Seznam 
Zápis
PDF 304kWORD 218k
Úterý, 15. prosince 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Doporučení zemím eurozóny– Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Ujednání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.2.Dohoda mezi EU a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.3.Dohoda mezi EU a Vanuatu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.4.Dohoda mezi EU a Republikou Trinidad a Tobago o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.5.Dohoda mezi EU a Samoou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.6.Dohoda mezi EU a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.7.Dohoda mezi EU a Východním Timorem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.8.Dohoda mezi EU a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.9.Dohoda mezi EU a Svatým Vincencem a Grenadinami o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.10.Dohoda mezi EU a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.11.Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.12.Metody a postup pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.13.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.14.Žádost, aby byl Stelios Kouloglou zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.15.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.16.Ochranná známka EU ***II (hlasování)
  4.17.Právní předpisy členských států o ochranných známkách ***II (hlasování)
  4.18.Systém kontroly a vynucování platný při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (hlasování)
  4.19.Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasování)
  4.20.Strategická spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Europolem * (hlasování)
  4.21.Směrem k evropské energetické unii (hlasování)
  4.22.Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020 (hlasování)
  4.23.Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress (hlasování)
  4.24.Nová společná rybářská politika (SRP): struktura pro technická opatření a víceleté plány (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Rozhodnutí přijaté ohledně souboru opatření týkajících se evropské pohraniční a pobřežní stráže (rozprava)
 9.Výsledky konference COP 21 (rozprava)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (rozprava)
 12.Vztahy EU-Čína (rozprava)
 13.Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (rozprava)
 14.Pracovní mobilita (rozprava)
 15.Přijaté rozhodnutí o Evropském aktu přístupnosti (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 15. PROSINCE 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Ibrahim Halawa, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o případu Ibrahima Halawy, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR o Ibrahimu Halawovi, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o Ibrahimu Halawovi, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a Jozo Radoš za skupinu ALDE o Ibrahimu Halawovi, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia a Romana Tomc za skupinu PPE o Ibrahimu Halawovi, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o Ibrahimu Halawovi, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Ibrahimu Halawovi, jemuž potenciálně hrozí trest smrti (B8-1408/2015).

II.   Situace na Maledivách (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci na Maledivách (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o situaci na Maledivách (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci na Maledivách (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba a Ruža Tomašić za skupinu ECR o situaci na Maledivách (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia a Romana Tomc za skupinu PPE o situaci na Maledivách (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o situaci na Maledivách (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan a Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D o situaci na Maledivách (B8-1421/2015).

III.   Malajsie (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni za skupinu EFDD o Malajsii (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba a Ruža Tomašić za skupinu ECR o Malajsii (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE o Malajsii (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Malajsii (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia a Romana Tomc za skupinu PPE o Malajsii (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o Malajsii (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward a Biljana Borzan za skupinu S&D o Malajsii (B8-1422/2015).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Doporučení zemím eurozóny– Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (rozprava)

Prohlášení Komise: Doporučení zemím eurozóny (2015/3020(RSP))

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000152/2015), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Předseda na úvod rozpravy vystoupil s krátkým prohlášením.

Vystoupil Jeroen Dijsselbloem (předseda Euroskupiny).

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Bernd Lucke za skupinu ECR, Gérard Deprez k vystoupení předchozího řečníka, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgi Pirinski, Marco Valli za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec.

Vystoupil Jeroen Dijsselbloem.

Vystoupili: Esther de Lange, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pervenche Berès, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Pervenche Berès, a Jakob von Weizsäcker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer.

Vystoupil Jeroen Dijsselbloem.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen a Cora van Nieuwenhuizen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova a Burkhard Balz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberto Gualtieri za výbor ECON o dokončení evropské hospodářské a měnové unie (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 17.12.2015.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda


4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Ujednání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0424)

Parlament schválil uzavření ujednání.


4.2. Dohoda mezi EU a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0425)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.3. Dohoda mezi EU a Vanuatu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0426)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.4. Dohoda mezi EU a Republikou Trinidad a Tobago o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Trinidad a Tobago o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0427)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.5. Dohoda mezi EU a Samoou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Nezávislým státem Samoa o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0428)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.6. Dohoda mezi EU a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [2015/0057(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0429)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.7. Dohoda mezi EU a Východním Timorem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie [2015/0058(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0430)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.8. Dohoda mezi EU a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0431)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.9. Dohoda mezi EU a Svatým Vincencem a Grenadinami o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Svatým Vincencem a Grenadinami o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0432)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.10. Dohoda mezi EU a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Evropské unie [2015/0062(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0433)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.11. Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Eurojustem ze strany Eurojustu [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0434)


4.12. Metody a postup pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a opatření ke krytí hotovostních nároků * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0435)


4.13. Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity [2015/2238(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0436)


4.14. Žádost, aby byl Stelios Kouloglou zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Stelios Kouloglou zbaven poslanecké imunity [2015/2239(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0437)


4.15. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0438)


4.16. Ochranná známka EU ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(pro zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0439)


4.17. Právní předpisy členských států o ochranných známkách ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(pro zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0440)


4.18. Systém kontroly a vynucování platný při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2015)0441)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0441)


4.19. Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0442)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0442)


4.20. Strategická spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Europolem * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o strategické spolupráci v boji proti závažné trestné činnosti a terorismu mezi Spojenými arabskými emiráty a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE

schválen (P8_TA(2015)0443)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0443)


4.21. Směrem k evropské energetické unii (hlasování)

Zpráva na téma „Směrem k evropské energetické unii“ [2015/2113(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0444)

Vystoupení

Claude Turmes předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 71, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


4.22. Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020 (hlasování)

Zpráva o dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí – zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020 [2015/2108(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0445)


4.23. Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress (hlasování)

Zpráva o provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress [2015/2042(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0446)


4.24. Nová společná rybářská politika (SRP): struktura pro technická opatření a víceleté plány (hlasování)

Zpráva o nové společné rybářské politice (SRP): struktura pro technická opatření a víceleté plány [2015/2092(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0447)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

zpráva Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei a Stanislav Polčák

zpráva Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin a Stanislav Polčák

zpráva Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling a Marian Harkin

zpráva Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

zpráva Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:45, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

7. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


8. Rozhodnutí přijaté ohledně souboru opatření týkajících se evropské pohraniční a pobřežní stráže (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí přijaté ohledně souboru opatření týkajících se evropské pohraniční a pobřežní stráže (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Diane James za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Monika Hohlmeier, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Juan Fernando López Aguilar, Michał Marusik, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, která odmítla odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Lundgren, Cecilia Wikström k vystoupení, které učinil Peter Lundgren, a Tomáš Zdechovský.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Carlos Coelho a Salvatore Domenico Pogliese.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor a Miltiadis Kyrkos.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


9. Výsledky konference COP 21 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky konference COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (úřadující předseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Giovanni La Via za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Ian Duncan za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Steeve Briois za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini a Ivo Belet.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Julia Reid, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis a Angélique Delahaye, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Camille Gira.

Rozprava skončila.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupil s tímto prohlášením:

na plenárním zasedání v pondělí 14. prosince 2015 (bod 7 zápisu ze dne 14.12.2015) byla oznámena dvě doporučení výborů BUDG a CONT nevyslovit námitky proti nařízení Komise v přenesené pravomoci.

Ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené článekm 105 jednacího řádu nebyla proti těmto doporučením vyslovena žádná námitka.

Tato doporučení se tudíž považují za schválená a budou zveřejněna v textexh přijatých na denním zasedání ve středu 16. prosince 2015.


11. Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii [2015/2010(INL)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer uvedli zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Massimiliano Salini (navrhovatel výboru ITRE), Burkhard Balz za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Hugues Bayet za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Bernd Lucke za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot a Othmar Karas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi a Elisa Ferreira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák a Ramón Jáuregui Atondo.

Vystoupili: Christos Stylianides, Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 16.12.2015.


12. Vztahy EU-Čína (rozprava)

Zpráva o vztazích mezi EU a Čínou [2015/2003(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder uvedl zprávu.

Vystoupil Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR (předsedající konstatoval, že řečník mluví příliš rychle na to, aby tlumočníci mohli jeho vystoupení řádným způsobem přeložit, a proto jej napomenul, poté mu odebral slovo a v souladu s článkem 165 jednacího řádu jej vykázal z jednacího sálu), James Carver k vystoupení, které učinil Charles Tannock, Urmas Paet za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek a Tunne Kelam.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés a Patrizia Toia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler a Notis Marias.

Vystoupili: Nicolas Schmit a Bas Belder.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 16.12.2015.


13. Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (rozprava)

Zpráva k přípravě na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc [2015/2051(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri (navrhovatel výboru AFET), Anna Hedh (navrhovatelka výboru FEMM), Anna Záborská za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Marek Jurek.

Vystoupili: Christos Stylianides a Enrique Guerrero Salom.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 16.12.2015.

Vystoupil Notis Marias k vedení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytla upřesnění).


14. Pracovní mobilita (rozprava)

Prohlášení Komise: Pracovní mobilita (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Heinz K. Becker za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon a Ádám Kósa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Notis Marias.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


15. Přijaté rozhodnutí o Evropském aktu přístupnosti (rozprava)

Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí o Evropském aktu přístupnosti (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens a Dita Charanzová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová a Notis Marias.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.


16. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 573.461/OJME).


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Právní upozornění - Ochrana soukromí