Kazalo 
Zapisnik
PDF 259kWORD 212k
Ponedeljek, 14. december 2015 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 5.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 6.Pisna izjava (člen 136 Poslovnika)
 7.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 8.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 9.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 10.Predložitev dokumentov
 11.Razpored dela
 12.Evropski energetski uniji naproti - Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 (razprava)
 13.Blagovna znamka Skupnosti ***II - Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) ***II (razprava)
 14.Zaščita žrtev terorizma (razprava)
 15.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25 (razprava)
 16.Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (razprava)
 17.Strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom (kratka predstavitev)
 18.Nova skupna ribiška politika: struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov (kratka predstavitev)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Demande d'autorisation
 21.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Vlaganje v otroke (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je izrazil zadovoljstvo nad zgodovinskim dogovorom, doseženim 12. decembra 2015 v Parizu na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembaa - COP21.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 26. novembra 2015 in 2. decembra 2015.

°
° ° °

Herbert Dorfmann je bil navzoč na seji 26. novembra 2015, vendar njegovega imena ni na seznamu navzočih.


4. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Maríe Terese Giménez Barbat z začetkom veljavnosti 25. novembra 2015.


5. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 16. decembra 2015 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe, kar zadeva Bosno in Hercegovino (00067/2015/LEX - C8-0399/2015 - 2014/0197(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (00062/2015/LEX - C8-0398/2015 - 2011/0901B(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti in Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (00040/2015/LEX - C8-0397/2015 - 2013/0403(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) (00070/2015/LEX - C8-0396/2015 - 2013/0089(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (00069/2015/LEX - C8-0395/2015 - 2013/0088(COD)).


6. Pisna izjava (člen 136 Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da je ta pisna izjava zbrala podpise večine poslancev Parlamenta.

Pisna izjava št.° 0042/2015 o vlaganju v otroke, ki so jo predložili naslednji poslanci: Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė in Nathalie Griesbeck.

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 1 zapisnika z dne 14.12.2015).


7. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

Priporočilo odbora BUDG in odbora CONT, da ne nasprotujeta delegirani uredbi Komisije (C(2015)07555) z dne 30. oktobra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (2015/2939(DEA)) (B8-1336/2015)

Priporočilo odbora BUDG in odbora CONT, da ne nasprotujeta delegirani uredbi Komisije z dne 30. oktobra 2015 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2015/2940(DEA)) (B8-1337/2015)

Če tem priporočilom v roku 24 ur ne nasprotuje nobena politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se smatrata za sprejeti. V nasprotnem primeru se bo o njiju glasovalo.

Priporočilo je na voljo na spletni strani Europarl.


8. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000146/2015), ki sta ga postavila Czesław Adam Siekierski, v imenu odbora AGRI, in Pavel Svoboda, v imenu odbora JURI, Komisiji: Patentne in žlahtniteljske pravice (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015);

- (O-000152/2015), ki ga je postavil Roberto Gualtieri, v imenu odbor ECON, Komisiji: Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).


9. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med julijskim delnim zasedanjem, ter stališč in resolucij, ki jih je sprejel med prvim in drugim septembrskim delnim zasedanjem, so na voljo na spletišču Europarl.


10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AFET, LIBE, INTA

- Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Republike Hrvaške h Konvenciji z dne 18. decembra 1997, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE))

posredovano

pristojni :

IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, JURI, ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, JURI, ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (Kodificirano besedilo) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od odborov

2.1) poročila

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Sveto Lucijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Grenado o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Demokratično republiko Vzhodni Timor o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

- Poročilo o novi skupni ribiški politiki: struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov (2015/2092(INI)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

- Poročilo o doseganju cilja 10-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti – priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 (2015/2108(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

- Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (2015/2114(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Bodil Valero (A8-0338/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

- Poročilo Evropski energetski uniji naproti (2015/2113(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije (2015/2096(INI)) - Odbor AFET - Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju (2015/2229(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

- * Poročilo o podaljšanju mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

- * Poročilo o podaljšanju mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

- * Poročilo o podaljšanju mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

- Poročilo s priporočili Komisiji o spodbujanju preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji (2015/2010(INL)) - Odbor ECON - Poročevalke: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

- Poročilo o odnosih med EU in Kitajsko (2015/2003(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Bas Belder (A8-0350/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Bosno in Hercegovino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve memoranduma o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom s strani Eurojusta (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Steliosu Kulogluju (Stelios Kouloglou) (2015/2239(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)) - Odbor BUDG - Poročevalca: Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0357/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (2015/2238(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/005 FI/računalniško programiranje – Finska) (C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Marco Zanni (A8-0362/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/006 – IE/PWA International, Irska) (C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

2.2) priporočili za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)


11. Razpored dela

Predsednik je sporočil, da je politične skupine na podlagi člena 175 Poslovnika zaprosil, naj zmanjšajo število predlogov sprememb, vloženih na plenarnem zasedanju k poročilu Gróbarczyk, o katerem je glasovanje predvideno v torek (točka 27 PDOJ), in pozval politične skupine, naj preučijo možnost dodatnega zmanjšanja števila glasovanj po delih in ločenih glasovanj.

O isti zadevi sta govorila Claude Turmes in Barbara Kappel.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda tega delnega zasedanja (PE 573.461/PDOJ). Predlagana ni bila nobena sprememba.

S tem je bil določen dnevni red.


12. Evropski energetski uniji naproti - Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 (razprava)

Poročilo Evropski energetski uniji naproti [2015/2113(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Poročilo o doseganju cilja 10-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti – priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 [2015/2108(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, namesto poročevalca, je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Peter Eriksson je predstavil poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Ana Gomes (pripravljavka mnenja odbora AFET), Henna Virkkunen (pripravljavka mnenja odbora TRAN), András Gyürk v imenu skupine PPE, Flavio Zanonato v imenu skupine S&D, Ian Duncan v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini in Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Kappel, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zoltán Balczó, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Béla Kovács samostojni poslanec, Bendt Bendtsen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche in Jadwiga Wiśniewska.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Pilar del Castillo Vera, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Eriksson, Jeppe Kofod, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner in Krišjānis Kariņš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel in Julie Ward.

Govorili so Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský in Peter Eriksson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.21 zapisnika z dne 15.12.2015 in točka 4.22 zapisnika z dne 15.12.2015.


13. Blagovna znamka Skupnosti ***II - Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström je predstavila priporočili za drugo obravnavo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Tadeusz Zwiefka, ki je obžaloval, da je bila seja odbora JURI načrtovana za isti čas kot ta razprava (predsedujoči je to vzel na znanje), Victor Negrescu in Angel Dzhambazki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorili sta Elżbieta Bieńkowska in Cecilia Wikström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.16 zapisnika z dne 15.12.2015 in točka 4.17 zapisnika z dne 15.12.2015.


14. Zaščita žrtev terorizma (razprava)

Izjava Komisije: Zaščita žrtev terorizma (2015/3019(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Caterina Chinnici v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Martina Anderson, z osebno izjavo o govoru Gerarda Battna, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens in James Nicholson.

Po postopku "catch the eye" je govoril Brian Hayes.

Govorila je Teresa Jiménez-Becerril Barrio o terorističnem napadu na špansko veleposlaništvo v Kabulu v petek 11. decembra 2015.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Romana Tomc, Ivan Jakovčić in Franc Bogovič.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Razprava se je zaključila.


15. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25 (razprava)

Predlog resolucije o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bart Staes

Bart Staes je predstavil predlog resolucije.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Guillaume Balas v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, György Hölvényi in Susanne Melior.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira in Bronis Ropė.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Bart Staes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika z dne 16.12.2015.


16. Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (razprava)

Poročilo o izvajanju evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress [2015/2042(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Sven Schulze (A8-0331/2015)

Sven Schulze je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorila je Inés Ayala Sender (pripravljavka mnenja odbora CONT).

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Romana Tomc v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Deirdre Clune in Elena Gentile.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada in Nicola Caputo.

Govorila sta Věra Jourová in Sven Schulze.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.23 zapisnika z dne 15.12.2015.


17. Strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom (kratka predstavitev)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

Alessandra Mussolini je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Miguel Viegas in Ruža Tomašić.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.20 zapisnika z dne 15.12.2015.


18. Nova skupna ribiška politika: struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov (kratka predstavitev)

Poročilo o novi skupni ribiški politiki: struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov [2015/2092(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

Gabriel Mato je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Werner Kuhn, Notis Marias, Seán Kelly in João Ferreira.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.24 zapisnika z dne 15.12.2015.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Eleonora Evi, Harald Vilimsky, László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Barbara Kappel, Mihai Ţurcanu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marcus Pretzell, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Afzal Khan, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová in Stanislav Polčák.


20. Demande d'autorisation

Pristojni italijanski organi so na predsednika naslovili prošnjo za odobritev v okviru kazenskega postopka, ki ga je sprožil Gianluca Buonanno.

Prošnja je bila posredovana Odboru za pravne zadeve Parlamenta, ki je za to pristojen.


21. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni nemški organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Hermannu Winklerju v okviru predhodnega postopka.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 573.461/OJMA).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann


Priloga 1 - Vlaganje v otroke (pisna izjava)

Pisna izjava št. 0042/2015 o vlaganju v otroke 1 (točka 6 zapisnika z dne 14.12.2015), ki so jo vložili poslanci Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė in Nathalie Griesbeck v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta in jo je podpisalo 428 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1. Ena petina celotnega prebivalstva EU je mlajša od 18 let.

2. Revščina nesorazmerno bolj prizadene otroke in mlade. Še pred finančno krizo je bila stopnja revščine otrok nesprejemljivo visoka. Kljub zavezam za rešitev te situacije trenutno več kot enemu od štirih otrok (27%) v EU grozita revščina ali družbena izključenost.

3. Politična prednostna naloga makroekonomskih politik mora biti zaščita otrok in njihove družine ter njihovo obvarovanje pred ukrepi za zmanjšanje primanjkljaja.

4. Zato se poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi specifičnega in zavezujočega kazalnika števila otrok, ki jim grozita revščina ali družbena izključenost, v socialno razsežnost ekonomske in monetarne unije.

5. Poleg tega bi morala od vseh držav članic zahtevati, naj vpeljejo specifične nacionalne (pod)cilje za zmanjšanje revščine otrok in družbene izključenosti, kar bi prispevalo k doseganju cilja glede zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 2020.

6. Svet se poziva, naj spodbuja države članice k uporabi sredstev EU in vseh ostalih razpoložljivih instrumentov za izvedbo priporočila Komisije z naslovom „Vlaganje v otroke: prekinimo krog prikrajšanosti“; Komisija pa bi morala pripraviti načrt in v skladu s priporočilom sprejeti kazalnike blaginje otrok.

7. Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni zavezujoča.

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Belet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Rachida Dati, Paolo De Castro, Karima Delli, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Knut Fleckenstein, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Nuno Melo, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Miloslav Ransdorf, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Davor Škrlec, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov