Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ - Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ (2015/3020(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000152/2015) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση σχετικά με το ζήτημα.

Παρεμβαίνει ο Jeroen Dijsselbloem (Πρόεδρος της ευρωομάδας).

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Bill Etheridge, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, επί της παρεμβάσεως του προηγούμενου ομιλητή, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Georgi Pirinski, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Jeroen Dijsselbloem.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Δημήτριος Παπαδημούλης, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Pervenche Berès, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Peter van Dalen, Νότης Μαριάς, Michael Theurer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Λάμπρος Φουντούλης, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Pervenche Berès, και Jakob von Weizsäcker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Michael Theurer.

Παρεμβαίνει ο Jeroen Dijsselbloem.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Νικόλαος Χουντής, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen και Cora van Nieuwenhuizen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Κώστας Μαυρίδης, Joachim Starbatty, Lara Comi, Εύα Καϊλή, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Γεώργιος Κύρτσος, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova και Burkhard Balz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου