Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. decembra 2015 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Vystúpili títo poslanci:

- Anna Maria Corazza Bildt, ktorá sa vrátila k otázke účasti Marine Le Penovej na hlasovaní 28. októbra 2015 (bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.10.2015, pozri aj bod 7 zápisnice zo dňa 29.10.2015 a bod 16 zápisnice zo dňa 11.11.2015), a k účasti Marcela de Graaffa a Nicolasa Baya (predseda uviedol podrobnejšie informácie k prebiehajúcemu vyšetrovaniu a prisľúbil, že poslancov o ňom bude priebežne informovať);

- Michael Cramer, k prípadnému vplyvu tejto účasti na výsledok uvedeného hlasovania (predseda odpovedal, že väčšiny boli dostatočné na to, aby výsledok hlasovania nebol spochybnený);

- Bruno Gollnisch.


13.1. Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (2015/3005(RSO)) (B8-1335/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0420)


13.2. Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov: Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia (2015/3007(RSO))

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KONFERENCIE PREDSEDOV

Vyhlásený za schválený (príloha 1 zápisnice zo dňa 2.12.2015)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer, po hlasovaní.


13.3. Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie [COM(2015)0395 - C8-0320/2015- 2015/0175(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sander Loones (A8-0334/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0421)

Parlament schválil uzatvorenie pozmeňujúceho protokolu k dohode.


13.4. Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu v súvislosti s Frontexom (hlasovanie)

Správa o osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom [2014/2215(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre petície. Spravodajkyne: Roberta Metsola a Ska Keller (A8-0343/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložila skupina ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA výborov LIBE, PETI

Prijatý (P8_TA(2015)0422)


13.5. Udržateľná mestská mobilita (hlasovanie)

Správa o udržateľnej mestskej mobilite [2014/2242(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0319/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0423)

Vystúpenia:

Karima Delli (spravodajkyňa), k obsahu pozmeňujúceho návrhu 1, a James Carver, k jej vystúpeniu (predseda uviedol spresnenia).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia