Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 256kWORD 191k
Maanantai 14. joulukuuta 2015 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 6.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla)
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 8.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Kohti Euroopan energiaunionia - Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (keskustelu)
 13.EU-tavaramerkki ***II - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***II (keskustelu)
 14.Terrorismin uhrien suojelu (keskustelu)
 15.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen (keskustelu)
 16.Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa (lyhyt esittely)
 18.Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Lupapyyntö
 21.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Investoiminen lapsiin (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies totesi tyytyväisenä, että Pariisissa järjestetyn YK:n ilmastonmuutoskokouksen (COP21) päätteeksi 12. joulukuuta 2015 saatiin aikaan historiallinen sopimus.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

26. marraskuuta 2015 ja 2. joulukuuta 2015 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Herbert Dorfmann oli läsnä 26. marraskuuta 2015 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


4. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa María Teresa Giménez Barbatin valtakirjan päteväksi 25. marraskuuta 2015 alkaen.


5. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 16. joulukuuta 2015 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta (00067/2015/LEX - C8-0399/2015 - 2014/0197(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (00062/2015/LEX - C8-0398/2015 - 2011/0901B(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 sekä eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta (00040/2015/LEX - C8-0397/2015 - 2013/0403(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) (00070/2015/LEX - C8-0396/2015 - 2013/0089(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta (00069/2015/LEX - C8-0395/2015 - 2013/0088(COD)).


6. Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavan kirjallisen kannanoton:

Kirjallinen kannanotto 0042/2015 investoimisesta lapsiin, jonka seuraavat jäsenet ovat jättäneet käsiteltäväksi: Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė ja Nathalie Griesbeck.

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.12.2015 liite 1).


7. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

BUDG- ja CONT-valiokuntien suositus olla vastustamatta unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 muuttamisesta 30. lokakuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta (C(2015)07555) 2015/2939(DEA) (B8-1336/2015)

BUDG- ja CONT-valiokuntien suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014 muuttamisesta 30. lokakuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta 2015/2940(DEA) (B8-1337/2015)

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Suositukset ovat saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


8. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000146/2015) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta ja Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Patentit ja kasvinjalostajien oikeudet (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

- (O-000152/2015) Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).


9. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin heinäkuun istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien ja syyskuun I ja II istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AFET, LIBE, INTA

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Saint Lucian välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Dominican liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Saint Vincent ja Grenadiinien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Grenadan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

- *** Suositus esityksestä Euroopan neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

- Mietintö uudesta YKP:stä: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (2015/2092(INI)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

- Mietintö sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttamisesta ja Euroopan sähköverkon parantamisesta vuoteen 2020 mennessä (2015/2108(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

- Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2015/2114(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Bodil Valero (A8-0338/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

- Mietintö aiheesta ”Kohti Euroopan energiaunionia” (2015/2113(INI)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2015/2096(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

- Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2015/2229(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä (18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

- * Mietintö Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

- * Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

- * Mietintö Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

- Mietintö johon sisältyy suosituksia komissiolle aiheesta lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (2015/2010(INL)) - ECON -valiokunta - Esittelijät: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

- Mietintö EU:n ja Kiinan suhteista (2015/2003(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Bas Belder (A8-0350/2015)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välisen strategista yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa koskevan sopimuksen tekemiseen (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemiseen (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

- Mietintö Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2239(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0357/2015)

- Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2238(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/005 FI/Computer Programming, Suomi) (C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Marco Zanni (A8-0362/2015)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti) (C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)


11. Käsittelyjärjestys

Puhemies ilmoitti pyytäneensä työjärjestyksen 175 artiklan nojalla poliittisia ryhmiä karsimaan Gróbarczykin mietintöön jätettyjä täysistuntotarkistuksia. Mietinnöstä on tarkoitus äänestää tiistaina (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 27). Hän pyysi poliittisia ryhmiä pohtimaan mahdollisuutta vähentää edelleen kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevia pyyntöjä.

Puheenvuorot: Claude Turmes ja Barbara Kappel samasta aiheesta.

Kuluvan istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 573.461/PDOJ) on jaettu. Siihen ei ole ehdotettu muutoksia.

Esityslista vahvistettiin.


12. Kohti Euroopan energiaunionia - Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (keskustelu)

Mietintö aiheesta "Kohti Euroopan energiaunionia" [2015/2113(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Mietintö sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttamisesta ja Euroopan sähköverkon parantamisesta vuoteen 2020 mennessä [2015/2108(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Laatijan sijainen Evžen Tošenovský esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Peter Eriksson esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ana Gomes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), András Gyürk PPE-ryhmän puolesta, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Grapini ja Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Kappel, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Bendt Bendtsen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche ja Jadwiga Wiśniewska.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Eriksson, Jeppe Kofod, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner ja Krišjānis Kariņš.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský ja Peter Eriksson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.21 ja istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.22.


13. EU-tavaramerkki ***II - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström esitteli suositukset toiseen käsittelyyn.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, joka piti valitettavana, että JURI-valiokunnan kokous on samaan aikaan kuin tämä keskustelu (puhemies merkitsi asian tiedoksi), Victor Negrescu ja Angel Dzhambazki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Cecilia Wikström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.16 ja istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.17.


14. Terrorismin uhrien suojelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Terrorismin uhrien suojelu (2015/3019(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Caterina Chinnici S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Martina Anderson antaakseen henkilökohtaisen lausuman Gerard Battenin puheenvuoron johdosta, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens ja James Nicholson.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Brian Hayes.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio käytti puheenvuoron Espanjan Kabulin-suurlähetystöä vastaan perjantaina 11. joulukuuta 2015 kohdistetusta terrori-iskusta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Romana Tomc, Ivan Jakovčić ja Franc Bogovič.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen (keskustelu)

Päätöslauselmaesitys 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bart Staes

Bart Staes esitteli päätöslauselmaesityksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Guillaume Balas S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, György Hölvényi ja Susanne Melior.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Bart Staes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.7.


16. Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpanosta [2015/2042(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Schulze (A8-0331/2015)

Sven Schulze esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Inés Ayala Sender (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Romana Tomc PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Deirdre Clune ja Elena Gentile

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Sven Schulze.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.23.


17. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa (lyhyt esittely)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välisen strategista yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa koskevan sopimuksen tekemiseen [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

Alessandra Mussolini esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Miguel Viegas ja Ruža Tomašić.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.20.


18. Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (lyhyt esittely)

Mietintö uudesta YKP:stä: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten [2015/2092(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

Gabriel Mato esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Werner Kuhn, Notis Marias, Seán Kelly ja João Ferreira.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 4.24.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Eleonora Evi, Harald Vilimsky, László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Barbara Kappel, Mihai Ţurcanu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marcus Pretzell, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Afzal Khan, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja Stanislav Polčák.


20. Lupapyyntö

Italian toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet puhemiehelle lupapyynnön liittyen rikosasiaan, jossa Gianluca Buonanno on asianomistajana.

Tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavalle oikeudellisten asioiden valiokunnalle.


21. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Saksan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämiseksi esitutkinnassa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 573.461/OJMA).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann


Liite 1 - Investoiminen lapsiin (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0042/2015 investoimisesta lapsiin1 (istunnon pöytäkirja 14.12.2015, kohta 6), jonka Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė ja Nathalie Griesbeck ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti, on saanut 428 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1. Viidesosa EU:n koko väestöstä on alle 18-vuotiaita.

2. Köyhyys vaikuttaa suhteettomasti lapsiin ja nuoriin. Jo ennen talouskriisiä lasten köyhyystason korkeus oli mahdoton hyväksyä. Huolimatta sitoumuksista tilanteen ratkaisemiseksi yli yhdellä neljästä lapsesta (27,7 prosenttia) on nyt riski köyhtyä tai vaara ajautua sosiaalisesti syrjäytyneeksi.

3. Poliittisena prioriteettina makrotaloudellisilla politiikoilla on suojeltava lapsia ja heidän perheitään sekä suojattava heitä alijäämän vähentämistoimenpiteiltä.

4. Komissiota kehotetaan harkitsemaan sellaisen erityisen ja sitovan indikaattorin sisällyttämistä, joka koskee köyhyysriskissä tai vaarassa syrjäytyä sosiaalisesti olevien lasten määrää talous- ja rahaliiton sosiaalisessa ulottuvuudessa.

5. Jäsenvaltioiden olisi myös otettava käyttöön erityisiä kansallisia (ala)tavoitteita lasten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi, jotta myötävaikututettaisiin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteeseen köyhyyden vähentämiseksi.

6. Neuvostoa pyydetään kiirehtimään jäsenvaltioita EU:n rahoituksen ja muiden saatavilla olevien välineiden käyttämiseksi komission suosituksen ”Investoidaan lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre” täytäntöönpanemiseksi, ja komission olisi laadittava etenemissuunnitelma ja hyväksyttävä lasten hyvinvointia koskevia indikaattoreita suosituksen mukaisesti.

7. Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Belet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Rachida Dati, Paolo De Castro, Karima Delli, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Knut Fleckenstein, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Nuno Melo, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Miloslav Ransdorf, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Davor Škrlec, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö