Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0350/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0350/2015

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 12
CRE 15/12/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.9
CRE 16/12/2015 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0458

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

12. Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας [2015/2003(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bas Belder (A8-0350/2015)

Ο Bas Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR (ο Πρόεδρος, διαπιστώνοντας ότι η υπερβολική ταχύτητα με την οποία εκφράζεται ο ομιλητής δεν επιτρέπει στους διερμηνείς να παρέχουν διερμηνεία υψηλού επιπέδου, τον ανακαλεί στη τάξη και, στη συνέχεια, του αφαιρεί τον λόγο και αποφασίζει να τον αποβάλει από την αίθουσα, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Κανονισμού), James Carver, σχετικά με την παρέμβαση του Charles Tannock, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek και Tunne Kelam.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Catherine Stihler και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit και Bas Belder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου