Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 декември 2015 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

13. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказаха се:

- Anna Maria Corazza Bildt, която се върна на въпроса за участието на Marine Le Pen в гласуването на 28 октомври 2015 г. (точка 7.9 от протокола от 28.10.2015 г, вж. също точка 7 от протокола от 29.10.2015 г и точка 16 от протокола от 11.11.2015 г), и относно участието на Marcel de Graaff и Nicolas Bay (председателят предостави подробности относно напредъка на разследването и се ангажира да информира членовете на ЕП);

- Michael Cramer, относно евентуалното въздействие на това участие върху резултата от въпросното гласуване (председателят отговори, че мнозинството е било достатъчно широко и резултатът от гласуването не може да бъде поставен под съмнение);

- Bruno Gollnisch.


13.1. Създаване на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата (гласуване)

предложение за решение, внесено в съответствие с член 197 от Правилника за дейността на ЕП от Председателския съвет, относно създаването на специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие (2015/3005(RSO)) (B8-1335/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0420)


13.2. Назначения в специалната комисия относно данъчните постановления (гласуване)

Предложение на Председателския съвет: Назначения в специалната комисия относно данъчните постановления (2015/3007(RSO))

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

обявено за одобрено (приложение 1 от протокола от 2.12.2015 г)

Изказвания

Reinhard Bütikofer, après le vote.


13.3. Споразумение между ЕС и Лихтенщайн относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания [COM(2015)0395 - C8-0320/2015- 2015/0175(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sander Loones (A8-0334/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0421)

Парламентът одобри сключването на Протокола за изменение на споразумението.


13.4. Специален доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива относно Frontex (гласуване)

Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ относно Frontex [2014/2215(INI)] - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - комисия по петиции. Докладчици: Roberta Metsola и Ska Keller (A8-0343/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ на комисиите LIBE, PETI

приема се (P8_TA(2015)0422)


13.5. Устойчива градска мобилност (гласуване)

Доклад относно устойчивата градска мобилност [2014/2242(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0319/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0423)

Изказвания

Karima Delli (докладчик), относно съдържанието на изменение 1, и James Carver, относно нейното изказване (председателят внесе уточнения).

Правна информация - Политика за поверителност