Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg

14. Arbetskraftens rörlighet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Arbetskraftens rörlighet (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon och Ádám Kósa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy