Rodyklė 
Protokolas
PDF 263kWORD 216k
Pirmadienis, 2015 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Įgaliojimų tikrinimas
 5.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 6.Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis)
 7.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 8.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Gauti dokumentai
 11.Darbų programa
 12.Europos energetikos sąjungos kūrimas - Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas (diskusijos)
 13.ES prekės ženklas ***II - Valstybių narių įstatymai dėl prekių ženklų ***II (diskusijos)
 14.Terorizmo aukų apsauga (diskusijos)
 15.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25 (diskusijos)
 16.Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas (diskusijos)
 17.Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo strateginis bendradarbiavimas kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje (trumpas pristatymas)
 18.Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra (trumpas pristatymas)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Prašymas suteikti leidimą
 21.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Investicijos į vaikus (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas džiaugėsi, kad 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje, baigiantis Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijai COP 21, pasiektas istorinis susitarimas.


3. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2015 m. lapkričio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Herbert Dorfmann dalyvavo 2015 m. lapkričio 26 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


4. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2015 m. lapkričio 25 d. patvirtinti María Teresa Giménez Barbat įgaliojimus.


5. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai (00067/2015/LEX - C8-0399/2015 - 2014/0197(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (00062/2015/LEX - C8-0398/2015 - 2011/0901B(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (00040/2015/LEX - C8-0397/2015 - 2013/0403(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) (00070/2015/LEX - C8-0396/2015 - 2013/0089(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (00069/2015/LEX - C8-0395/2015 - 2013/0088(COD)).


6. Rašytinis pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis)

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad dauguma Parlamento narių pasirašė šį rašytinį pareiškimą:

Rašytinis pareiškimas Nr. 0042/2015 dėl investicijų į vaikus, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė ir Nathalie Griesbeck.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šis rašytinis pareiškimas kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiamas šiame protokole (2015 12 14 protokolo 1 priedas).


7. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

BUDG komiteto ir CONT komiteto rekomendacija neprieštarauti 2015 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui (C(2015)07555), kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių 2015/2939(DEA) (B8-1336/2015)

BUDG komiteto ir CONT komiteto rekomendacija neprieštarauti 2015 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje 2015/2940(DEA) (B8-1337/2015)

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją galima rasti tinklalapyje Europarl.


8. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000146/2015) kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu ir Pavel Svoboda JURI komiteto vardu Komisijai: Patentai ir selekcininkų teisės (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015);

- (O-000152/2015) kurį pateikė Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu Komisijai: Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per liepos mėn. sesiją priimtas rezoliucijas ir per rugsėjo mėn. I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AFET, LIBE, INTA

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomosios Valstybės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Lusijos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Dominikos Sandraugos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Trinidado ir Tobago Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenados susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rytų Timoro Demokratinės Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

- Pranešimas Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra (2015/2092(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

- Pranešimas dėl siekio užtikrinti elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc. tikslinį rodiklį. Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas (2015/2108(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

- Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“ (2015/2114(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Bodil Valero (A8-0338/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

- Pranešimas dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo (2015/2113(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

- Pranešimas kuriame pateikiamas ne teisėkūros pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2015/2096(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2015/2229(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto (18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

- * Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimo (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

- * Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimo (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

- * Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimo (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje (2015/2010(INL)) - ECON komitetas - Pranešėjos: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

- Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių (2015/2003(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Bas Belder (A8-0350/2015)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo susitarimą dėl strateginio bendradarbiavimo kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje, projekto (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Bosnijos ir Hercegovinos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projekto (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Stelioso Kouloglou (Stelios Kouloglou) imunitetą (2015/2239(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)) - BUDG komitetas - Pranešėjai: Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0357/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (2015/2238(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“) (C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Marco Zanni (A8-0362/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“) (C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)


11. Darbų programa

Pirmininkas pranešė, kad jis, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsniu, paprašė frakcijų sumažinti plenarinei sesijai pateiktų M. J. Gróbarczyk pranešimo pakeitimų skaičių (dėl šio pranešimo numatyta balsuoti antradienį) (galutinio darbotvarkės projekto 27 punktas) ir paragino frakcijas apsvarstyti galimybę dar labiau sumažinti balsavimų dalimis ir atskirų balsavimų skaičių.

Kalbėjo: Claude Turmes ir Barbara Kappel tuo pačiu klausimu.

Buvo išdalytas šios sesijos galutinis darbotvarkės projektas (PE 573.461/PDOJ). Nebuvo pasiūlyta jokių pakeitimų.

Darbotvarkė patvirtinta.


12. Europos energetikos sąjungos kūrimas - Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo [2015/2113(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Pranešimas „Siekiant elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc. tikslinio rodiklio. Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas“ [2015/2108(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, pavaduojantis pranešėją, pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Peter Eriksson pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ana Gomes (AFET komiteto nuomonės referentė), Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), András Gyürk PPE frakcijos vardu, Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jude Kirton-Darling), Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Maria Grapini ir Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Kappel), Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zoltán Balczó), Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Béla Kovács, , nepriklausomas Parlamento narys, Bendt Bendtsen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Milan Zver), Soledad Cabezón Ruiz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claude Turmes), Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche ir Jadwiga Wiśniewska.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Eriksson), Jeppe Kofod (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel ir Julie Ward.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský ir Peter Eriksson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 15 protokolo 4.21 punktas ir 2015 12 15 protokolo 4.22 punktas.


13. ES prekės ženklas ***II - Valstybių narių įstatymai dėl prekių ženklų ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström pristatė rekomendacijas antrajam svarstymui.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Tadeusz Zwiefka, jis apgailestavo, kad tuo pat metu, kai vyks ši diskusija, numatytas JURI komiteto posėdis (Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą), Victor Negrescu ir Angel Dzhambazki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Cecilia Wikström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 15 protokolo 4.16 punktas ir 2015 12 15 protokolo 4.17 punktas.


14. Terorizmo aukų apsauga (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Terorizmo aukų apsauga (2015/3019(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Martina Anderson asmeniniu klausimu, po Gerard Batten kalbos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens ir James Nicholson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Brian Hayes.

Kalbėjo Teresa Jiménez-Becerril Barrio dėl 2015 m. gruodžio 11 d., penktadienį, įvykdyto teroristinio užpuolio prieš Ispanijos ambasadą Kabule.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Romana Tomc, Ivan Jakovčić ir Franc Bogovič.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.


15. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25 (diskusijos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bart Staes

Bart Staes pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Guillaume Balas S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, György Hölvényi ir Susanne Melior.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir Bronis Ropė.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Bart Staes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 16 protokolo 11.7 punktas.


16. Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimo [2015/2042(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Schulze (A8-0331/2015)

Sven Schulze pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Inés Ayala Sender (CONT komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Romana Tomc PPE frakcijos vardu, Javi López S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Deirdre Clune ir Elena Gentile.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Sven Schulze.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 15 protokolo 4.23 punktas.


17. Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo strateginis bendradarbiavimas kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo susitarimą dėl strateginio bendradarbiavimo kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje, projekto [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

Alessandra Mussolini pristatė pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Miguel Viegas ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 12 15 protokolo 4.20 punktas.


18. Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra“ [2015/2092(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

Gabriel Mato pristatė pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Werner Kuhn, Notis Marias, Seán Kelly ir João Ferreira.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2015 12 15 protokolo 4.24 punktas.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Eleonora Evi, Harald Vilimsky, László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Barbara Kappel, Mihai Ţurcanu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marcus Pretzell, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Afzal Khan, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ir Stanislav Polčák.


20. Prašymas suteikti leidimą

Italijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą Pirmininkui leisti vykdyti Gianluca Buonanno pradėtą baudžiamąjį procesą.

Šis prašymas perduotas atsakingam Parlamento Teisės reikalų komitetui.


21. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Vokietijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Parlamento nario Hermann Winkler imunitetą dėl vykdomų ikiteisminių procedūrų.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 573.461/OJMA).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann


1 priedas. - Investicijos į vaikus (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr. 0042/2015 dėl investicijų į vaikus1 (2015 12 14 protokolo 6 punktas), kurį pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį pateikė Parlamento nariai Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė ir Nathalie Griesbeck ir kurį pasirašė 428 Parlamento nariai.

Rašytinio pareiškimo tekstas

1. Penktadalis visų ES gyventojų yra jaunesni nei 18 metų amžiaus;

2. vaikai ir jaunimas patiria neproporcingą skurdą. Dar prieš finansų krizę vaikų skurdo lygis buvo nepriimtinai aukštas. Nepaisant įsipareigojimų pagerinti padėtį, ES daugiau kaip vienam iš keturių vaikų (27,7 proc.) šiuo metu gresia skurdas arba socialinė atskirtis;

3. įgyvendinant makroekonominę politiką turi būti siekiama apsaugoti vaikus ir jų šeimas – šis tikslas turi būti laikomas politiniu prioritetu – ir užtikrinti, kad jie nenukentėtų nuo deficito mažinimo priemonių;

4. taigi Komisija yra raginama svarstyti galimybę į ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį aspektą įtraukti konkretų privalomą vaikų, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, skaičiaus rodiklį;

5. ji taip pat turėtų reikalauti, kad visos valstybės narės imtų taikyti konkrečius nacionalinius vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslus arba tarpinius tikslus siekiant prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ skurdo mažinimo tikslo įgyvendinimo;

6. Taryba raginama paskatinti valstybes nares naudotis ES finansavimu ir visomis kitomis esamomis priemonėmis siekiant įgyvendinti Komisijos rekomendaciją „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“; Komisija, vadovaudamasi šia rekomendacija, taip pat turėtų parengti planą ir nustatyti vaikų gerovės rodiklius;

7. šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

____________

1 Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, kai pareiškimą pasirašo dauguma Parlamento narių, jis kartu su pasirašiųjų pavardėmis paskelbiamas prokole ir perduodamas adresatams; juo Parlamentas neįpareigojamas.

Pasirašiusiųjų sąrašas:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Belet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Rachida Dati, Paolo De Castro, Karima Delli, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Knut Fleckenstein, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Nuno Melo, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Miloslav Ransdorf, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Davor Škrlec, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinė informacija - Privatumo politika