Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 332kWORD 233k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ - Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Συμφωνία ΕΕ – Κοινοπολιτείας του Δομήνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.3.Συμφωνία ΕΕ - Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Συμφωνία ΕΕ - Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Συμφωνία ΕΕ - Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Συμφωνία ΕΕ - Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.8.Συμφωνία ΕΕ - Σάντα Λουσία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.9.Συμφωνία ΕΕ - Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.10.Συμφωνία ΕΕ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.11.Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.12.Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.13.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.14.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.15.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.16.Εμπορικό σήμα ΕΕ ***II (ψηφοφορία)
  4.17.Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II (ψηφοφορία)
  4.18.Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)
  4.19.Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (ψηφοφορία)
  4.20.Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ * (ψηφοφορία)
  4.21.Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (ψηφοφορία)
  4.22.Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (ψηφοφορία)
  4.23.Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (ψηφοφορία)
  4.24.Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων περί Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (συζήτηση)
 9.Αποτελέσματα της COP 21 (συζήτηση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού)
 11.Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (συζήτηση)
 12.Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 13.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
 14.Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (συζήτηση)
 15.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την περίπτωση του Ibrahim Halawa στον οποίο ενδέχεται να επιβληθεί η ποινή του θανάτου (B8-1402/2015

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (B8-1403/2015

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (B8-1404/2015

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (B8-1405/2015

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia και Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (B8-1406/2015

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (B8-1407/2015

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πιθανή επιβολή θανατικής ποινής στον Ibrahim Halawa (B8-1408/2015).

II.   Κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-1409/2015

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-1410/2015

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-1411/2015

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-1414/2015

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia και Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-1417/2015

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-1419/2015

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan και Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (B8-1421/2015).

III.   Μαλαισία (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την Μαλαισία (B8-1412/2015

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Μαλαισία (B8-1413/2015

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec και Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Μαλαισία (B8-1415/2015

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Μαλαισία (B8-1416/2015

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia και Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Μαλαισία (B8-1418/2015

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Μαλαισία (B8-1420/2015

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward και Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Μαλαισία (B8-1422/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ - Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ (2015/3020(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000152/2015) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση σχετικά με το ζήτημα.

Παρεμβαίνει ο Jeroen Dijsselbloem (Πρόεδρος της ευρωομάδας).

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Bill Etheridge, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, επί της παρεμβάσεως του προηγούμενου ομιλητή, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Georgi Pirinski, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Jeroen Dijsselbloem.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Δημήτριος Παπαδημούλης, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Pervenche Berès, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Peter van Dalen, Νότης Μαριάς, Michael Theurer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Λάμπρος Φουντούλης, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Pervenche Berès, και Jakob von Weizsäcker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Michael Theurer.

Παρεμβαίνει ο Jeroen Dijsselbloem.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Νικόλαος Χουντής, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen και Cora van Nieuwenhuizen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Κώστας Μαυρίδης, Joachim Starbatty, Lara Comi, Εύα Καϊλή, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Γεώργιος Κύρτσος, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova και Burkhard Balz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος


4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


4.1. Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 18079/13 [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0424)

Το Σώμα εγκρίνει την σύναψη της ρύθμισης.


4.2. Συμφωνία ΕΕ – Κοινοπολιτείας του Δομήνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας του Δομίνικου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0425)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.3. Συμφωνία ΕΕ - Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Βανουάτου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0426)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.4. Συμφωνία ΕΕ - Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και Τομπάγκο σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0427)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.5. Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0428)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.6. Συμφωνία ΕΕ - Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γρενάδας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [2015/0057(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0429)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.7. Συμφωνία ΕΕ - Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ανατολικού Τιμόρ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [2015/0058(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0430)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.8. Συμφωνία ΕΕ - Σάντα Λουσία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αγίας Λουκίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0431)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.9. Συμφωνία ΕΕ - Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0432)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.10. Συμφωνία ΕΕ - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [2015/0062(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0433)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


4.11. Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust το μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και της Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0353/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0434)


4.12. Μέθοδοι και διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Gérard Deprez και Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0435)


4.13. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου [2015/2238(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0436)


4.14. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Στέλιου Κούλογλου [2015/2239(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0437)


4.15. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από τη Φινλανδία – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση από τη Φινλανδία - EFG/2015/005 FI/Computer Programming) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0438)


4.16. Εμπορικό σήμα ΕΕ ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0439)


4.17. Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

( Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0440)


4.18. Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στα αλιεύματα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0441)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0441)


4.19. Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναστολή της εφαρμογής του όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0442)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0442)


4.20. Στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ * (ψηφοφορία)

Έκθεση για το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για τη στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπόλ [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0443)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0443)


4.21. Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση [2015/2113(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0444)

Παρεμβάσεις

Claude Turmes, για να προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 71, η οποία δεν κρατείται, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.


4.22. Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % – Καθιστώντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έτοιμο για το 2020 [2015/2108(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0445)


4.23. Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress [2015/2042(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0446)


4.24. Μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια νέα ΚΑΠ: διάρθρωση τεχνικών μέτρων και πολυετών σχεδίων [2015/2092(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0447)


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Έκθεση Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei και Stanislav Polčák

Έκθεση Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin και Stanislav Polčák

Έκθεση Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling και Marian Harkin

Έκθεση Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Έκθεση Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων περί Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων περί Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (2015/2961(RSP))

Οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Monika Hohlmeier, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Κώστας Χρυσόγονος, Kristina Winberg, Michał Marusik, Γεώργιος Επιτήδειος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Michał Marusik, ο οποίος απαντά, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Νότης Μαριάς, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, η οποία αρνείται να απαντήσει στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Lundgren, Cecilia Wikström, σχετικά με την παρέμβαση του Peter Lundgren, και Tomáš Zdechovský.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho και Salvatore Domenico Pogliese.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor και Μιλτιάδης Κύρκος.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


9. Αποτελέσματα της COP 21 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της COP 21 (2015/2960(RSP))

Οι Camille Gira (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Λάμπρος Φουντούλης, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini και Ivo Belet.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Julia Reid, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Νίκος Ανδρουλάκης και Angélique Delahaye, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Camille Gira.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι:

δύο συστάσεις των επιτροπών BUDG και CONT περί μη εναντίωσης στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2015).

Δεν υπήρξαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 105 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις αυτές λογίζονται ως εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα κείμενα που εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης16 Δεκεμβρίου 2015.


11. Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση [2015/2010(INL)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Anneliese Dodds και Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Οι Anneliese Dodds και Luděk Niedermayer παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli, Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot και Othmar Karas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi και Elisa Ferreira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης, Anneliese Dodds και Luděk Niedermayer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015.


12. Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας [2015/2003(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bas Belder (A8-0350/2015)

Ο Bas Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR (ο Πρόεδρος, διαπιστώνοντας ότι η υπερβολική ταχύτητα με την οποία εκφράζεται ο ομιλητής δεν επιτρέπει στους διερμηνείς να παρέχουν διερμηνεία υψηλού επιπέδου, τον ανακαλεί στη τάξη και, στη συνέχεια, του αφαιρεί τον λόγο και αποφασίζει να τον αποβάλει από την αίθουσα, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Κανονισμού), James Carver, σχετικά με την παρέμβαση του Charles Tannock, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek και Tunne Kelam.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Catherine Stihler και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit και Bas Belder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015.


13. Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια [2015/2051(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Ο Enrique Guerrero Salom παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pier Antonio Panzeri (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Anna Hedh (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Enrique Guerrero Salom.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας "catch the eye" (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).


14. Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (2015/2931(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon και Ádám Kósa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας (2015/2928(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens και Dita Charanzová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 573.461/OJME).


17. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zala, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου