Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000140/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Συζήτηση :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

17. Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000140/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Γεώργιος Επιτήδειος, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri και Sylvia-Yvonne Kaufmann, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου