Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 247kWORD 179k
Kolmapäev, 2. detsember 2015 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Tööplaan
 9.ELi ja Türgi tippkohtumine (arutelu)
 10.Ringmajanduse paketi suhtes vastu võetud otsus (arutelu)
 11.Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise kohta (arutelu)
 12.Säästev linnaline liikumiskeskkond (arutelu)
 13.Hääletused
  
13.1.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)
  
13.2.Maksualaste siduvate eelotsuste erikomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)
  
13.3.ELi–Liechtensteini leping finantskontode andmete automaatse vahetamise kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
13.4.Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise kohta (hääletus)
  
13.5.Säästev linnaline liikumiskeskkond (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Euroopa arenguaasta rakendamine ja pärand (arutelu)
 16.Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (arutelu)
 17.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (arutelu)
 18.Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 22.Järgmiste istungite ajakava
 23.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Maksualaste siduvate eelotsuste erikomisjoni liikmete nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Sõna võttis Arne Gericke.

°
° ° °

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Parlamendi koosseis

Poola pädevad ametiasutused on teatanud, et alates 27. novembrist 2015 on Marek Józef Gróbarczyki ja Dawid Bohdan Jackiewiczi asemel valitud Euroopa Parlamendi liikmeteks vastavalt Czesław Hoc ja Sławomir Kłosowski.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Czesław Hoc ja Sławomir Kłosowski vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 691/2011 energiatoodete spetsifikatsiooni osas (C(2015)08099 - 2015/2993(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud otsus, mis käsitleb Bermudal kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtiva järelevalvekorra samaväärsust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud korraga ja millega muudetakse delegeeritud otsust (EL) [.../... [C(2015) 3740]] (C(2015)08145 - 2015/2997(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, milles käsitletakse Jaapanis kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtiva solventsusrežiimi samaväärsust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud režiimiga (C(2015)08147 - 2015/3000(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (C(2015)08171 - 2015/2990(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (C(2015)08173 - 2015/2991(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (C(2015)08186 - 2015/2992(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) IIIlisa (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 seoses noorte põllumajandustootjate toetuse ja vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse maksmist käsitlevate teatavate sätetega ja kehtestatakse erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 53 lõikest 6 (C(2015)08375 - 2015/3002(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ regulatiivsete tehniliste standarditega prospekti kinnitamise ja avaldamise ning reklaamide levitamise kohta ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 809/2004 (C(2015)08379 - 2015/3001(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/35 seoses regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisega kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate mitmete varaklasside puhul (C(2015)06588 – 2015/2899(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 6. oktoobrist 2015
Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: 3 kuud lisaks Euroopa Parlamendi taotluse alusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1071/2009 seoses liidu eeskirjade raskete, autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste liigitusega ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisa (EMPs kohaldatav tekst) (D041992/02 - 2015/2998(RPS) - tähtaeg: 28. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist (D042070/01 - 2015/2999(RPS) - tähtaeg: 28. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta haigestumise riski vähendamisele viitavat tervisealast väidet (D042072/01 - 2015/3003(RPS) - tähtaeg: 1. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli allakirjutamise kohta (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks 2017–2020 ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 5/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0114/2015 - C8-0372/2015 - 2015/2334(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport säästva linnalise liikumiskeskkonna kohta (2014/2242(INI)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Karima Delli (A8-0319/2015)

- Raport Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamise kohta (2015/2042(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Sven Schulze (A8-0331/2015)

- Raport ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks valmistumise, humanitaarabiga seonduvate probleemide ja võimaluste kohta (2015/2051(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0395 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE)) – ECON-komisjon - Raportöör: Sander Loones (A8-0334/2015)

- Raport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta, milles käsitletakse agentuuriga Frontex seotud omaalgatuslikku uurimist OI/5/2012/BEH-MHZ (2014/2215(INI)) – LIBE-komisjon - PETI komisjon – Raportöör:id: Ska Keller ja Roberta Metsola (A8-0343/2015)

3) parlamendiliikmed:

3.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Michelini kontserni koondamiste kohta Piemonte tööstussektoris (B8-1212/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tarbijate kaitsmise kohta võltsitud ja/või puudulikult märgistatud toodete eest (B8-1215/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tarbijate kaitsmise kohta hindade varjamise eest (B8-1216/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Ameerika ettevõtjate võimaluse kohta kaevata Euroopa riikide valitsusi laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu kaudu vahekohtusse (B8-1217/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek riigi ja religiooni lahutatuse kohta ELi kandidaatriikides (B8-1218/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu institutsioonides toimuvat islamistlikku lobitööd käsitleva teabekampaania korraldamise kohta (B8-1219/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek raiskamise kohta Euroopa Liidus (B8-1220/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tarbijate kaitsmise kohta finantstoodetega seotud vale nõustamise eest (B8-1222/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tarbijate kaitsmise kohta kavandatud aegumise eest (B8-1223/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kalatoodete jälgitavuse kohta Brüsselis (B8-1224/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek ELi ja ÜRO koostöö kohta ÜRO reformimisel (B8-1225/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dubravka Šuica. Resolutsiooni ettepanek programmi „Erasmus+” raames partnerülikoolide vahelise koostöö parandamise kohta (B8-1226/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli kohta (B8-1227/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa lipsu päeva kohta (B8-1229/2015). Muudab kehtetuks ja asendab 24. juuni 2015. aasta resolutsiooni ettepaneku B8-0544/2015.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

3.2) kodukorra muutmise ettepanek (kodukorra artikkel 227)

- Elisa Ferreira, Alain Lamassoure ja Michael Theurer. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek Artikli 11 muutmine (Parlamendiliikmete majanduslikud huvid, käitumisreeglid, kohustuslik läbipaistvusregister ja pääs parlamendi ruumidesse) (B8-1214/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000136/2015), mille esitas(id) Evelyn Regner ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Tadeusz Zwiefka, Mariya Gabriel ja Constance Le Grip fraktsiooni PPE nimel nõukogule: Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (kavandatav naissoost juhatuse liikmete direktiiv) (2015/2967(RSP)) (B8-1109/2015),

—   (O-000140/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015),

—   (O-000108/2015), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Virunga rahvuspargi kaitsmise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015).


8. Tööplaan

Jagati välja 2015. aasta detsebri I osasitungjärgu (PE 572.825/PDOJ) täiskogu istungi päevakorra lõplik projekt, mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kokkuleppel fraktsioonidega tegi president ettepaneku lisada päevakorda esimese punktina arutelu ELi ja Türgi tippkohtumist puudutava nõukogu ja komisjoni avalduse üle, mistõttu algab hääletus kella 18.30 asemel kell 19.00.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

President andis teada, et esimeeste konverents oli kiitnud heaks ettepaneku TAXE II erikomisjoni loomise kohta (maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon). See ettepanek lisati hääletuste nimekirja.

Parlament oli ettepanekuga nõus.

Tööplaan kinnitati.


9. ELi ja Türgi tippkohtumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Türgi tippkohtumine (2015/3004(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleonora Forenza, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Dimitrios Papadimoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Victor Boştinaru, Harald Vilimsky, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Mario Borghezio, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Andrey Kovatchev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, ja Kati Piri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Sofia Sakorafa, Ska Keller ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


10. Ringmajanduse paketi suhtes vastu võetud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ringmajanduse paketi suhtes vastu võetud otsus (2015/2927(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) tegid avalduse.

Sõna võtsid Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Simona Bonafè fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Karl-Heinz Florenz, Massimo Paolucci, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, ja Antonio Tajani, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Bas Eickhout, Franc Bogovič ja Ricardo Serrão Santos.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.


11. Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise kohta (arutelu)

Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani eriaruannet agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/5/2012/BEH-MHZ kohta [2014/2215(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Petitsioonikomisjon. Kaasraportöörid: Roberta Metsola ja Ska Keller (A8-0343/2015) tutvustasid raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Edouard Martin, Yana Toom, Kristina Winberg, Michał Marusik ja József Nagy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola ja Ska Keller.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.12.2015 protokollipunkt 13.4.


12. Säästev linnaline liikumiskeskkond (arutelu)

Raport säästva linnalise liikumiskeskkonna kohta [2014/2242(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0319/2015)

Karima Delli tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Henna Virkkunen fraktsiooni PPE nimel, Lucy Anderson fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Markus Pieper ja Claudia Tapardel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Seán Kelly, Notis Marias, Olga Sehnalová, Marijana Petir, Ulrike Müller, Patricija Šulin, Michael Cramer ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Karima Delli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.12.2015 protokollipunkt 13.5.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võtsid

- Anna Maria Corazza Bildt, kes pöördus tagasi Marine Le Peni osalemise juurde 28. oktoobri 2015. aasta hääletusel (28.10.2015 protokollipunkt 7.9, vt ka 29.10.2015 protokollipunkt 7 ja 11.11.2015 protokollipunkt 16) ning tõstatas küsimuse Marcel de Graaffi ja Nicolas Bay seotusest (president andis ülevaate uurimise edenemisest ja lubas parlamendiliikmeid kursis hoida);

- Michael Cramer sellise hääletuses osalemise võimaliku mõju kohta hääletuse tulemustele (president vastas, et kuna enamus oli piisavalt suur, ei saa hääletuse tulemusi kahtluse alla seada);

- Bruno Gollnisch.


13.1. Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine, volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille kodukorra artikli 197 kohaselt esitas esimeeste konverents maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2015/3005(RSO)) (B8-1335/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0420)


13.2. Maksualaste siduvate eelotsuste erikomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Maksualaste siduvate eelotsuste erikomisjoni liikmete nimetamine (2015/3007(RSO))

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ESIMEESTE KONVERENTSI ETTEPANEK

Heaks kiidetud (2.12.2015 protokollilisa 1)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer pärast hääletust.


13.3. ELi–Liechtensteini leping finantskontode andmete automaatse vahetamise kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta [COM(2015)0395 - C8-0320/2015- 2015/0175(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sander Loones (A8-0334/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0421)

Parlament kiitis lepingu muutmisprotokolli sõlmimise heaks.


13.4. Euroopa Ombudsmani eriaruanne agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise kohta (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani eriaruannet agentuuri Frontex käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/5/2012/BEH-MHZ kohta [2014/2215(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Petitsioonikomisjon. Kaasraportöörid: Roberta Metsola ja Ska Keller (A8-0343/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitasid LIBE-komisjon ja PETI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2015)0422)


13.5. Säästev linnaline liikumiskeskkond (hääletus)

Raport säästva linnalise liikumiskeskkonna kohta [2014/2242(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0319/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0423)

Sõnavõtud

Karima Delli (raportöör) muudatusettepaneku 1 sisu kohta ja James Carver eelmise sõnavõtu kohta (president täpsustas asja).


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident


15. Euroopa arenguaasta rakendamine ja pärand (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa arenguaasta rakendamine ja pärand (2015/2994(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Heidi Hautala, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Martina Anderson, Heidi Hautala, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Nathan Gill, Arne Lietz ja Pedro Silva Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bill Etheridge ja Gianluca Buonanno.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


16. Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000136/2015), esitas(id) Evelyn Regner ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Tadeusz Zwiefka, Mariya Gabriel ja Constance Le Grip fraktsiooni PPE nimel nõukogule: Sooline tasakaal börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (kavandatav naissoost juhatuse liikmete direktiiv) (2015/2967(RSP)) (B8-1109/2015)

Evelyn Regner ja Mariya Gabriel esitasid küsimuse.

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Constance Le Grip fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Izaskun Bilbao Barandica, Dubravka Šuica, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, Daniela Aiuto, Barbara Kappel, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Julie Girling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Clare Moody, Ruža Tomašić, Marijana Petir, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld ja Maria Noichl.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák ja Cecilia Wikström.

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


17. Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri ja Sylvia-Yvonne Kaufmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


18. Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000108/2015), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Virunga rahvuspargi kaitsmise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Paavo Väyrynen (koostaja nimel) esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Janusz Korwin-Mikke ja Ignazio Corrao.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Jiří Pospíšil, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Paul Brannen, Miguel Viegas ja Siôn Simon.


20. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Roberta Metsola ja Ska Keller - A8-0343/2015
Stanislav Polčák

Raport: Karima Delli - A8-0319/2015
Stanislav Polčák.


21. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


22. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 14. detsembrist 2015 kuni 17. detsembrini 2015.


23. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Engström, Fitto, Jáuregui Atondo, Koch, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann


1. Lisa - Maksualaste siduvate eelotsuste erikomisjoni liikmete nimetamine

Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon

(45 liiget)

Täisliikmed

PPE (13)

BALZ Burkhard

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

GÁLL-PELCZ Ildikó

HÜBNER Danuta Maria

KARAS Othmar

KYRTSOS Georgios

LAMASSOURE Alain

MARTUSCIELLO Fulvio

NIEDERMAYER Luděk

STOLOJAN Theodor Dumitru

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

BAYET Hugues

DODDS Anneliese

FERREIRA Elisa

GUALTIERI Roberto

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

LAURISTIN Marju

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (4)

FOX Ashley

KRASNODĘBSKI Zdzisław

LUCKE Bernd

MESSERSCHMIDT Morten

ALDE (4)

GOULARD Sylvie

JEŽEK Petr

THEURER Michael

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

DE MASI Fabio

MATIAS Marisa

VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

COBURN David

PAKSAS Rolandas

ZANNI Marco

ENF (2)

MARUSIK Michał

MONOT Bernard

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Õigusteave - Privaatsuspoliitika