Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2936(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Debatten :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Stemmingen :

PV 17/12/2015 - 9.8

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg

3. Aanbeveling voor de eurozone - Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Aanbeveling voor de eurozone (2015/3020(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000152/2015) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Dijsselbloem (voorzitter van de Eurogroep).

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Roberto Gualtieri licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, over de woorden van voorgaande spreker, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgi Pirinski, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid.

Jeroen Dijsselbloem voert het woord.

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pervenche Berès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, en Jakob von Weizsäcker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer.

Jeroen Dijsselbloem voert het woord. beantwoorden.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen en Cora van Nieuwenhuizen.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova en Burkhard Balz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, over de voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 17.12.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid