. 1124/2015); (*) (č. 1125/2015); (*) (č. 1126/2015); (*) (č. 1127/2015); (*) (č. 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (č. 1129/2015); Flavio Miccono (č. 1130/2015); (*) (č. 1131/2015); (*) (č. 1132/2015); (*) (č. 1133/2015); (*) (č. 1134/2015); Massimo D'Agostino (č. 1135/2015); (*) (č. 1136/2015); (*) (č. 1137/2015); (*) (č. 1138/2015); (*) (č. 1139/2015); Mark Van Gelder (č. 1140/2015); Marion Nestorov (č. 1141/2015); (*) (č. 1142/2015); (*) (č. 1143/2015); (*) (č. 1144/2015); (*) (č. 1145/2015); (*) (č. 1146/2015); (*) (č. 1147/2015); (*) (č. 1148/2015); (*) (č. 1149/2015); Barbara Montebelli (č. 1150/2015); (*) (č. 1151/2015); (*) (č. 1152/2015).

(*) Nom confidentiel


3. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2014 (rozprava)

Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2014 (2015/2852(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Claudia Schmidt v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Markus Pieper, Derek Vaughan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle a Verónica Lope Fontagné.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rozprava sa skončila.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 24.11.2015 .)


4.1. Afganistan, najmä zabíjanie v provincii Zábul

Návrhy uznesenia B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 a B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Jaromír Štětina v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Afzal Khan v mene skupiny S&D ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Stanislav Polčák, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis a Pavel Svoboda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk a Patricija Šulin.

V rozprave vystúpil Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


4.2. Kambodža

Návrhy uznesenia B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 a B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Csaba Sógor a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


4.3. Sloboda prejavu v Bangladéši

Návrhy uznesenia B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 a B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Karol Karski v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Diane James v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Neena Gill a Monica Macovei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 26.11.2015.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


6. Pozície Rady v prvom čítaní

Predsedníčka oznámila, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku jej boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)
pridelené: gestorský výbor: JURI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD) - 13514/2015 - COM(2015)0588)
pridelené: gestorský výbor: JURI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 27. novembra 2015.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Inês Cristina Zuber k nemožnosti pedstaviť vysvetlenia hlasovania o návrhoch uznesenia predložených v súlade s článkom 135 rokovacieho poriadku.


7. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny ALDE Parlament schválil tieto vymenovania:

výbor CULT: María Teresa Giménez Barbat

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): María Teresa Giménez Barbat

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: María Teresa Giménez Barbat


8. Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (2015/2656(RSP))

Rozprava sa konala 23. novembra 2015 (bod 13 zápisnice zo dňa 23.11.2015).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Helmut Scholz v mene výboru INTA o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kolumbiou a Peru (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


9. Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000141/2015), ktorú položil Czesław Adam Siekierski v mene výboru AGRI pre Komisiu: Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 - 2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Rozprava sa konala 23. novembra 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 23.11.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Fredrick Federley a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o dobrých životných podmienkach zvierat 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt a Norbert Erdős v mene skupiny PPE o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro v mene skupiny S&D o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton a Julie Girling v mene skupiny ECR o stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


10. Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000127/2015), ktorú položila Iskra Mihaylova v mene výboru REGI pre Komisiu: Snaha o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 - 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Rozprava sa konala 27. októbra 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana a Rosa D'Amato v mene výboru REGI o snahe o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 26.11.2015.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Afganistan, najmä zabíjanie v provincii Zábul (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 a B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1258/2015

(nahrádzajúci B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 a B8-1272/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, v mene skupiny PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0412)

(Návrh uznesenia B8-1276/2015 sa stal bezpredmetným.)


11.2. Kambodža (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 a B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1263/2015

(nahrádzajúci B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 a B8-1277/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, v mene skupiny PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR,

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0413)


11.3. Sloboda prejavu v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 a B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1257/2015

(nahrádzajúci B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 a B8-1275/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, v mene skupiny PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, v mene skupiny S&D,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0414)

Vystúpenia:

Cecilia Wikström upozornila na prítomnosť vodcu kambodžskej opozície Sama Rainsyho na galérii pre návštevníkov.


11.4. Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0415)


11.5. Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0416)


11.6. Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 a B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1278/2015

(nahrádzajúci B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 a B8-1283/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik, v mene skupiny PPE,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin, v mene skupiny S&D,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2015)0417)

(Návrhy uznesenia B8-1279/2015 a B8-1281/2015 sa stali bezpredmetnými.)


11.7. Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0418)


11.8. Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000127/2015), ktorú položila Iskra Mihaylova v mene výboru REGI pre Komisiu: Snaha o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 - 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Rozprava sa uskutočnila 27. októbra 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

Návrh uznesenia bol oznámený 26. novembra 2015 (bod 10 zápisnice zo dňa 26.11.2015.).

Návrh uznesenia B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0419)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe a Daniel Hannan

Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan a Andrejs Mamikins

Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki a Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES z 22. októbra 2008 o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni o sporoch medzi Úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

2) poslancov

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nových drogách (B8-1099/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o plytvaní potravinami (B8-1100/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García a Nicola Caputo. Návrh uznesenia o pôdoochrannom poľnohospodárstve (B8-1122/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Svetovom dni výživy (B8-1123/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Svetovom dni zraku (B8-1124/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prijatí opatrení na uľahčenie prístupu k nástrojom mikrofinancovania (B8-1125/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti falšovaniu v Taliansku a v Európskej únii (B8-1126/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o hrozbe súvisiacej s prítomnosťou ISIS v Turecku a na Blízkom východe (B8-1127/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rešpektovaní chránených označení poľnohospodárskych výrobkov v EÚ (B8-1128/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane ryže s chráneným zemepisným označením z regiónu Veneto a z Talianska proti nekalej konkurencii z Ázie (B8-1129/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o naliehavosti poskytnutia pomoci z prostriedkov SPP benátskemu poľnohospodárstvu (B8-1130/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zlepšení a rozšírení podmienok pre prístup k programu Erasmus+ pre mladých ľudí s mentálnym a telesným postihnutím (B8-1131/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff a Stanisław Żółtek. Návrh uznesenia o zastavení preprogramovania európskych štrukturálnych fondov v prospech celej infraštruktúry na prijímanie neregulárnych migrantov (B8-1132/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o malých a stredných podnikoch (B8-1133/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o zohľadnení a dodržiavaní demokratických prejavov občanov: rešpektovanie švajčiarskeho referenda o obmedzení prisťahovalectva (B8-1134/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o projekte Ombrina Mare 2 a ťažbe na mori (B8-1135/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o koordinácii policajných síl na európskej úrovni na účely športových podujatí, na ktorých hrozí výtržníctvo (B8-1136/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o MSP a miestnych orgánoch postihnutých environmentálnymi katastrofami (B8-1137/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o udržateľnej spotrebe rýb (B8-1138/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

PECH

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o potravinovej intolerancii (B8-1139/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o aktualizácii údajov týkajúcich sa výskytu obezity v Európe (B8-1140/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o „digitálnej dani“ (B8-1141/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Medzinárodnom roku strukovín (B8-1142/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Richard Sulík. Návrh uznesenia o výnimkách z povinných zisťovaní pre mikropodniky (B8-1143/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o fúzii bánk Banca Popolare di Marostica a Volksbank a o prerušení poskytovania služieb zákazníkom (B8-1144/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ujme vyplývajúcej pre značku Made in Italy z dôvodu používania sušeného mlieka (B8-1145/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore výrobcov kivi v Benátsku (B8-1153/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rovnakom zaobchádzaní s európskymi spotrebiteľmi v súvislosti s ponukou tovaru a služieb na jednotnom trhu (B8-1154/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dodržiavaní právnych predpisov EÚ pri udeľovaní pokút za kvóty na mlieko v Taliansku v období 2014 – 2015 (B8-1155/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton. Návrh uznesenia o love žralokov na kozmetické účely (B8-1156/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o transparentnosti označovania európskych mliečnych výrobkov (B8-1158/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o globálnom otepľovaní (B8-1159/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prietržiach mračien, ktoré zasiahli juh Talianska (B8-1160/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

REGI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o mozgovej mŕtvici a potrebe vhodných nemocničných zariadení a podpory rodinných príslušníkov pacientov (B8-1161/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o daňových politikách a oživení hospodárstva: neprekonateľný logický rozpor (B8-1162/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o pôžičkách na nehnuteľnosti s nulovou úrokovou sadzbou (B8-1163/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na podporu vývozu EÚ (B8-1164/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vplyve eura a jednotného trhu na francúzske priemyselné podniky (B8-1165/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o ekonomických problémoch spoločnosti Air France (B8-1166/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o ukončení procesu pristúpenia Turecka k Európskej únii (B8-1167/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o revízii nariadenia (EÚ) č. 1408/2013, ktorá by poľnohospodárom, ktorí sú predmetom kolektívneho konkurzného konania, umožnila dostávať štátne pôžičky (B8-1168/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o politikách deregulácie trhu práce v Európskej únii (B8-1169/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podpore živočíšnej výroby (B8-1170/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o priepasti medzi odborným vzdelávaním a svetom práce (B8-1171/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rizikách spojených s nekontrolovaným čínskym poľnohospodárstvom (B8-1172/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prístupe k spravodlivosti (B8-1173/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o plánovaní projektov, ktoré majú zabezpečiť lepšiu propagáciu možností mobility ponúkaných sieťou EURES (B8-1174/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nových spôsoboch liečby duševných porúch (B8-1175/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore malých a stredných podnikov zapojených do učňovskej prípravy (B8-1176/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o komplexnej štúdii o výhodách a zdravotných rizikách vyplývajúcich z užívania výživových doplnkov (B8-1177/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o umiestnení Talianska na 25. mieste (spomedzi 28 krajín) v rámci Indexu sociálnej spravodlivosti (B8-1178/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nezákonnosti účtovania poplatkov zo strany leteckých spoločností za tzv. „administratívne“ náklady vzniknuté pri použití kreditnej karty (B8-1179/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vykonávaní Junckerovho investičného plánu (B8-1180/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o požiadavke na predĺženie veku odchodu do dôchodku v odporúčaniach Komisie a Rady (B8-1181/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o výdavkoch Komisie na komunikáciu na rok 2016 (B8-1182/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o obnovení demokracie v európskych krajinách (B8-1183/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o úlohe Komisie v škandále spoločnosti Volkswagen (B8-1184/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv v Turecku: nepríjemné ticho Európskej komisie (B8-1185/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o tzv. helicopter drop (B8-1186/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výzvach súvisiacich s hospodárstvom spoločného využívania zdrojov, a to najmä v odvetví cestovného ruchu (B8-1187/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení smernice 2009/81/ES o zadávaní verejných zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti (B8-1188/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zneužívaní tzv. nových drog (B8-1189/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení rozsiahleho systému poistenia pre MSP zasiahnuté ekologickými katastrofami (B8-1191/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení krízového fondu na podporu afganského obyvateľstva postihnutého zemetrasením (B8-1192/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení internetového portálu venovaného obehovému hospodárstvu (B8-1193/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dialógu, kultúre a vzdelávaní v kontexte obrany identity a demokracie v Európe (B8-1194/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o prijatí opatrení na podporu francúzskeho včelárstva (B8-1195/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o inej politike v oblasti veternej energie (B8-1196/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o patologickom hráčstve (B8-1197/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o rovnakej odmene za rovnakú prácu (B8-1198/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nevhodných stretnutiach niektorých členov Výkonnej rady ECB so súkromnými bankármi (B8-1199/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze dovozu medu z Číny (B8-1200/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prístupe k internetu (B8-1201/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o znečistení hlukom (B8-1202/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zabíjaní žien (B8-1203/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nedostatočnej sociálnej funkcii eura (B8-1204/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o krízových vstupných centrách („hotspot“) a prerozdeľovaní utečencov a nelegálnych prisťahovalcov (B8-1205/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o informačných kampaniach zameraných na správne používanie antibiotík (B8-1206/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o sociálnej spravodlivosti v Európe (B8-1207/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o strategických opatreniach na ochranu národných parkov členských štátov (B8-1208/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o odbornej príprave a vzdelávaní detí v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a obehového hospodárstva (B8-1209/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame dobrovoľníctva pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (B8-1210/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o pracovnom programe Európskej komisie na rok 2016 (B8-1211/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19.11.2015)

výbor EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (2015/2330(INI))
(stanovisko: BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku))


- Utečenci: sociálne začlenenie a integrácia do pracovného trhu (2015/2321(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor CONT (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (2015/2319(INI))
(stanovisko: BUDG, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19.11.2015)

výbor EMPL
- Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (2015/2007(INI))
pridelené: gestorský výbor: FEMM
stanovisko: EMPL, ITRE

Zmeny v pridelení výborom (článok 39 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor JURI
- Podporovanie voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii
(stanovisko: JURI (článok 39 ods. 3 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor AFET
- Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách (2015/2316(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách (2015/2315(INI))

výbor DEVE
- Správa EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (2015/2317(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor CONT
- Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (2015/2319(INI))
(stanovisko: BUDG, JURI)

- Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (2015/2318(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor EMPL
- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (2015/2330(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Utečenci: sociálne začlenenie a integrácia do pracovného trhu (2015/2321(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT)

- Ako najlepšie využiť potenciál malých a stredných podnikov (MSP) vytvárať pracovné miesta? (2015/2320(INI))
(stanovisko: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

výbor ITRE
- Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie (2015/2323(INI))
(stanovisko: IMCO)

- Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (2015/2322(INI))

výbor REGI
- Stratégia EÚ pre alpský región (2015/2324(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

výbor CULT
- Európa pre občanov (2015/2329(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Kreatívna Európa (2015/2328(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Erasmus + (2015/2327(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG)

výbor JURI

- Monitorovanie uplatňovania práva Únie – Výročná správa za rok 2014 (2015/2326(INI))
(stanovisko: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
- Prístup verejnosti k dokumentom (článok 116 ods. 7) v rokoch 2014 – 2015 (2015/2287(INI))

výbor FEMM
- Situácia žien medzi utečencami a žiadateľmi o azyl v EÚ (2015/2325(INI))


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúca schôdza sa bude konať 2. decembra 2015.


18. Prerušenie zasadania

V rozprave vystúpil Seán Kelly, ktorý zablahoželal predsedníčke za dobré vedenie hlasovania.

°
° ° °

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia