Показалец 
Протокол
PDF 331kWORD 228k
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Препоръки за еврозоната - Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.2.Споразумение между ЕС и Доминиканската общност за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.3.Споразумение между ЕС и Вануату за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.4.Споразумение между ЕС и Тринидад и Тобаго за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.5.Споразумение между ЕС и Самоа за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.6.Споразумение между ЕС и Гренада за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.7.Споразумение между ЕС и Източен Тимор за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.8.Споразумение между ЕС и Сейнт Лусия за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.9.Споразумение между ЕС и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.10.Споразумение между ЕС и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.11.Меморандум за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.12.Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.13.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.14.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Стелиос Кулоглу (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.15.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.16.Търговска марка на ЕС ***II (гласуване)
  4.17.Законодателства на държавите членки относно търговските марки ***II (гласуване)
  4.18.Схема за контрол и изпълнение в североизточната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)
  4.19.Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I (гласуване)
  4.20.Стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол * (гласуване)
  4.21.Към постигане на Европейски енергиен съюз (гласуване)
  4.22.Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (гласуване)
  4.23.Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (гласуване)
  4.24.Нова обща политика в областта на рибарството: структура на техническите мерки и многогодишните планове (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Решение, прието във връзка с пакета от мерки за европейската гранична и брегова охрана (разискване)
 9.Резултати от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) (разискване)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (разискване)
 12.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 13.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (разискване)
 14.Трудова мобилност (разискване)
 15.Решение, прието във връзка с Европейския акт за достъпност (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно случая на Ибрахим Халауа и евентуална опасност от смъртно наказание за него (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Филиз Хюсменова, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl и Jozo Radoš, от името на групата ALDE, относно евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia и Romana Tomc, от името на групата PPE, относно евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, относно евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа (B8-1408/2015).

II.   Положението в Малдивите (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението в Малдивите (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Малдивите (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Филиз Хюсменова, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Неджми Али, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението в Малдивите (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно положението в Малдивите (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia и Romana Tomc, от името на групата PPE, относно положението в Малдивите (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Малдивите (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan и Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, относно положението в Малдивите (B8-1421/2015).

III.   Малайзия (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Marco Zanni, от името на групата EFDD, относно Малайзия (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Малайзия (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, относно Малайзия (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Малайзия (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Андрей Ковачев, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia и Romana Tomc, от името на групата PPE, относно Малайзия (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно Малайзия (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward и Biljana Borzan, от името на групата S&D, относно Малайзия (B8-1422/2015).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Препоръки за еврозоната - Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (разискване)

Изявление на Комисията: Препоръки за еврозоната (2015/3020(RSP))

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000152/2015) зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Председателят направи кратоко изявление, за да открие разискването.

Изказа се Jeroen Dijsselbloem (председател на Еврогрупата).

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Roberto Gualtieri разви въпроса.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Gérard Deprez, относно изказването на предходния оратор, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Георги Пирински, Marco Valli, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП.

Изказа се Jeroen Dijsselbloem.

Изказаха се: Esther de Lange, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Pervenche Berès, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pervenche Berès, и Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer.

Изказа се Jeroen Dijsselbloem.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen и Cora van Nieuwenhuizen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Ева Паунова и Burkhard Balz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 17.12.2015.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател


4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0424)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.2. Споразумение между ЕС и Доминиканската общност за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Доминиканската общност за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0322/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0425)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.3. Споразумение между ЕС и Вануату за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Вануату за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0329/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0426)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.4. Споразумение между ЕС и Тринидад и Тобаго за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0323/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0427)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.5. Споразумение между ЕС и Самоа за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Независима държава Самоа за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0320/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0428)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.6. Споразумение между ЕС и Гренада за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Гренада за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [2015/0057(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0326/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0429)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.7. Споразумение между ЕС и Източен Тимор за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [2015/0058(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0327/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0430)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.8. Споразумение между ЕС и Сейнт Лусия за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Сейнт Лусия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0321/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0431)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.9. Споразумение между ЕС и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0325/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0432)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.10. Споразумение между ЕС и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [2015/0062(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0324/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0433)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


4.11. Меморандум за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0434)


4.12. Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и мерки за удовлетворяване на потребностите от парични средства * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Gérard Deprez и Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0435)


4.13. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос [2015/2238(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0436)


4.14. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Стелиос Кулоглу (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Стелиос Кулоглу [2015/2239(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0437)


4.15. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране от Финландия) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0438)


4.16. Търговска марка на ЕС ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Изисква се квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0439)


4.17. Законодателства на държавите членки относно търговските марки ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Изисква се квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0440)


4.18. Схема за контрол и изпълнение в североизточната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P8_TA(2015)0441)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0441)


4.19. Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0442)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0442)


4.20. Стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между Обединените арабски емирства и Европол [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P8_TA(2015)0443)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0443)


4.21. Към постигане на Европейски енергиен съюз (гласуване)

Доклад относно постигането на Европейски енергиен съюз [2015/2113(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0444)

Изказвания

Claude Turmes представи устно изменение на изменение 71, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид.


4.22. Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (гласуване)

Доклад относно „Пътят към целта от 10% междусистемна електроенергийна свързаност — Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г.“ [2015/2108(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0445)


4.23. Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (гласуване)

Доклад относно прилагането на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ [2015/2042(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0446)


4.24. Нова обща политика в областта на рибарството: структура на техническите мерки и многогодишните планове (гласуване)

Доклад относно новата обща политика в областта на рибарството: структура на техническите мерки и многогодишните планове [2015/2092(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0447)


5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Доклад Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei и Stanislav Polčák

Доклад Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin и Stanislav Polčák

Доклад Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling и Marian Harkin

Доклад Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Доклад Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.45 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


8. Решение, прието във връзка с пакета от мерки за европейската гранична и брегова охрана (разискване)

Изявление на Комисията: Решение, прието във връзка с пакета от мерки за европейската гранична и брегова охрана (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, за да зададе въпрос „синя карта“ на Michał Marusik, който му отговори, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, който отказа да отговори на въпроса „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Milan Zver, Мария Габриел, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Lundgren, Cecilia Wikström, относно изказването на Peter Lundgren, и Tomáš Zdechovský.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Carlos Coelho и Salvatore Domenico Pogliese.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor и Miltiadis Kyrkos.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


9. Резултати от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) (2015/2960(RSP))

Camille Gira (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Giovanni La Via, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Steeve Briois, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini и Ivo Belet.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Julia Reid, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis и Angélique Delahaye, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Camille Gira.

Разискването приключи.


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

Двете препоръки на комисиите BUDG и CONT да не се повдигат възражения срещу делегираните актове бяха обявени на пленарното заседание в понеделник, 14 декември 2015 г. (точка 7 от протокола от 14.12.2015).

Не е било представено никакво възражение срещу тези препоръки в срока от 24 часа, предвиден в член 105 от Правилника за дейността.

Във връзка с това тези препоръки се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в Приетите текстове от заседанието в сряда, 16 декември 2015 г.


11. Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (разискване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза [2015/2010(INL)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer представиха доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Massimiliano Salini (докладчик по становището на комисията ITRE), Burkhard Balz, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli, Hugues Bayet, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot и Othmar Karas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi и Elisa Ferreira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák и Ramón Jáuregui Atondo.

Изказаха се: Christos Stylianides, Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 16.12.2015.


12. Отношенията между ЕС и Китай (разискване)

Доклад относно отношенията между ЕС и Китай [2015/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR (Председателят констатира, че праторът говори твърде бързо и преводачите не могат да направят качествен устен превод и го прикани да спазва реда, след което му взе думата и реши да го отстрани от залата в съответствие с член 165 от Правилника за дейността) , James Carver относно изказването на Charles Tannock, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek и Tunne Kelam.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Catherine Stihler и Notis Marias.

Изказаха се: Nicolas Schmit и Bas Belder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 16.12.2015.


13. Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (разискване)

Доклад относно подготовката за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ [2015/2051(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Pier Antonio Panzeri (докладчик по становището на комисията AFET), Anna Hedh (докладчик по становището на комисията FEMM), Anna Záborská, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Marek Jurek.

Изказаха се: Christos Stylianides и Enrique Guerrero Salom.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 16.12.2015.

Изказа се Notis Marias относно протичането на процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) (Председателят внесе разяснения).


14. Трудова мобилност (разискване)

Изявление на Комисията: Трудова мобилност (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Георги Пирински, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon и Ádám Kósa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Notis Marias.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


15. Решение, прието във връзка с Европейския акт за достъпност (разискване)

Изявление на Комисията: Решение, прието във връзка с Европейския акт за достъпност (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens и Dita Charanzová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová и Notis Marias.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


16. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 573.461/OJME).


17. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.30 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Правна информация - Политика за поверителност