Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2936(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Debatter :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.8

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

3. Rekommendation för euroområdet - Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Rekommendation för euroområdet (2015/3020(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000152/2015) från Roberto Gualtieri, för ECON-utskottet, till kommissionen: Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Talmannen gjorde ett kort uttalande för att inleda debtten.

Talare: Jeroen Dijsselbloem (Eurogruppens ordförande)

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Roberto Gualtieri utvecklade frågan.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Gérard Deprez, om föregående talares inlägg, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgi Pirinski, Marco Valli för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös.

Talare: Jeroen Dijsselbloem.

Talare: Esther de Lange, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, och Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer.

Talare: Jeroen Dijsselbloem.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen och Cora van Nieuwenhuizen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova och Burkhard Balz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Roberto Gualtieri, för ECON-utskottet, om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 17.12.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy