Indekss 
Protokols
PDF 260kWORD 214k
Pirmdiena, 2015. gada 14. decembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 6.Rakstiska deklarācija (Reglamenta 136. pants)
 7.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Darba kārtība
 12.Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību - Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam (debates)
 13.ES preču zīme ***II - Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***II (debates)
 14.Terorisma upuru aizsardzība (debates)
 15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana (debates)
 16.Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana (debates)
 17.Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (īss izklāsts)
 18.Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (īss izklāsts)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Pieprasījums piešķirt atļauju
 21.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Ieguldījums bērnos (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs pauda gandarījumu par ANO klimata pārmaiņu konferencē (COP 21) Parīzē 2015. gada 12. decembrī panākto vēsturisko vienošanos.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2015. gada 26. novembra un 2015. gada 2. decembra sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Herbert Dorfmann bija klāt 2015. gada 26. novembra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


4. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt María Teresa Giménez Barbat mandātu, sākot ar 2015. gada 25. novembri.


5. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2015. gada 16. decembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu (00067/2015/LEX - C8-0399/2015 - 2014/0197(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (00062/2015/LEX - C8-0398/2015 - 2011/0901B(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (00040/2015/LEX - C8-0397/2015 - 2013/0403(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) (00070/2015/LEX - C8-0396/2015 - 2013/0089(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (00069/2015/LEX - C8-0395/2015 - 2013/0088(COD)).


6. Rakstiska deklarācija (Reglamenta 136. pants)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis turpmāk minēto rakstisko deklarāciju:

Rakstiska deklarācija Nr. 0042/2015 par ieguldījumu bērnos, kuru iesnieguši deputāti Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė un Nathalie Griesbeck.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (14.12.2015. protokola 1. pielikums ).


7. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

BUDG komitejas un CONT komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2015. gada 30. oktobra deleģēto regulu (C(2015)07555), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem 2015/2939(DEA) (B8-1336/2015).

BUDG komitejas un CONT komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2015. gada 30. oktobra deleģēto regulu, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā 2015/2940(DEA) (B8-1337/2015).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Ieteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000146/2015), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā un Pavel Svoboda JURI komitejas vārdā Komisijai: Patenti un augu selekcionāru tiesības (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015);

- (O-000152/2015), kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).


9. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta jūlija plenārsesijā pieņemtajām rezolūcijām un septembra I un II plenārsesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AFET, LIBE, INTA

- Ieteikums Padomes lēmumam par Horvātijas Republikas pievienošanos 1997. gada 18. decembra Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Parlamenta komiteju iesniegtie dokumenti

2.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0320/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0321/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Dominikas Sadraudzību par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0322/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0323/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0324/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentvinsentu un Grenadīnām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0325/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0326/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrumtimoras Demokrātisko Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0327/2015).

- Ziņojums par jaunu KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūru (2015/2092(INI)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0328/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vanuatu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0329/2015).

- Ziņojums par elektrotīklu starpsavienojumu 10 % mērķrādītāja sasniegšanu — Eiropas elektrotīkla sagatavošanu 2020. gadam (2015/2108(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Peter Eriksson (A8-0330/2015).

- Ziņojums par ieroču eksportu — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (2015/2114(INI)) - AFET komiteja - Referente: Bodil Valero (A8-0338/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā parakstītu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu Protokolu Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Sandra Kalniete (A8-0340/2015).

- Ziņojums par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību (2015/2113(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (2015/2096(INI)) - AFET komiteja - Referente: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015).

- Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2015/2229(INI)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A8-0345/2015).

- * Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015).

- * Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015).

- * Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu Savienībā (2015/2010(INL)) - ECON komiteja - Referenti: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015).

- Ziņojums par ES un Ķīnas attiecībām (2015/2003(INI)) - AFET komiteja - Referents: Bas Belder (A8-0350/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu starp Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu par stratēģisku sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Bosniju un Hercegovinu un Eiropolu (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Stelios Kouloglou imunitāti (2015/2239(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0356/2015).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)) - BUDG komiteja - Referenti: Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0357/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (2015/2238(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0358/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums – EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana) (C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Marco Zanni (A8-0362/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International) (C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Victor Negrescu (A8-0363/2015).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- *** II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)) - JURI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0354/2015).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)) - JURI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0355/2015).


11. Darba kārtība

Sēdes vadītājs paziņoja, ka, pamatojoties uz Reglamenta 175. pantu, ir lūdzis politiskajām grupām samazināt plenārsēdē iesniegto grozījumu skaitu M. J. Gróbarczyk ziņojumam, par kuru paredzēts balsot otrdienas balsošanas laikā (galīgā darba kārtības projekta 27. punkts), un aicināja politiskās grupas izskatīt iespēju vēl vairāk samazināt balsojumu pa daļām un atsevišķu balsojumu skaitu.

Uzstājās Claude Turmes un Barbara Kappel, runājot par šo pašu tematu.

Bija izdalīts kārtējās sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 573.461/PDOJ). Nebija ierosināts neviens grozījums.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


12. Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību - Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam (debates)

Ziņojums par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību [2015/2113(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015).

Ziņojums par elektrotīklu starpsavienojumu 10 % mērķrādītāja sasniegšanu — Eiropas elektrotīkla sagatavošanu 2020. gadam [2015/2108(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Peter Eriksson (A8-0330/2015).

Evžen Tošenovský (aizstājot referentu) iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Peter Eriksson iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ana Gomes (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Henna Virkkunen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), András Gyürk PPE grupas vārdā, Flavio Zanonato S&D grupas vārdā, Ian Duncan ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Maria Grapini un Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Kappel, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zoltán Balczó, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Béla Kovács, pie grupām nepiederošs deputāts, Bendt Bendtsen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche un Jadwiga Wiśniewska.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pilar del Castillo Vera, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Eriksson, Jeppe Kofod, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel un Julie Ward.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský un Peter Eriksson.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2015. protokola 4.21. punkts un 15.12.2015. protokola 4.22. punkts.


13. ES preču zīme ***II - Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0354/2015).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0355/2015).

Cecilia Wikström iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Max Andersson Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Tadeusz Zwiefka, kurš pauda nožēlu par to, ka vienlaikus ar šīm debatēm tikusi ieplānota JURI komitejas sanāksme (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai), Victor Negrescu un Angel Dzhambazki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Cecilia Wikström.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2015. protokola 4.16. punkts un 15.12.2015. protokola 4.17. punkts.


14. Terorisma upuru aizsardzība (debates)

Komisijas paziņojums: Terorisma upuru aizsardzība (2015/3019(RSP)).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Caterina Chinnici S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Martina Anderson, kas sniedza personisku paziņojumu, reaģējot uz Gerard Batten uzstāšanos, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens un James Nicholson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Brian Hayes.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, runājot par teroristu uzbrukumu Spānijas vēstniecībai Kabulā piektdien, 2015. gada 11. decembrī.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Romana Tomc, Ivan Jakovčić un Franc Bogovič.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


15. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana (debates)

Priekšlikums rezolūcijai par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastāv vai ir ražoti no tās D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bart Staes.

Bart Staes iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Guillaume Balas S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, György Hölvényi un Susanne Melior.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira un Bronis Ropė.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Bart Staes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.12.2015. protokola 11.7. punkts.


16. Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta ieviešanu [2015/2042(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Sven Schulze (A8-0331/2015).

Sven Schulze iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Inés Ayala Sender (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Romana Tomc PPE grupas vārdā, Javi López S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Deirdre Clune un Elena Gentile.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová un Sven Schulze.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.12.2015. protokola 4.23. punkts.


17. Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (īss izklāsts)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu starp Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu par stratēģisku sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015).

Alessandra Mussolini iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Miguel Viegas un Ruža Tomašić.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.12.2015. protokola 4.20. punkts.


18. Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (īss izklāsts)

Ziņojums par jaunu KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūru [2015/2092(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0328/2015).

Gabriel Mato iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Werner Kuhn, Notis Marias, Seán Kelly un João Ferreira.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 15.12.2015. protokola 4.24. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Eleonora Evi, Harald Vilimsky, László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Barbara Kappel, Mihai Ţurcanu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marcus Pretzell, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Afzal Khan, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová un Stanislav Polčák.


20. Pieprasījums piešķirt atļauju

Itālijas kompetentās iestādes ir iesniegušas priekšsēdētājam pieprasījumu piešķirt atļauju saistībā ar Gianluca Buonanno uzsākto krimināltiesvedību.

Šis pieprasījums ir nosūtīts Parlamenta Juridiskajai komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu.


21. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Vācijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Hermann Winkler deputāta imunitāti saistībā ar pirmstiesas procesa norisi.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 573.461/OJMA).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann


1. pielikums. Ieguldījums bērnos (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija Nr. 0042/2015 par ieguldījumu bērnos1 (14.12.2015. protokola 6. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši deputāti Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė un Nathalie Griesbeck un parakstījuši 428 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Piektā daļa ES iedzīvotāju ir jaunāki par 18 gadiem.

2.   Nabadzība bērnus un jauniešus skar nesamērīgi smagi. Pat pirms finanšu krīzes bērnu nabadzības līmenis bija nepieņemami augsts. Neraugoties uz saistībām risināt šo situāciju, pašlaik Eiropas Savienībā vairāk nekā ceturtajai daļai bērnu (27,7 %) draud nabadzība vai sociālā atstumtība.

3.   Makroekonomikas politikā par politisku prioritāti vajadzētu izvirzīt bērnu un viņu ģimeņu aizsargāšanu un mazināt budžeta deficīta samazināšanas pasākumu ietekmi uz viņiem.

4.   Tāpēc Komisija tiek aicināta apsvērt iespēju ekonomikas un monetārās savienības sociālajā dimensijā iekļaut konkrētu un saistošu rādītāju par to bērnu skaitu, kuriem draud nabadzība vai sociālā atstumtība.

5.   Tai arī jāprasa visām dalībvalstīm ieviest konkrētus valsts mērķus (apakšmērķus), lai samazinātu bērnu nabadzību un sociālo atstumtību, tādējādi veicinot stratēģijas “Eiropa 2020” nabadzības samazināšanas mērķi.

6.   Padome tiek aicināta mudināt dalībvalstis izmantot ES finansējumu un visus citus pieejamos instrumentus, lai īstenotu Komisijas ieteikumu “Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka pārraušana”, un Komisijai būtu jāizstrādā ceļvedis un jāpieņem bērnu labklājības rādītāji, kas atbilst šim ieteikumam.

7.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem, tomēr neuzliekot Parlamentam saistības.

Parakstītāju saraksts:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Belet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Rachida Dati, Paolo De Castro, Karima Delli, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Knut Fleckenstein, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Nuno Melo, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Miloslav Ransdorf, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Davor Škrlec, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika