Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 297kWORD 185k
Teisipäev, 15. detsember 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Soovitus euroala kohta - Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.2.ELi ja Dominica vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.3.ELi ja Vanuatu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.4.ELi ning Trinidadi ja Tobago vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.5.ELi ja Samoa vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.6.ELi ja Grenada vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.7.ELi ja Timor-Leste vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.8.ELi ja Saint Lucia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.9.ELi ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.10.ELi ja Araabia Ühendemiraatide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.11.Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.12.Meetodid ja menetlused, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muud sularahavajaduste rahuldamiseks vajalikud meetmed * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.13.Georgios Kyrtsose parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.14.Stelios Kouloglou parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.15.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Soome taotlus EGF/2015/005 FI/Computer Programming (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  4.16.ELi kaubamärk ***II (hääletus)
  4.17.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***II (hääletus)
  4.18.Kirde-Atlandi kalanduspiirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I (hääletus)
  4.19.Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I (hääletus)
  4.20.Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö * (hääletus)
  4.21.Euroopa energialiidu suunas (hääletus)
  4.22.Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (hääletus)
  4.23.Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (hääletus)
  4.24.Uus ühine kalanduspoliitika: tehniliste meetmete struktuur ja mitmeaastased kavad (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Euroopa piiri- ja rannikuvalve paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 9.COP 21 tulemused (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (arutelu)
 12.ELi ja Hiina suhted (arutelu)
 13.Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (arutelu)
 14.Töötajate liikuvus (arutelu)
 15.Euroopa ligipääsetavuse akti suhtes vastu võetud otsus (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel: Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel: Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel: Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ja Romana Tomc fraktsiooni PPE nimel: Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel: Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus (B8-1408/2015).

II.   Olukord Maldiividel (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel: Olukord Maldiividel (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Maldiividel (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Maldiividel (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel: Olukord Maldiividel (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ja Romana Tomc fraktsiooni PPE nimel: Olukord Maldiividel (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Maldiividel (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan ja Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel: Olukord Maldiividel (B8-1421/2015).

III.   Malaisia (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel: Malaisia (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel: Malaisia (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel: Malaisia (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Malaisia (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ja Romana Tomc fraktsiooni PPE nimel: Malaisia (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel: Malaisia (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward ja Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel: Malaisia (B8-1422/2015).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Soovitus euroala kohta - Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Soovitus euroala kohta (2015/3020(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000152/2015), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON komisjoni nimel komisjonile: Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Parlamendi president esines arutelu sissejuhatuseks lühikese avaldusega.

Sõna võttis Jeroen Dijsselbloem (eurorühma esimees).

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Roberto Gualtieri esitas küsimuse.

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez eelnenud sõnavõtja sõnavõtu kohta, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgi Pirinski, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Jeroen Dijsselbloem.

Sõna võtsid Esther de Lange, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pervenche Berès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pervenche Berès, ja Jakob von Weizsäcker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer.

Sõna võttis Jeroen Dijsselbloem.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen ja Cora van Nieuwenhuizen.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova ja Burkhard Balz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Roberto Gualtieri, ECON komisjoni nimel, Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kohta (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015protokoll punkt 9.8.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju, sõlmimise kohta [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0424)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.2. ELi ja Dominica vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Dominica Ühenduse vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0425)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.3. ELi ja Vanuatu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vanuatu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0426)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.4. ELi ning Trinidadi ja Tobago vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0427)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.5. ELi ja Samoa vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Samoa Iseseisvusriigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0428)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.6. ELi ja Grenada vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Grenada vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0057(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0429)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.7. ELi ja Timor-Leste vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Timor-Leste Demokraatliku Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0058(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0430)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.8. ELi ja Saint Lucia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Saint Lucia vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0431)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.9. ELi ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Saint Vincenti ja Grenadiinide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0432)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.10. ELi ja Araabia Ühendemiraatide vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0062(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0433)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


4.11. Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine Eurojusti poolt [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0434)


4.12. Meetodid ja menetlused, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muud sularahavajaduste rahuldamiseks vajalikud meetmed * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 609/2014 meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0435)


4.13. Georgios Kyrtsose parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2015/2238(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0436)


4.14. Stelios Kouloglou parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Stelios Kouloglou puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2015/2239(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0437)


4.15. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Soome taotlus EGF/2015/005 FI/Computer Programming (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2015/005 FI/Computer Programming, Soome) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0438)


4.16. ELi kaubamärk ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0439)


4.17. Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0440)


4.18. Kirde-Atlandi kalanduspiirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0441)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0441)


4.19. Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0442)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0442)


4.20. Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vahelise raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtava strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0443)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0443)


4.21. Euroopa energialiidu suunas (hääletus)

Raport Euroopa energialiidu suunas liikumise kohta [2015/2113(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0444)

Sõnavõtud

Claude Turmes esitas muudatusettepaneku 71 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.


4.22. Euroopa elektrivõrgu tugevdamine 2020. aastaks (hääletus)

Raport elektri 10 % ühendatuse eesmärgi saavutamise ja Euroopa elektrivõrgu tugevdamise kohta 2020. aastaks [2015/2108(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0445)


4.23. Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine (hääletus)

Raport Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamise kohta [2015/2042(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0446)


4.24. Uus ühine kalanduspoliitika: tehniliste meetmete struktuur ja mitmeaastased kavad (hääletus)

Raport uue ühise kalanduspoliitika, selle tehniliste meetmete struktuuri ja mitmeaastaste kavade kohta [2015/2092(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0447)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Raport: Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Raport: Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin ja Stanislav Polčák

Raport: Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling ja Marian Harkin

Raport: Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Raport: Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.45 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Euroopa piiri- ja rannikuvalve paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa piiri- ja rannikuvalve paketi kohta vastu võetud otsus (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Michał Marusikile, kes vastas sellele, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Lundgren, Cecilia Wikström Peter Lundgreni sõnavõtu kohta ja Tomáš Zdechovský.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Carlos Coelho ja Salvatore Domenico Pogliese.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor ja Miltiadis Kyrkos.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


9. COP 21 tulemused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: COP 21 tulemused (2015/2960(RSP))

Camille Gira (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini ja Ivo Belet.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Julia Reid, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis ja Angélique Delahaye, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Camille Gira.

Arutelu lõpetati.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Asepresident edastas järgmise teadaande:

Esmaspäeva, 14. detsembri 2015. aasta istungil tehti teatavaks eelarve- ja eelarvekontrollikomisjoni soovitused mitte esitada vastuväiteid delegeeritud õigusaktidele (14.12.2015protokoll punkt 7).

Kodukorra artiklis 105 ette nähtud 24 tunni jooksul ei esitatud nendele soovitustele ühtegi vastuväidet.

Seetõttu loetakse nimetatud soovitused vastuvõetuks ning avaldatakse koos kolmapäeval, 16. detsembril 2015 vastu võetud tekstidega.


11. Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile läbipaistvuse, kooskõlastamise ning lähenemise tagamise kohta liidu äriühingu tulumaksu poliitikas [2015/2010(INL)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer tutvustasid raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Massimiliano Salini (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Hugues Bayet fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot ja Othmar Karas.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi ja Elisa Ferreira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák ja Ramón Jáuregui Atondo.

Sõna võtsid Christos Stylianides, Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.12.2015protokoll punkt 11.8.


12. ELi ja Hiina suhted (arutelu)

Raport ELi ja Hiina suhete kohta [2015/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder tutvustas raportit.

Sõna võttis Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel (asepresident märkis, et sõnavõtja kõneles liiga kiiresti selleks, et tõlgid saaksid teha kvaliteetset tõlget; ta kutsus sõnavõtjat korrale, keeldus seejärel talle sõna andmast ja otsustas ta kodukorra artikli 165 kohaselt istungisaalist välja saata), James Carver Charles Tannocki sõnavõtu kohta, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek ja Tunne Kelam.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés ja Patrizia Toia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Catherine Stihler ja Notis Marias.

Sõna võtsid Nicolas Schmit ja Bas Belder.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.12.2015protokoll punkt 11.9.


13. Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (arutelu)

Raport ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks valmistumise, humanitaarabiga seonduvate probleemide ja võimaluste kohta [2015/2051(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pier Antonio Panzeri (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Anna Hedh (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer ja Bogdan Brunon Wenta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Marek Jurek.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Enrique Guerrero Salom.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.12.2015protokoll punkt 11.10.

Sõna võttis Notis Marias eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetluse läbiviimise kohta (asepresident täpsustas seda).


14. Töötajate liikuvus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Töötajate liikuvus (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon ja Ádám Kósa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Notis Marias.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


15. Euroopa ligipääsetavuse akti suhtes vastu võetud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa ligipääsetavuse akti suhtes vastu võetud otsus (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens ja Dita Charanzová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová ja Notis Marias.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.


16. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 573.461/OJME).


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Õigusteave - Privaatsuspoliitika