Kazalo 
Zapisnik
PDF 247kWORD 202k
Sreda, 2. december 2015 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Predložitev dokumentov
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Razpored dela
 9.Vrh EU - Turčija (razprava)
 10.Sklep, sprejet v zvezi s svežnjem o krožnem gospodarstvu (razprava)
 11.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex (razprava)
 12.Trajnostna mobilnost v mestih (razprava)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)
  13.2.Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča (glasovanje)
  13.3.Sporazum med EU in Lihtenštajnom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  13.4.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex (glasovanje)
  13.5.Trajnostna mobilnost v mestih (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Izvajanje in dediščina evropskega leta za razvoj (razprava)
 16.Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (razprava)
 17.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (razprava)
 18.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 22.Datum naslednjih sej
 23.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Govoril je Arne Gericke.

°
° ° °

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Sestava Parlamenta

Pristojni poljski organi so sporočili, da sta bila Czesław Hoc in Sławomir Kłosowski izvoljena za poslanca Evropskega parlamenta namesto Mareka Józefa Gróbarczyka in Dawida Bohdana Jackiewicza. Zamenjava je začela veljati 27. novembra 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Czesław Hoc in Sławomir Kłosowski polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 691/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacije energetskih proizvodov (C(2015)08099 - 2015/2993(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirani sklep Komisije o enakovrednosti veljavnega nadzornega režima za zavarovalnice in pozavarovalnice na Bermudih z režimom iz Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Delegiranega sklepa (EU) [.../... [C(2015) 3740]] (C(2015)08145 - 2015/2997(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 26. november 2015a
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o enakovrednosti veljavnega režima solventnosti za zavarovalnice in pozavarovalnice na Japonskem z režimom iz Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)08147 - 2015/3000(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 26. novembar 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2015)08171 - 2015/2990(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2015)08173 - 2015/2991(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (C(2015)08186 - 2015/2992(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2015)08213 - 2015/2995(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o plačilu za mlade kmete in prostovoljni vezani podpori ter o odstopanju od člena53(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)08375 - 2015/3002(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za odobritev in objavo prospekta in razširjanje oglasov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 (C(2015)08379 - 2015/3001(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 30. novembra 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 v zvezi z izračunom zahtevanega solventnostnega kapitala za več kategorij sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (C(2015)06588 – 2015/2899(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 6. oktobra 2015
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 3 dodatni meseci na zahtevo Evropskega parlamenta.
Posredovano pristojnemu odboru: ECON


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo hudih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) (D041992/02 - 2015/2998(RPS) - rok: 28 februar 2016)
posredovano pristojni : TRAN

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D042070/01 - 2015/2999(RPS) - rok: 28 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni (D042072/01 - 2015/3003(RPS) - rok: 1 marec 2016)
posredovano pristojni : ENVI
mnenje: IMCO


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog prerazporeditve odobritev št. INF 5/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0114/2015 - C8-0372/2015 - 2015/2334(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o trajnostni mobilnosti v mestih (2014/2242(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Karima Delli (A8-0319/2015)

- Poročilo o izvajanju evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (2015/2042(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Sven Schulze (A8-0331/2015)

- Poročilo o pripravah na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (2015/2051(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (COM(2015)0395 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Sander Loones (A8-0334/2015)

- Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (2014/2215(INI)) - Odbor LIBE - Odbor PETI - Poročevalki: Ska Keller in Roberta Metsola (A8-0343/2015)

3) od poslancev Parlamenta

3.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o odpuščanju v industrijskih obratih družbe Michelin v Piemontu (B8-1212/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

REGI

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o varstvu evropskih potrošnikov pred ponarejenimi in/ali neustrezno označenimi proizvodi (B8-1215/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o zaščiti evropskih potrošnikov pred prikrivanjem cen (B8-1216/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o možnosti za ameriška podjetja, da v okviru celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma na arbitražnem sodišču tožijo evropske vlade (B8-1217/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o ločitvi države in vere pri kandidatkah za pristop k EU (B8-1218/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o uvedbi informacijske kampanje o islamističnem lobiranju v evropskih institucijah (B8-1219/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potratnosti EU (B8-1220/2015)

posredovano

pristojni :

CONT

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o varstvu evropskih potrošnikov pred neustreznim svetovanjem v zvezi s finančnimi produkti (B8-1222/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Franz Obermayr. Predlog resolucije o zaščiti evropskih potrošnikov pred načrtovanim zastaranjem (B8-1223/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o sledljivosti ribiških proizvodov v Bruslju (B8-1224/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

PECH

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o sodelovanju med EU in OZN v postopku reforme OZN (B8-1225/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dubravka Šuica. Predlog resolucije o izboljšanju sodelovanja partnerskih univerz v okviru programa Erasmus+ (B8-1226/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o dodatnem protokolu h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (B8-1227/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o evropskem dnevu kravate (B8-1229/2015). Razveljavi in nadomesti predlog resolucije B8-0544/2015, napovedan 24. junija 2015.

posredovano

pristojni :

CULT

3.2) predlog spremembe Poslovnika (člen 227 Poslovnika)

- Elisa Ferreira, Alain Lamassoure in Michael Theurer. Predlog spremembe poslovnika Evropskega Parlamenta Sprememba člena 11 (B8-1214/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO


7. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000136/2015), ki so ga postavile Evelyn Regner in Maria Arena v imenu skupine S&D, Tadeusz Zwiefka, Mariya Gabriel in Constance Le Grip v imenu skupine PPE Svetu: Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (predlagana direktiva o zastopanosti žensk v upravnih odborih) (2015/2967(RSP)) (B8-1109/2015);

—   (O-000140/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015);

—   (O-000108/2015), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015).


8. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje decembra 2015 (PE 572.825/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

V dogovoru s političnimi skupinami je predsednik predlagal, da se pod prvo točko dnevnega reda uvrsti razprava o izjavi Sveta in Komisije o vrhu EU-Turčija, s tem pa se začetek časa glasovanja z 18.30 prestavi na 19.00 uro.

Parlament je sprejel predlog.

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov sprejela predlog za ustanovitev posebnega odbora TAXE II (Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom). Predlog je bil uvrščen v čas glasovanja.

Parlament se je strinjal s predlogom.

S tem je bil določen razpored dela.


9. Vrh EU - Turčija (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Vrh EU - Turčija (2015/3004(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Forenza, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Dimitrios Papadimoulis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alessandra Mussolini, Victor Boştinaru, Harald Vilimsky, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Mario Borghezio, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Andrey Kovatchev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, in Kati Piri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Sofia Sakorafa, Ska Keller in Georgios Epitideios.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


10. Sklep, sprejet v zvezi s svežnjem o krožnem gospodarstvu (razprava)

Izjava Komisije: Sklep, sprejet v zvezi s svežnjem o krožnem gospodarstvu (2015/2927(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Giovanni La Via v imenu skupine PPE, Simona Bonafè v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL, in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Karl-Heinz Florenz, Massimo Paolucci, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, in Antonio Tajani, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Bas Eickhout, Franc Bogovič in Ricardo Serrão Santos.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


11. Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex (razprava)

Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex [2014/2215(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za peticije. Soporočevalki: Roberta Metsola in Ska Keller (A8-0343/2015)

Roberta Metsola in Ska Keller sta predstavili poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Kinga Gál v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Edouard Martin, Yana Toom, Kristina Winberg, Michał Marusik in József Nagy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa in Tibor Szanyi.

Govorili so Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola in Ska Keller.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.4 zapisnika z dne 2.12.2015.


12. Trajnostna mobilnost v mestih (razprava)

Poročilo o trajnostni mobilnosti v mestih [2014/2242(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0319/2015)

Karima Delli je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Henna Virkkunen v imenu skupine PPE, Lucy Anderson v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Udo Voigt samostojni poslanec, Wim van de Camp, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Markus Pieper in Claudia Tapardel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Seán Kelly, Notis Marias, Olga Sehnalová, Marijana Petir, Ulrike Müller, Patricija Šulin, Michael Cramer in Csaba Sógor.

Govorili sta Violeta Bulc in Karima Delli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.5 zapisnika z dne 2.12.2015.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govorili so

- Anna Maria Corazza Bildt, ki je govorila o sodelovanju Marine Le Pen pri glasovanju dne 28. oktobra 2015 (točka 7.9 zapisnika z dne 28.10.2015, glej tudi točka 7 zapisnika z dne 29.10.2015 in točka 16 zapisnika z dne 11.11.2015), in o vpletenosti Marcela de Graaff in Nicolasa Bay (predsednik je podal podrobnosti o poteku preiskave in se zavezal, da bo poslance sproti obveščal);

- Michael Cramer, o morebitnem vplivu tega sodelovanja na izide zadevnega glasovanja (predsednik je odgovoril, da je bila večina zadosti številčna in zato ni dvoma o izidu glasovanj);

- Bruno Gollnisch.


13.1. Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 197 Poslovnika vložila konferenca predsednikov o ustanovitvi posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe s podobno naravo ali učinkom, njegovih pooblastilih, številčni sestavi in mandatu (2015/3005(RSO)) (B8-1335/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0420)


13.2. Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča (glasovanje)

Predlog konferenca predsednikov: Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča (2015/3007(RSO))

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KONFERENCE PREDSEDNIKOV

Razglašeno kot odobreno (priloga 1 zapisnika z dne 2.12.2015)

Govoril je

Reinhard Bütikofer, po glasovanju.


13.3. Sporazum med EU in Lihtenštajnom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti [COM(2015)0395 - C8-0320/2015- 2015/0175(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sander Loones (A8-0334/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0421)

Parlament je potrdil zaključek protokola o spremembi sporazuma.


13.4. Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex (glasovanje)

Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo v zvezi z agencijo Frontex [2014/2215(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za peticije. Soporočevalki: Roberta Metsola in Ska Keller (A8-0343/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE odborov LIBE, PETI

Sprejeto (P8_TA(2015)0422)


13.5. Trajnostna mobilnost v mestih (glasovanje)

Poročilo o trajnostni mobilnosti v mestih [2014/2242(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0319/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0423)

Govorili so

Karima Delli (poročevalka), o vsebini predloga spremembe 1, in James Carver, o njenem govoru (predsednik je zadevo pojasnil).


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik


15. Izvajanje in dediščina evropskega leta za razvoj (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izvajanje in dediščina evropskega leta za razvoj (2015/2994(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Richard Sulík v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Heidi Hautala, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom in Kazimierz Michał Ujazdowski.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Martina Anderson, Heidi Hautala, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Nathan Gill, Arne Lietz in Pedro Silva Pereira.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bill Etheridge in Gianluca Buonanno.

Govorila sta Neven Mimica in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


16. Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000136/2015), ki so ga postavili Evelyn Regner in Maria Arena v imenu skupine S&D, Tadeusz Zwiefka, Mariya Gabriel in Constance Le Grip v imenu skupine PPE Svetu: Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (predlagana direktiva o zastopanosti žensk v upravnih odborih) (2015/2967(RSP)) (B8-1109/2015)

Evelyn Regner in Mariya Gabriel sta predstavili vprašanje.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Constance Le Grip v imenu skupine PPE, Anna Hedh v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Evelyn Regner, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Gianluca Buonanno v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Izaskun Bilbao Barandica, Dubravka Šuica, Mary Honeyball, Jana Žitňanská, Daniela Aiuto, Barbara Kappel, Michaela Šojdrová, Maria Arena, Julie Girling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Clare Moody, Ruža Tomašić, Marijana Petir, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld in Maria Noichl.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák in Cecilia Wikström.

Govoril je Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


17. Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000140/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes je predstavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Péter Niedermüller v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri in Sylvia-Yvonne Kaufmann, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila je Věra Jourová.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


18. Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000108/2015), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Paavo Väyrynen (namesto vlagatelja) je predstavil vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, in Bogdan Brunon Wenta.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Janusz Korwin-Mikke in Ignazio Corrao.

Govorila je Věra Jourová.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Jiří Pospíšil, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Paul Brannen, Miguel Viegas in Siôn Simon.


20. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Roberta Metsola in Ska Keller - A8-0343/2015
Stanislav Polčák

Poročilo: Karima Delli - A8-0319/2015
Stanislav Polčák.


21. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


22. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 14. decembra 2015 do 17. decembra 2015.


23. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Engström, Fitto, Jáuregui Atondo, Koch, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann


Priloga 1 - Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča

Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom

(45 članov)

Polnopravni člani

PPE (13)

BALZ Burkhard

de LANGE Esther

ENGEL Frank

FERBER Markus

GÁLL-PELCZ Ildikó

HÜBNER Danuta Maria

KARAS Othmar

KYRTSOS Georgios

LAMASSOURE Alain

MARTUSCIELLO Fulvio

NIEDERMAYER Luděk

STOLOJAN Theodor Dumitru

ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

BAYET Hugues

DODDS Anneliese

FERREIRA Elisa

GUALTIERI Roberto

JÁUREGUI ATONDO Ramón

KAILI Eva

KOFOD Jeppe

LAURISTIN Marju

MAUREL Emmanuel

REGNER Evelyn

SIMON Peter

TANG Paul

ECR (4)

FOX Ashley

KRASNODĘBSKI Zdzisław

LUCKE Bernd

MESSERSCHMIDT Morten

ALDE (4)

GOULARD Sylvie

JEŽEK Petr

THEURER Michael

van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

DE MASI Fabio

MATIAS Marisa

VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven

JOLY Eva

LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

COBURN David

PAKSAS Rolandas

ZANNI Marco

ENF (2)

MARUSIK Michał

MONOT Bernard

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov