Zoznam 
Zápisnica
PDF 258kWORD 205k
Streda, 2. decembra 2015 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Predloženie dokumentov
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Program práce
 9.Samit EÚ-Turecko (rozprava)
 10.Prijaté rozhodnutie o balíku opatrení týkajúcich sa obehového hospodárstva (rozprava)
 11.Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu v súvislosti s Frontexom (rozprava)
 12.Udržateľná mestská mobilita (rozprava)
 13.Hlasovanie
  
13.1.Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  
13.2.Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia (hlasovanie)
  
13.3.Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.4.Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu v súvislosti s Frontexom (hlasovanie)
  
13.5.Udržateľná mestská mobilita (hlasovanie)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Implementácia Európskeho roka rozvoja a jeho odkaz (rozprava)
 16.Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rozprava)
 17.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (rozprava)
 18.Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

V rozprave vystúpil Arne Gericke.

°
° ° °

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské úrady oznámili, že Czesław Hoc a Sławomir Kłosowski boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu a nahrádzajú Mareka Józefa Gróbarczyka a Dawida Bohdana s účinnosťou od 27. novembra 2015.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Czesław Hoc et Sławomir Kłosowski miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 691/2011, pokiaľ ide o špecifikáciu energetických produktov (C(2015)08099 - 2015/2993(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované rozhodnutie Komisie o rovnocennosti režimu dohľadu nad poisťovňami a zaisťovňami platného na Bermudách s režimom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES a ktorým sa mení delegované rozhodnutie (EÚ) {.../... [C(2015) 3740]} (C(2015)08145 - 2015/2997(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované rozhodnutie Komisie o rovnocennosti režimu solventnosti pre poisťovne a zaisťovne platného v Japonsku s režimom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (C(2015)08147 - 2015/3000(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide ouplatňovanie finančných limitov voblasti postupov zadávania zákaziek (C(2015)08171 - 2015/2990(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide ouplatňovanie finančných limitov voblasti postupov zadávania zákaziek (C(2015)08173 - 2015/2991(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide ouplatňovanie finančných limitov voblasti postupov zadávania zákaziek (C(2015)08186 - 2015/2992(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III knariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide ourčité ustanovenia týkajúce sa platieb pre mladých poľnohospodárov adobrovoľnej viazanej podpory aktorým sa stanovuje odchýlka od článku53 ods.6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2015)08375 - 2015/3002(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady 2003/71/ES, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania auverejňovania prospektov ašírenia inzerátov, aktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (C(2015)08379 - 2015/3001(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide ovýpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek pre viacero kategórií aktív vdržbe poisťovní azaisťovní (C(2015)06588 – 2015/2899(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. októbra 2015
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie 3 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.
pridelené: gestorský výbor: ECON


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Text s významom pre EHP) (D041992/02 - 2015/2998(RPS) - lehota: 28 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D042070/01 - 2015/2999(RPS) - lehota: 28 február 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (D042072/01 - 2015/3003(RPS) - lehota: 1 marec 2016)
predložené gestorskému výboru: : ENVI
stanovisko: IMCO


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 aktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

- Návrh rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0114/2015 - C8-0372/2015 - 2015/2334(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o udržateľnej mestskej mobilite (2014/2242(INI)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0319/2015)

- Správa o vykonávaní európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (2015/2042(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Sven Schulze (A8-0331/2015)

- Správa k príprave na Svetový humanitárny samit: Výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (2015/2051(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (COM(2015)0395 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Sander Loones (A8-0334/2015)

- Správa o osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom (2014/2215(INI)) - výbor LIBE - výbor PETI - Spravodajkyne: Ska Keller a Roberta Metsola (A8-0343/2015)

3) poslancov

3.1) návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepúšťaní v spoločnosti Michelin v priemyselnom odvetví v Piemonte (B8-1212/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

REGI

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred falošnými a/alebo nedostatočne označenými výrobkami (B8-1215/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred zavádzajúcim uvádzaním cien (B8-1216/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o možnosti amerických podnikov podať na rozhodcovských súdoch žalobu proti európskym vládam na základe dohody CETA (B8-1217/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o oddelení štátu a náboženstva v kandidátskych krajinách na vstup do EÚ (B8-1218/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia k začatiu informačnej kampane o islamistickej lobistickej činnosti v európskych inštitúciách (B8-1219/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o plytvaní prostriedkov EÚ (B8-1220/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred chybným poradenstvom v prípade finančných produktov (B8-1222/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred plánovaným zastarávaním výrobkov (B8-1223/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vysledovateľnosti produktov rybolovu v Bruseli (B8-1224/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o spolupráci EÚ a OSN na procese reformy OSN (B8-1225/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dubravka Šuica. Návrh uznesenia o zlepšení spolupráce partnerských univerzít programu Erasmus+ (B8-1226/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Dodatkovom protokole k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu (B8-1227/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o Európskom dni kravaty (B8-1229/2015). Zrušuje a nahrádza návrh uznesenia B8-0544/2015 oznámený 24. júna 2015.

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

3.2) návrh zmien rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

- Elisa Ferreira, Alain Lamassoure a Michael Theurer. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu – zmena článku 11 (B8-1214/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO


7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000136/2015), ktorú položili Evelyn Regner a Maria Arena v mene skupiny S&D, Tadeusz Zwiefka, Mariya Gabriel a Constance Le Grip v mene skupiny PPE, pre Radu: Rodová rovnováha medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (navrhovaná smernica o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností) (2015/2967(RSP)) (B8-1109/2015);

—   (O-000140/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015);

—   (O-000108/2015), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Ochrana národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015).


8. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej plenárnej schôdze v decembri 2015 (PE 572.825/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Predseda so súhlasom politických skupín navrhol zaradiť ako prvý bod programu rozpravu o vyhlásení Rady a Komisie o samite EÚ-Turecko. Hlasovanie teda začne o 19.00 h, a nie o 18.30 h.

Parlament schválil tento návrh.

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov prijala návrh na zriadenie Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE II). Tento návrh je zaradený do hlasovania.

Parlament vyslovil súhlas.

Týmto bol stanovený program práce.


9. Samit EÚ-Turecko (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Samit EÚ-Turecko (2015/3004(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Eleonora Forenza, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Dimitrios Papadimoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alessandra Mussolini, Victor Boştinaru, Harald Vilimsky, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Mario Borghezio, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, a Kati Piri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Sofia Sakorafa, Ska Keller a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.


10. Prijaté rozhodnutie o balíku opatrení týkajúcich sa obehového hospodárstva (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prijaté rozhodnutie o balíku opatrení týkajúcich sa obehového hospodárstva (2015/2927(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Simona Bonafè v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Karl-Heinz Florenz, Massimo Paolucci, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho a Antonio Tajani, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Bas Eickhout, Franc Bogovič a Ricardo Serrão Santos.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.


11. Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu v súvislosti s Frontexom (rozprava)

Správa o osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom [2014/2215(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre petície. Spravodajkyne: Roberta Metsola a Ska Keller (A8-0343/2015)

Roberta Metsola a Ska Keller predstavili správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Edouard Martin, Yana Toom, Kristina Winberg, Michał Marusik a József Nagy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa a Tibor Szanyi.

Vystúpili títo poslanci: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola a Ska Keller.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.4 zápisnice zo dňa 2.12.2015.


12. Udržateľná mestská mobilita (rozprava)

Správa o udržateľnej mestskej mobilite [2014/2242(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0319/2015)

Karima Delli uviedla správu.

V rozprave vystúpil Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen v mene skupiny PPE, Lucy Anderson v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Wim van de Camp, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Markus Pieper a Claudia Țapardel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Seán Kelly, Notis Marias, Olga Sehnalová, Marijana Petir, Ulrike Müller, Patricija Šulin, Michael Cramer a Csaba Sógor.

Vystúpili: Violeta Bulc a Karima Delli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.5 zápisnice zo dňa 2.12.2015.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Vystúpili títo poslanci:

- Anna Maria Corazza Bildt, ktorá sa vrátila k otázke účasti Marine Le Penovej na hlasovaní 28. októbra 2015 (bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.10.2015, pozri aj bod 7 zápisnice zo dňa 29.10.2015 a bod 16 zápisnice zo dňa 11.11.2015), a k účasti Marcela de Graaffa a Nicolasa Baya (predseda uviedol podrobnejšie informácie k prebiehajúcemu vyšetrovaniu a prisľúbil, že poslancov o ňom bude priebežne informovať);

- Michael Cramer, k prípadnému vplyvu tejto účasti na výsledok uvedeného hlasovania (predseda odpovedal, že väčšiny boli dostatočné na to, aby výsledok hlasovania nebol spochybnený);

- Bruno Gollnisch.


13.1. Zriadenie, pôsobnosť, zloženie a funkčné obdobie osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (2015/3005(RSO)) (B8-1335/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0420)


13.2. Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov: Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia (2015/3007(RSO))

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KONFERENCIE PREDSEDOV

Vyhlásený za schválený (príloha 1 zápisnice zo dňa 2.12.2015)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer, po hlasovaní.


13.3. Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie [COM(2015)0395 - C8-0320/2015- 2015/0175(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sander Loones (A8-0334/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0421)

Parlament schválil uzatvorenie pozmeňujúceho protokolu k dohode.


13.4. Osobitná správa európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu v súvislosti s Frontexom (hlasovanie)

Správa o osobitnej správe európskej ombudsmanky o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ v súvislosti s Frontexom [2014/2215(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre petície. Spravodajkyne: Roberta Metsola a Ska Keller (A8-0343/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložila skupina ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA výborov LIBE, PETI

Prijatý (P8_TA(2015)0422)


13.5. Udržateľná mestská mobilita (hlasovanie)

Správa o udržateľnej mestskej mobilite [2014/2242(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0319/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0423)

Vystúpenia:

Karima Delli (spravodajkyňa), k obsahu pozmeňujúceho návrhu 1, a James Carver, k jej vystúpeniu (predseda uviedol spresnenia).


14. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda


15. Implementácia Európskeho roka rozvoja a jeho odkaz (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Implementácia Európskeho roka rozvoja a jeho odkaz (2015/2994(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom a Kazimierz Michał Ujazdowski.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson, Heidi Hautala, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Nathan Gill, Arne Lietz a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bill Etheridge a Gianluca Buonanno.

Vystúpili: Neven Mimica a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


16. Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000136/2015) , ktorú položili Evelyn Regner a Maria Arena v mene skupiny S&D, Tadeusz Zwiefka, Mariya Gabriel a Constance Le Grip v mene skupiny PPE, pre Radu: Rodová rovnováha medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (navrhovaná smernica o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností) (2015/2967(RSP)) (B8-1109/2015)

Evelyn Regner a Mariya Gabriel rozvinuli otázku.

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Anna Hedh v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Diane James v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Izaskun Bilbao Barandica, Dubravka Šuica, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, Daniela Aiuto, Barbara Kappel, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Julie Girling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Clare Moody, Ruža Tomašić, Marijana Petir, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld a Maria Noichl.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák a Cecilia Wikström.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


17. Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2015) , ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes rozvinul otázku.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri a Sylvia-Yvonne Kaufmann, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


18. Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000108/2015) , ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Ochrana národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Paavo Väyrynen (v zastúpení autora) rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Janusz Korwin-Mikke a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Jiří Pospíšil, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Paul Brannen, Miguel Viegas a Siôn Simon.


20. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Roberta Metsola a Ska Keller - A8-0343/2015
Stanislav Polčák

Správa: Karima Delli - A8-0319/2015
Stanislav Polčák.


21. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


22. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 14. decembra 2015 do 17. decembra 2015.


23. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 23.30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Engström, Fitto, Jáuregui Atondo, Koch, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann


Príloha 1 - Vymenovanie do osobitného výboru pre daňové rozhodnutia

Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku

(45 členov)

Riadni členovia

PPE (13)

BALZ Burkhard

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

GÁLL-PELCZ Ildikó

HÜBNER Danuta Maria

KARAS Othmar

KYRTSOS Georgios

LAMASSOURE Alain

MARTUSCIELLO Fulvio

NIEDERMAYER Luděk

STOLOJAN Theodor Dumitru

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

BAYET Hugues

DODDS Anneliese

FERREIRA Elisa

GUALTIERI Roberto

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

LAURISTIN Marju

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (4)

FOX Ashley

KRASNODĘBSKI Zdzisław

LUCKE Bernd

MESSERSCHMIDT Morten

ALDE (4)

GOULARD Sylvie

JEŽEK Petr

THEURER Michael

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

DE MASI Fabio

MATIAS Marisa

VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

COBURN David (ex O'FLYNN Patrick)

PAKSAS Rolandas

ZANNI Marco

ENF (2)

MARUSIK Michał

MONOT Bernard

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia