Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2010(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0349/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0349/2015

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 11
CRE 15/12/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0457

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11. Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (συζήτηση)
CRE

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση [2015/2010(INL)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Anneliese Dodds και Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Οι Anneliese Dodds και Luděk Niedermayer παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli, Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot και Othmar Karas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi και Elisa Ferreira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης, Anneliese Dodds και Luděk Niedermayer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου