Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 219k
Poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 6.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Składanie dokumentów
 11.Porządek obrad
 12.W kierunku europejskiej unii energetycznej - Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r. (debata)
 13.Unijny znak towarowy ***II - Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***II (debata)
 14.Ochrona ofiar terroryzmu (debata)
 15.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (debata)
 16.Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress (debata)
 17.Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem (krótka prezentacja)
 18.Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Wniosek o zezwolenie
 21.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Inwestowanie w dzieci (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wyraził zadowolenie z historycznego porozumienia osiagniętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. na zakończenie konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 21.


3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 26 listopada 2015 r. i z dnia 2 grudnia 2015 r. zostały przyjęte.

°
° ° °

Herbert Dorfmann był obecny na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


4. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Maríi Teresy Giménez Barbat ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r.


5. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 16 grudnia 2015 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej oraz zawieszające jego stosowanie w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny (00067/2015/LEX - C8-0399/2015 - 2014/0197(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (00062/2015/LEX - C8-0398/2015 - 2011/0901B(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (00040/2015/LEX - C8-0397/2015 - 2013/0403(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (00070/2015/LEX - C8-0396/2015 - 2013/0089(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (00069/2015/LEX - C8-0395/2015 - 2013/0088(COD)).


6. Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że następujące oświadczenie pisemne zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu Europejskiego:

Oświadczenie pisemne nr 0042/2015 w sprawie inwestowania w dzieci złożone przez następujących posłów: Antonio Lópeza-Istúriza White'a, Annę Marię Corazzę Bildt, Caterinę Chinnici, Jeana Lamberta, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Janę Žitňanską, Filiz Hyusmenovą, Viliję Blinkevičiūtė i Nathalie Griesbeck.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 14.12.2015).


7. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

Zalecenie komisji BUDG i komisji CONT w sprawie niewnoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji (C(2015)07555) z dnia 30 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 2015/2939(DEA) (B8-1336/2015)

Zalecenie komisji BUDG i komisji CONT w sprawie niewnoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 110/2014 w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 2015/2940(DEA) (B8-1337/2015)

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie wyrazi sprzeciwu wobec tych zaleceń zostaną one uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostaną one poddane pod głosowanie.

Zalecenia te są dostępne na stronie internetowej Europarl.


8. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000146/2015), które skierowali Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, i Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Patenty i prawa do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015);

- (O-000152/2015), które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).


9. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji lipcowej oraz w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi podczas I i II sesji wrześniowej są dostępne na stronie internetowej Europarl.


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

opinia:

AFET, LIBE, INTA

- Zalecenie w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Republiki Chorwacji do Konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu parafowanego dnia 20 marca 2015 r. ustanawiającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, JURI, ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, JURI, ECON

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawa spółek(tekst jednolity) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Saint Lucia dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Dominiki dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy, w imieniu Unii Europejskiej, między Unią Europejską a Saint Vincent i Grenadynami dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Grenadą dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

- Sprawozdanie w sprawie nowej wspólnej polityki rybołówstwa: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (2015/2092(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

- Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia docelowego poziomu 10% w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych – Przygotowanie europejskiej sieci elektroenergetycznej na 2020 r. (2015/2108(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (2015/2114(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0338/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

- ***Z alecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

- Sprawozdanie pt. „W kierunku europejskiej unii energetycznej” (2015/2113(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (2015/2096(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie (2015/2229(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia uzgodnień między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

- Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (2015/2010(INL)) - komisja ECON - Sprawozdawcy: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Chiny (2015/2003(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Bas Belder (A8-0350/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem o strategicznej współpracy w walce z poważną przestępczością i terroryzmem (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Bośnią i Hercegowiną a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego a Eurojustem (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Steliosa Kouloglou (2015/2239(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)) - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0357/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (2015/2238(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/005 - FI/Computer Programming złożony przez Finlandię) (C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Marco Zanni (A8-0362/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)


11. Porządek obrad

Przewodniczący poinformował, że na podstawie art. 175 Regulaminu zwrócił się do grup politycznych o ograniczenie liczby poprawek złożonych na posiedzenie plenarne do sprawozdania Marka Gróbarczyka, nad którym głosowanie przewidziano na wtorek (pkt 27 PDOJ), i poprosił grupy polityczne o rozważenie możliwości dalszego oograniczenia liczby głosowań podzielonych i głosowań odrębnych.

Głos zabrali: Claude Turmes i Barbara Kappel na ten sam temat.

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad sesji miesięcznej (PE 573.461/PDOJ). Nie złożono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


12. W kierunku europejskiej unii energetycznej - Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe w 2020 r. (debata)

Sprawozdanie pt. „W kierunku europejskiej unii energetycznej” [2015/2113(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia docelowego poziomu 10%. w zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych w 2020 r. [2015/2108(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, w zastępstwie sprawozdawcy, przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Peter Eriksson przedstawił swoje sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Ana Gomes (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Henna Virkkunen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), András Gyürk w imieniu grupy PPE, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Ian Duncan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini i Tibora Szanyi'ego, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Kappel, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zoltána Balczó, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Béla Kovács niezrzeszony, Bendt Bendtsen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Milana Zvera, Soledad Cabezón Ruiz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Erikssona, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Erikssona, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche i Jadwiga Wiśniewska.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Erikssona, Jeppe Kofod, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner i Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel i Julie Ward.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský i Peter Eriksson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.21 protokołu z dnia 15.12.2015 i pkt 4.22 protokołu z dnia 15.12.2015.


13. Unijny znak towarowy ***II - Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Zalecenie do drugiego czytania sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström przedstawiła zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Tadeusz Zwiefka, który wyraził ubolewanie, że posiedzenie komisji JURI zostało zaplanowane w tym samym czasie co ta debata (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), Victor Negrescu i Angel Dzhambazki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska i Cecilia Wikström.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.16 protokołu z dnia 15.12.2015 i pkt 4.17 protokołu z dnia 15.12.2015.


14. Ochrona ofiar terroryzmu (debata)

Oświadczenie Komisji: Ochrona ofiar terroryzmu (2015/3019(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) wydała oświadczenie.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Martina Anderson, w sprawie osobistej po wystąpieniu Gerarda Battena, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens i James Nicholson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Brian Hayes.

Głos zabrała Teresa Jiménez-Becerril Barrio w sprawie zamachu terrorystycznego na ambasadę Hiszpanii w Kabulu, który miał miejsce w piątek 11 grudnia 2015 r.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Romana Tomc, Ivan Jakovčić i Franc Bogovič.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.


15. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (debata)

Projekt rezolucji w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3- 2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Komisjia Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Bart Staes

Bart Staes przedstawił projekt rezolucji.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Guillaume Balas w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibor Szanyi, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, György Hölvényi i Susanne Melior.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Bart Staes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 16.12.2015.


16. Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress [2015/2042(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Sven Schulze (A8-0331/2015)

Sven Schulze przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrała Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT).

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Romana Tomc w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Deirdre Clune i Elena Gentile

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová i Sven Schulze.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.23 protokołu z dnia 15.12.2015.


17. Strategiczna współpraca między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem w walce z poważną przestępczością i terroryzmem (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Europolem o strategicznej współpracy w walce z poważną przestępczością i terroryzmem [10510/2015 - C8-0275/2015- 2015/0809(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

Alessandra Mussolini dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Miguel Viegas i Ruža Tomašić.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 4.20 protokołu z dnia 15.12.2015.


18. Nowa WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie nowej WPRyb: struktura środków technicznych i planów wieloletnich [2015/2092(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

Gabriel Mato dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Werner Kuhn, Notis Marias, Seán Kelly i João Ferreira.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 4.24 protokołu z dnia 15.12.2015.


19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Eleonora Evi, Harald Vilimsky, László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Barbara Kappel, Mihai Ţurcanu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marcus Pretzell, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Afzal Khan, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová i Stanislav Polčák.


20. Wniosek o zezwolenie

Właściwe organy włoskie skierowały do Przewodniczącego wniosek o zezwolenie w ramach postępowania karnego wszczętego przez Gianlucę Buonanno.

Powyższy wniosek został przekazany Komisji Prawnej Parlamentu, która jest przedmiotowo właściwa.


21. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy niemieckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Hermanna Winklera w ramach postępowania wstępnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 573.461/OJMA).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann


Załącznik 1 - Inwestowanie w dzieci (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0042/2015 złożone na podstawie art. 136 Regulaminu przez posłów Antonio Lópeza-Istúriza White'a, Annę Marię Corazzę Bildt, Caterinę Chinnici, Jeana Lamberta, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Janę Žitňanską, Filiz Hyusmenovą, Viliję Blinkevičiūtė i Nathalie Griesbeck w sprawie inwestowania w dzieci1 (pkt 6 protokołu z dnia 14.12.2015) i podpisane przez 428 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Jedna piąta ludności UE to osoby poniżej 18. roku życia;

2.   dzieci i młodzież są niewspółmiernie częściej dotknięte problemem ubóstwa; nawet przed kryzysem finansowym stopa ubóstwa dzieci była niedopuszczalnie wysoka; mimo że zobowiązano się rozwiązać ten problem, obecnie ponad jedna czwarta dzieci (27,7%) w UE jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

3.   polityka makroekonomiczna powinna chronić dzieci i ich rodziny, a także ustrzec je przed środkami służącymi ograniczeniu deficytu – powinien to być priorytet polityczny;

4.   wzywa się zatem Komisję, aby rozważyła możliwość uwzględnienia w społecznym wymiarze unii gospodarczej i walutowej szczegółowego i wiążącego wskaźnika dotyczącego liczby dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

5.   Komisja powinna także zwrócić się do wszystkich państw członkowskich o wprowadzenie szczegółowych krajowych celów wyższego lub niższego rzędu dotyczących ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci, z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia ustanowionego w strategii „Europa 2020” celu dotyczącego ograniczenia ubóstwa;

6.   wzywa się Radę, aby zaleciła państwom członkowskim wykorzystanie finansowania unijnego i wszelkich innych dostępnych instrumentów w celu realizacji zalecenia Komisji pt. „Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji”; ponadto Komisja powinna zgodnie z tym zaleceniem sporządzić plan działania i przyjąć wskaźniki dobrobytu dzieci;

7.   niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Belet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Rachida Dati, Paolo De Castro, Karima Delli, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Knut Fleckenstein, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Nuno Melo, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Miloslav Ransdorf, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Davor Škrlec, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności