Index 
Protokoll
PDF 263kWORD 189k
Måndagen den 14 december 2015 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Valprövning
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 6.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 10.Inkomna dokument
 11.Arbetsplan
 12.På väg mot en europeisk energiunion - Att rusta Europas elnät för 2020 (debatt)
 13.Gemenskapsvarumärken ***II - Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II (debatt)
 14.Skydd av offer för terrorism (debatt)
 15.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (debatt)
 16.Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (debatt)
 17.Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (kortfattad redogörelse)
 18.En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Begäran om tillstånd
 21.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Att investera i barn (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen uttryckte sin glädje över den historiska överenskommelsen i Paris den 12 december 2015, från Förenta nationernas konferens om klimatförändringen, COP21.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 26 november 2015 och 2 december 2015 justerades.

°
° ° °

Herbert Dorfmann hade varit närvarande vid sammanträdet den 26 november 2015, men hans namn fanns inte med på närvarolistan.


4. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för María Teresa Giménez Barbat med verkan från den 25 november 2015.


5. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 16 december 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, och om tillfälligt upphävande av dess tillämpning med avseende på Bosnien och Hercegovina (00067/2015/LEX - C8-0399/2015 - 2014/0197(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (00062/2015/LEX - C8-0398/2015 - 2011/0901B(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (00040/2015/LEX - C8-0397/2015 - 2013/0403(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning) (00070/2015/LEX - C8-0396/2015 - 2013/0089(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (00069/2015/LEX - C8-0395/2015 - 2013/0088(COD)).


6. Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaring hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 0042/2015 om att investera i barn, ingiven av följande ledamöter: Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė och Nathalie Griesbeck.

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 14.12.2015).


7. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

Rekommendationen från BUDG-utskottet och CONT-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning (EU) C(2015)07555 av den 30 oktober 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2015/2939(DEA)) (B8-1336/2015)

Rekommendationen från BUDG-utskottet och CONT-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 oktober 2015 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (2015/2940(DEA)) (B8-1337/2015)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot dessa rekommendationer inom 24 timmar anses de godkända. I annat fall tas de upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


8. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000146/2015) från Czesław Adam Siekierski, för AGRI-utskottet, och Pavel Svoboda, för JURI-utskottet, till kommissionen: Patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015),

- (O-000152/2015) från Roberto Gualtieri, för ECON-utskottet, till kommissionen: Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).


9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i juli och till följd av ståndpunkter och och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september I och II finns tillgängliga på Europarl.


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

AFET, LIBE, INTA

- Rekommendation till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (COM(2015)0556 - C8-0376/2015 - 2015/0261(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt (kodifiering) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska uninonens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Självständiga staten Samoa om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Dominica om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Trinidad och Tobago om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Grenada om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken Östtimor om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

- Betänkande om en ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (2015/2092(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

- Betänkande om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 %: Att rusta Europas elnät för 2020 (2015/2108(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

- Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2015/2114(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Bodil Valero (A8-0338/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

- Betänkande ”På väg mot en europeisk energiunion” (2015/2113(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (2015/2096(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

- Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området (2015/2229(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

- * Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

- * Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

- * Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU (2015/2010(INL)) - utskottet ECON - Föredragande: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

- Betänkande om förbindelserna mellan EU och Kina (2015/2003(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Bas Belder (A8-0350/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Stelios Kouloglous immunitet (2015/2239(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)) - utskottet BUDG - Föredragande: Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0357/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (2015/2238(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/005 FI/Computer programming från Finland) (C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Marco Zanni (A8-0362/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/006 IE/PWA International från Irland) (C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)


11. Arbetsplan

Talmannen meddelade att han, mot bakgrund av artikel 175 i arbetsordningen, hade uppmanat de politiska grupperna att lämna in färre ändringsförslag till plenarsammanträdet avseende Gróbarczyks betänkande som är planerat att tas upp till omröstning under tisdagen (punkt 27 PDOJ), och uppmanade de politiska grupperna att underöka möjligheterna att ytterligare minska antalet delade omröstningar och separata omröstningar.

Talare: Claude Turmes och Barbara Kappel om samma ämne.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för denna sammanträdesperiod (PE 573.461/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Föredragningslistan var därmed fastställd.


12. På väg mot en europeisk energiunion - Att rusta Europas elnät för 2020 (debatt)

Betänkande: På väg mot en europeisk energiunion [2015/2113(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

Betänkande om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 % – att rusta Europas elnät för 2020 [2015/2108(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

Evžen Tošenovský, som ersatte föredraganden, presenterade betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Peter Eriksson redogjorde för betänkandet.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Ana Gomes (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), András Gyürk för PPE-gruppen, Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jude Kirton-Darling, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Grapini och Tibor Szanyi, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Kappel, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zoltán Balczó, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Béla Kovács, grupplös, Bendt Bendtsen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Eriksson, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Cornelia Ernst, David Coburn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Eriksson, Françoise Grossetête, Dan Nica, Anneleen Van Bossuyt, Nils Torvalds, Auke Zijlstra, Jerzy Buzek, Miroslav Poche och Jadwiga Wiśniewska.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Pilar del Castillo Vera, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Eriksson, Jeppe Kofod, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Marian-Jean Marinescu, Theresa Griffin, Lefteris Christoforou, Csaba Molnár, Maria Spyraki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Adam Gierek, Lara Comi, Martina Werner och Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Davor Škrlec, Eleftherios Synadinos, Brian Hayes, José Blanco López, Ruža Tomašić, Gesine Meissner, Claudia Tapardel och Julie Ward.

Talare: Miguel Arias Cañete, Evžen Tošenovský och Peter Eriksson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.21 i protokollet av den 15.12.2015 och punkt 4.22 i protokollet av den 15.12.2015.


13. Gemenskapsvarumärken ***II - Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

Cecilia Wikström presenterade andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Tadeusz Zwiefka, som beklagade att ett sammanträde med JURI-utskottet hade planlagts på samma tid som denna debatt (Talmannen noterade detta.), Victor Negrescu och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Cecilia Wikström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.16 i protokollet av den 15.12.2015 och punkt 4.17 i protokollet av den 15.12.2015.


14. Skydd av offer för terrorism (debatt)

Uttalande av kommissionen: Skydd av offer för terrorism (2015/3019(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Martina Anderson, gjorde ett personligt uttalande med anledning av inlägget från Gerard Batten, Lampros Fountoulis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Hayes.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio om terroristangreppet mot den spanska ambassaden i Kabul, fredagen den 11 december 2015.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Romana Tomc, Ivan Jakovčić och Franc Bogovič.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (debatt)

Förslag till resolution om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 D041813/01) (2015/3006(RSP) (B8-1365/2015) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bart Staes

Bart Staes redogjorde för resolutionsförslaget.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Guillaume Balas för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, György Hölvényi och Susanne Melior.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Karin Kadenbach, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Bronis Ropė.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 16.12.2015.


16. Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (debatt)

Betänkande om genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter [2015/2042(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sven Schulze (A8-0331/2015)

Sven Schulze redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från CONT-utskottet).

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Romana Tomc för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Deirdre Clune och Elena Gentile

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Richard Howitt, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová och Sven Schulze.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.23 i protokollet av den 15.12.2015.


17. Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

Alessandra Mussolini redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Miguel Viegas och Ruža Tomašić.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.20 i protokollet av den 15.12.2015.


18. En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna [2015/2092(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

Gabriel Mato redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Werner Kuhn, Notis Marias, Seán Kelly och João Ferreira.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.24 i protokollet av den 15.12.2015.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Ruža Tomašić, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Eleonora Evi, Harald Vilimsky, László Tőkés, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Barbara Kappel, Mihai Ţurcanu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marcus Pretzell, Miguel Viegas, Dariusz Rosati, Afzal Khan, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová och Stanislav Polčák.


20. Begäran om tillstånd

De behöriga italienska myndigheterna hade till talmannen översänt en begäran om tillstånd inom ramen för ett straffrättsligt förfarande, inlett av Gianluca Buonanno.

Denna begäran hänvisades till parlamentets behöriga utskott, dvs. utskottet för rättsliga frågor.


21. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Hermann Winkler inom ramen för en förundersökning.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 573.461/OJMA).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann


Bilaga 1 - Att investera i barn (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0042/2015 om att investera i barn1 (punkt 6 i protokollet av den 14.12.2015), ingiven av Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Jean Lambert, Julie Ward, Gabriele Zimmer, Mairead McGuinness, Jana Žitňanská, Filiz Hyusmenova, Vilija Blinkevičiūtė och Nathalie Griesbeck, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 428 ledamöter.

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1. En femtedel av EU:s totala befolkning är under 18 år.

2. Barn och ungdomar berörs av fattigdom på ett oproportionerligt sätt. Redan före den finansiella krisen låg barnfattigdomen på oacceptabelt höga nivåer. Trots åtagandena att lösa detta problem riskerar nu mer än vart fjärde barn (27,7 procent) att drabbas av fattigdom eller social utestängning i EU.

3. De makroekonomiska strategiernas politiska prioritering måste vara att skydda barnen och deras familjer samt förhindra att de påverkas av åtgärderna för att minska underskotten.

4. Kommissionen uppmanas således att överväga att inlemma en specifik och bindande indikator på antalet barn, som löper risk för fattigdom eller social utestängning, i den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension.

5. Kommissionen bör även uppmana samtliga medlemsstater att införa särskilda nationella (under)mål för att bekämpa barnfattigdom och social utestängning, i syfte att bidra till Europa 2020-strategins mål om minskad fattigdom.

6. Rådet uppmanas att anmoda medlemsstaterna att utnyttja EU-finansiering och alla andra tillgängliga styrmedel för att genomföra kommissionens rekommendation Bryta det sociala arvet – investera i barnens framtid. Kommissionen uppmanas att utarbeta en färdplan och anta indikatorer på barns välbefinnande i enlighet med denna rekommendation.

7. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Belet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Mara Bizzotto, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Rachida Dati, Paolo De Castro, Karima Delli, Mady Delvaux, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Knut Fleckenstein, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Nuno Melo, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Miloslav Ransdorf, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Davor Škrlec, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Jaromír Štětina, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy