Indeks 
Protokol
PDF 304kWORD 188k
Tirsdag den 15. december 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Henstilling til Euroområdet - Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Ordningen med Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.2.Aftale mellem EU og Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.3.Aftale mellem EU og Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.4.Aftale mellem EU og Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.5.Aftale mellem EU og Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.6.Aftale mellem EU og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.7.Aftale mellem EU og Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.8.Aftale mellem EU og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.9.Aftale mellem EU og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.10.Aftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.11.Aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.12.Metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.13.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.14.Anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.15.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.16.EU-varemærke ***II (afstemning)
  
4.17.Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***II (afstemning)
  
4.18.Kontrol- og håndhævelsesordning for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I (afstemning)
  
4.19.Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I (afstemning)
  
4.20.Strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol * (afstemning)
  
4.21.På vej til en europæisk energiunion (afstemning)
  
4.22.Europas elnet gøres klar til 2020 (afstemning)
  
4.23.Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (afstemning)
  
4.24.En ny fælles fiskeripolitik: strukturen i de tekniske foranstaltninger og de flerårige planer (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Afgørelse vedtaget om den europæiske grænse- og kystvagtpakke (forhandling)
 9.Resultatet af COP 21 (forhandling)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (forhandling)
 12.Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 13.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (forhandling)
 14.Arbejdskraftsmobilitet (forhandling)
 15.Afgørelse om den europæiske retsakt om tilgængelighed (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, om tilfældet med Ibrahim Halawa, som risikerer dødsstraf (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić og Branislav Škripek for ECR-Gruppen, om mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, om mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl og Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, som mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia og Romana Tomc for PPE-Gruppen, om mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, om mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen, om mulig dødsstraf til Ibrahim Halawa (B8-1408/2015).

II.   Situationen i Maldiverne (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia og Romana Tomc for PPE-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan og Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, om situationen i Maldiverne (B8-1421/2015).

III.   Malaysia (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Marco Zanni for EFDD-Gruppen, om Malaysia (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om Malaysia (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec og Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, om Malaysia (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen, om Malaysia (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia og Romana Tomc for PPE-Gruppen, om Malaysia (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, om Malaysia (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward og Biljana Borzan for S&D-Gruppen, om Malaysia (B8-1422/2015).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Henstilling til Euroområdet - Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Henstilling til Euroområdet (2015/3020(RSP))

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000152/2015) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Gennemførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Formanden afgav en kort erklæring som indledning på forhandlingen.

Indlæg af Jeroen Dijsselbloem (formand for Eurogruppen).

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Roberto Gualtieri begrundede spørgsmålet.

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Gérard Deprez,om den forige talers indlæg, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgi Pirinski, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger.

Indlæg af Jeroen Dijsselbloem.

Talere: Esther de Lange, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pervenche Berès, og Jakob von Weizsäcker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer.

Indlæg af Jeroen Dijsselbloem.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen og Cora van Nieuwenhuizen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova og Burkhard Balz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly og Liisa Jaakonsaari.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Roberto Gualtieri, for ECON, om fuldførelse af Europas Økonomiske og Monetære Union (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 17.12.2015.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand


4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Ordningen med Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0424)

Parlamentet godkendte indgåelsen af ordningen.


4.2. Aftale mellem EU og Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of Dominica om visumfritagelse for kortvarige ophold [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0425)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.3. Aftale mellem EU og Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0426)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.4. Aftale mellem EU og Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0427)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.5. Aftale mellem EU og Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Uafhængige Stat Samoa om visumfritagelse for kortvarige ophold [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0428)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.6. Aftale mellem EU og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Grenada om visumfritagelse for kortvarige ophold [2015/0057(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0429)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.7. Aftale mellem EU og Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Timor-Leste om visumfritagelse for kortvarige ophold [2015/0058(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0430)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.8. Aftale mellem EU og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0431)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.9. Aftale mellem EU og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Saint Vincent og Grenadinerne om visumfritagelse for kortvarige ophold [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0432)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.10. Aftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse for kortvarige ophold [2015/0062(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0433)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


4.11. Aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0434)


4.12. Metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Budgetudvalget. Ordførere: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0435)


4.13. Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet [2015/2238(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0436)


4.14. Anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Stelios Kouloglous parlamentariske immunitet [2015/2239(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0437)


4.15. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning fra Finland - EGF/2015/005 FI/Computer Programming (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/005 FI/Computer Programming, fra Finland) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0438)


4.16. EU-varemærke ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0439)


4.17. Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0440)


4.18. Kontrol- og håndhævelsesordning for fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2015)0441)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0441)


4.19. Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0442)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0442)


4.20. Strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet og terrorisme mellem De Forenede Arabiske Emirater og Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2015)0443)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0443)


4.21. På vej til en europæisk energiunion (afstemning)

Betænkning om på vej mod en europæisk energiunion [2015/2113(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0444)

Indlæg

Claude Turmes havde fremsat et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 71, som ikke var blevet godtaget, fordi over 40 medlemmer havde modsat sig en behandling heraf.


4.22. Europas elnet gøres klar til 2020 (afstemning)

Betænkning om opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10 % – Europas elnet gøres klar til 2020 [2015/2108(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0445)


4.23. Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress [2015/2042(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0446)


4.24. En ny fælles fiskeripolitik: strukturen i de tekniske foranstaltninger og de flerårige planer (afstemning)

Betænkning om en ny fælles fiskeripolitik: strukturen i de tekniske foranstaltninger og de flerårige planer [2015/2092(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0447)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Betænkning: Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei og Stanislav Polčák

Betænkning: Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin og Stanislav Polčák

Betænkning: Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling og Marian Harkin

Betænkning: Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Betænkning: Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.45 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Afgørelse vedtaget om den europæiske grænse- og kystvagtpakke (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Afgørelse vedtaget om den europæiske grænse- og kystvagtpakke (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Monika Hohlmeier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Michał Marusik, som besvarede dette, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, som afviste at besvare blåt kort-spørgsmålet fra Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Lundgren, Cecilia Wikström, om Peter Lundgrens indlæg, og Tomáš Zdechovský.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Carlos Coelho og Salvatore Domenico Pogliese.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor og Miltiadis Kyrkos.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. Resultatet af COP 21 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultatet af COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Giovanni La Via for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó løsgænger, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini og Ivo Belet.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Julia Reid, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis og Angélique Delahaye, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Miguel Arias Cañete og Camille Gira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden gav følgende meddelelse:

To henstillinger fra BUDG og CONT om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 14. december 2015 (punkt 7 i protokollen af 14.12.2015).

Der var ikke blevet gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i forretningsordenens artikel 105.

Disse henstillinger ansås derfor som vedtaget og ville blive offentliggjort i vedtagne tekster for mødet onsdag den 16. december 2015.


11. Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik [2015/2010(INL)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Anneliese Dodds og Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds og Luděk Niedermayer forelagde betænkningen

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Massimiliano Salini (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Burkhard Balz for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Hugues Bayet for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernard Monot og Othmar Karas.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi og Elisa Ferreira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere: Christos Stylianides, Anneliese Dodds og Luděk Niedermayer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 16.12.2015.


12. Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)

Betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina [2015/2003(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder forelagde betænkningen.

Indlæg af Nicolas Schmit (formand for Rådet), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen (formanden konstaterede, at taleren talte for hurtigt til, at tolkene kunne sikre tolkningens kvalitet, og kaldte ham til orden, hvorefter han fratog ham ordet og besluttede at bortvise ham fra salen, jf. forretningsordenens artikel 165), James Carver om Charles Tannocks indlæg, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek og Tunne Kelam.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler og Notis Marias.

Talere: Nicolas Schmit og Bas Belder.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 16.12.2015.


13. Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (forhandling)

Betænkning om forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand [2015/2051(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Pier Antonio Panzeri (ordfører for udtalelse fra AFET), Anna Hedh (ordfører for udtalelse fra FEMM), Anna Záborská for PPE-Gruppen, Norbert Neuser for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer og Bogdan Brunon Wenta.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Marek Jurek.

Talere: Christos Stylianides og Enrique Guerrero Salom.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.10 i protokollen af 16.12.2015.

Indlæg af Notis Marias om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden gav nærmere oplysninger).


14. Arbejdskraftsmobilitet (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Arbejdskraftsmobilitet (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon og Ádám Kósa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Notis Marias.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Afgørelse om den europæiske retsakt om tilgængelighed (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Afgørelse om den europæiske retsakt om tilgængelighed (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens og Dita Charanzová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová og Notis Marias.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 573.461/OJME).


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik