Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0354/2015

Συζήτηση :

PV 14/12/2015 - 13
CRE 14/12/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0439

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

13. Εμπορικό σήμα ΕΕ ***II - Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Η Cecilia Wikström παρουσιάζει τις συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tadeusz Zwiefka, ο οποίος εκφράζει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι συνεδρίαση της επιτροπής JURI προγραμματίστηκε για την ίδια ώρα με την παρούσα συζήτηση (Ο Πρόεδρος το σημειώνει), Victor Negrescu και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Cecilia Wikström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2015 και σημείο 4.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου