Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0330/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0445

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

12. Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση - Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση [2015/2113(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 [2015/2108(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Ο Evžen Tošenovský (που αναπληρώνει τον εισηγητή) παρουσιάζει την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Ο Peter Eriksson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Henna Virkkunen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), András Gyürk, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Grapini και Tibor Szanyi, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Barbara Kappel, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zoltán Balczó, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Bendt Bendtsen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche και Jadwiga Wiśniewska.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Eriksson, Jeppe Kofod, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Molnár, Μαρία Σπυράκη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Ελευθέριος Συναδινός, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský και Peter Eriksson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2015 και σημείο 4.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου