Index 
Jegyzőkönyv
PDF 269kWORD 215k
2015. december 14., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.Mandátumvizsgálat
 5.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 6.Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 136. cikke)
 7.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 9.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Ügyrend
 12.Az európai energiaunió felé - Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően (vita)
 13.Az európai uniós védjegy ***II – A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***II (vita)
 14.A terrorizmus áldozatainak védelme (vita)
 15.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a genetikailag módosítot NK603xT25t kukorica engedélyezése (vita)
 16.Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása (vita)
 17.Az Egyesült Arab Emírségek és az Europol között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködés (rövid ismertetés)
 18.Új közös halászati politika: a technikai intézkedések és többéves tervek struktúrája (rövid ismertetés)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.Engedélykérelem
 21.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Beruházások a gyermekek érdekében (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök üdvözli az ENSZ éghajlat-változási konferenciája (COP21) végén, 2015. december 12-én elért történelmi megállapodást.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2015. november 26-i és a 2015. december 2-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Herbert Dorfmann jelen volt a 2015. november 26-i ülésen, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.


4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2015. november 25-i hatállyal érvényesnek tekinti María Teresa Giménez Barbat mandátumát.


5. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2015. december 16-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztéséről (00067/2015/LEX - C8-0399/2015 - 2014/0197(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról (00062/2015/LEX - C8-0398/2015 - 2011/0901B(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról (00040/2015/LEX - C8-0397/2015 - 2013/0403(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (átdolgozás) (00070/2015/LEX - C8-0396/2015 - 2013/0089(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (00069/2015/LEX - C8-0395/2015 - 2013/0088(COD)).


6. Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az alábbi írásbeli nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírta:

0042/2015. számú, a a gyermekek érdekében teendő beruházásokról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė és Nathalie Griesbeck.

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2015.12.14-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).


7. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

A BUDG bizottság és a CONT bizottság ajánlása az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. október 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (C(2015)07555) szembeni kifogás mellőzésére (2015/2939(DEA)) (B8-1336/2015)

A BUDG bizottság és a CONT bizottság ajánlása az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2015. október 30-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (2015/2940(DEA)) (B8-1337/2015)

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellenük, az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell őket bocsátani.

Az ajánlások elérhetők a „Séance en direct” weboldalon.


8. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000146/2015) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, és Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Szabadalmak és növényfajta-oltalmak (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015);

- (O-000152/2015) felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).


9. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A júliusi ülés során a Parlament által elfogadott állásfoglalásokkal, és a szeptemberi I. és II. ülésen elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

AFET, LIBE, INTA

- Ajánlás a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, 1997. december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE))

utalva

illetékes:

IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE))

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

DEVE, BUDG

- Javaslat a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, JURI, ECON

- Javaslat az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE

- Javaslat a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE

- Javaslat a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, JURI, ECON

- Javaslat a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD))

utalva

illetékes:

JURI

- Javaslat az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Dominikai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Trinidad és Tobago Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Grenada közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Kelet-Timor közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

- Jelentés az új közös halászati politikáról: a technikai intézkedések és többéves tervek struktúrája (2015/2092(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

- Jelentés az energiahálózatok összekapcsolására vonatkozó 10%-os célkitűzés eléréséről – Az európai villamosenergia-hálózat felkészítése a 2020. évre (2015/2108(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

- Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (2015/2114(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Bodil Valero (A8-0338/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

- Jelentés „Az európai energiaunió felé” című dokumentumról (2015/2113(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről (2015/2096(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

- Jelentés „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2014. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2015/2229(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

- * Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

- * Jelentés az Európai Bankhatóság (EBH) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

- * Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) elnöke hivatali idejének meghosszabbításáról (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a társaságiadó-politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről (2015/2010(INL)) - ECON bizottság - Előadók: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

- Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatokról (2015/2003(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Bas Belder (A8-0350/2015)

- * Jelentés az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

- * Jelentés a Bosznia-Hercegovina és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

- * Jelentés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

- Jelentés a Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2239(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

- * Jelentés a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló 609/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)) - BUDG bizottság - Előadók: Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0357/2015)

- Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2238(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2015/005 – FI/Computer Programming” referenciaszámú kérelme) (C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Marco Zanni (A8-0362/2015)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2015/006 IE/PWA International” referenciaszámú kérelme) (C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)


11. Ügyrend

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 175. cikke alapján kérte a képviselőcsoportokat, hogy csökkentsék a Gróbarczyk-jelentéshez a keddi plenáris szavazásra (végleges napirendtervezet 27. pontja) előterjesztett módosítások számát, és felkéri a képviselőcsoportokat, hogy vizsgálják meg a részenkénti és külön szavazások száma további csökkentésének lehetőségét.

Felszólal: Claude Turmes és Barbara Kappel ugyanebben a tárgyban.

Kiosztották a jelen plenáris üléshét végleges napirendtervezetét (PE 573.461/PDOJ). Módosítási javaslatot nem tettek.

A napirendet megállapították.


12. Az európai energiaunió felé - Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően (vita)

Jelentés „Az európai energiaunió felé” címő dokumentumról [2015/2113(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Jelentés a „Hogyan érhető el a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó 10%-os cél? – Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően” című dokumentumról [2015/2108(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Peter Eriksson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ana Gomes (az AFET bizottság véleményének előadója), Henna Virkkunen (a TRAN bizottság véleményének előadója), András Gyürk, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ian Duncan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini és Szanyi Tibor, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Kappel, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Balczó Zoltán, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Kovács Béla, független, Bendt Bendtsen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche és Jadwiga Wiśniewska.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Eriksson, Jeppe Kofod, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Molnár Csaba, Maria Spyraki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner és Krišjānis Kariņš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel és Julie Ward.

Felszólal: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský és Peter Eriksson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 4.21. pont és 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 4.22. pont .


13. Az európai uniós védjegy ***II – A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström ismerteti a második olvasatra vonatkozó ajánlásokat.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Tadeusz Zwiefka, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a JURI bizottság ülését ugyanakkorra ütemezték, mint a jelen vitát (az elnök ezt tudomásul veszi), Victor Negrescu és Angel Dzhambazki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Cecilia Wikström.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 4.16. pont és 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 4.17. pont .


14. A terrorizmus áldozatainak védelme (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A terrorizmus áldozatainak védelme (2015/3019(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, aki Gerard Batten felszólalása nyomán személyes észrevételt tesz, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens és James Nicholson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Brian Hayes.

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a kabuli spanyol nagykövetség elleni, 2015. december 11-i, pénteki merényletről.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Romana Tomc, Ivan Jakovčić és Franc Bogovič.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

A vitát berekesztik.


15. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a genetikailag módosítot NK603xT25t kukorica engedélyezése (vita)

Állásfoglalási indítvány a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatról D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bart Staes

Bart Staes ismerteti az állásfoglalásra irányuló indítványt.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guillaume Balas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Hölvényi György és Susanne Melior.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira és Bronis Ropė.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Bart Staes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.16-i jegyzőkönyv, 11.7. pont .


16. Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása (vita)

Jelentés az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról [2015/2042(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sven Schulze (A8-0331/2015)

Sven Schulze előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Inés Ayala Sender (a CONT bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Romana Tomc, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Deirdre Clune és Elena Gentile.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada és Nicola Caputo.

Felszólal: Věra Jourová és Sven Schulze.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 4.23. pont .


17. Az Egyesült Arab Emírségek és az Europol között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködés (rövid ismertetés)

Jelentés az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

Alessandra Mussolini rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Miguel Viegas és Ruža Tomašić.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 4.20. pont .


18. Új közös halászati politika: a technikai intézkedések és többéves tervek struktúrája (rövid ismertetés)

Jelentés az új közös halászati politikáról: a technikai intézkedések és a többéves tervek struktúrája [2015/2092(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

Gabriel Mato rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Werner Kuhn, Notis Marias, Seán Kelly és João Ferreira.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.12.15-i jegyzőkönyv, 4.24. pont .


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Eleonora Evi, Harald Vilimsky, Tőkés László, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Barbara Kappel, Mihai Ţurcanu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marcus Pretzell, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Afzal Khan, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Sógor Csaba, Michaela Šojdrová és Stanislav Polčák.


20. Engedélykérelem

Az illetékes olasz hatóságok engedélykérelmet nyújtottak be az elnöknek a Gianluca Buonanno által indított bírósági eljárás keretében.

A kérelmet az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


21. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes német hatóságok kérelmezték Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztését egy előzetes eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 573.461/OJMA).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann


1. melléklet – Beruházások a gyermekek érdekében (írásbeli nyilatkozat)

0042/2015. számú, a gyermekek érdekében teendő beruházásokról szóló írásbeli nyilatkozat1 (2015.12.14-i jegyzőkönyv, 6. pont ), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė és Nathalie Griesbeck, és amelyet 428 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1. Az EU népességének egyötöde 18 éven aluli.

2.   A gyermekeket és a fiatalokat aránytalan módon sújtja a szegénység. Már a pénzügyi válságot megelőzően is elfogadhatatlanul magas volt a gyermekszegénységi arány. A helyzet orvoslására irányuló kötelezettségvállalások ellenére több mint minden negyedik gyermek (27,7%) ki van téve a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának az EU-ban.

3.   A makroökonómiai politikáknak prioritást kell biztosítaniuk és védelmet kell nyújtaniuk a gyermekeknek és családjaiknak, és óvniuk kell őket a megszorító intézkedések hatásaitól.

4.   Ezért felkérjük a Bizottságot annak megfontolására, hogy a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziójában konkrét és kötelező érvényű mutatókat határozzon meg a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett gyermekek számára vonatkozóan.

5.   A Bizottságnak arra is fel kell szólítania a tagállamokat, hogy egyedi nemzeti célokat és alcélokat vezessenek be a gyermekek szegénységnek és társadalmi kirekesztésének csökkentése érdekében, ezzel is hozzájárulva az Európa 2020 stratégia szegénységcsökkentési céljaihoz.

6.   Felhívjuk a Tanácsot, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy a „Beruházások a gyermekek érdekében: A hátrányos helyzetből való kitörés” című bizottsági ajánlás végrehajtása érdekében használják fel a rendelkezésre álló összes uniós és egyéb finanszírozási eszközt, továbbá hogy a Bizottság az ajánlással összhangban készítsen menetrendet és fogadjon el gyermekjóléti mutatókat.

7.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Belet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Csáky Pál, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Rachida Dati, Paolo De Castro, Karima Delli, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Knut Fleckenstein, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Gál Kinga, Gáll-Pelcz Ildikó, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Hölvényi György, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Jávor Benedek, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Kósa Ádám, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Nuno Melo, Meszerics Tamás, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Molnár Csaba, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Nagy József, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Niedermüller Péter, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Miloslav Ransdorf, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Davor Škrlec, Monika Smolková, Sógor Csaba, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Szanyi Tibor, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Tőkés László, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Ujhelyi István, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat