Rodyklė 
Protokolas
PDF 303kWORD 222k
Antradienis, 2015 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Euro zonos rekomendacija - Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Susitarimas su Šveicarijos Konfederacija dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.2.ES ir Dominikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.3.ES ir Vanuatu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.4.ES ir Trinidado ir Tobago susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.ES ir Samoa susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.6.ES ir Grenados susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.7.ES ir Rytų Timoro susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.8.ES ir Sent Lusijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.9.ES ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.10.ES ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.11.Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.12.Tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodai ir tvarka ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.13.Prašymas atšaukti Parlamento nario Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.14.Prašymas atšaukti Parlamento nario Stelioso Kouloglou (Stelios Kouloglou) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.15.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
4.16.ES prekės ženklas ***II (balsavimas)
  
4.17.Valstybių narių įstatymai dėl prekių ženklų ***II (balsavimas)
  
4.18.Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose ***I (balsavimas)
  
4.19.Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I (balsavimas)
  
4.20.Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo strateginis bendradarbiavimas kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje * (balsavimas)
  
4.21.Europos energetikos sąjungos kūrimas (balsavimas)
  
4.22.Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas (balsavimas)
  
4.23.Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas (balsavimas)
  
4.24.Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Patvirtintas sprendimas dėl sienos ir pakrančių apsaugos dokumentų rinkinio (diskusijos)
 9.COP 21 rezultatai (diskusijos)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas (diskusijos)
 12.ES ir Kinijos santykiai (diskusijos)
 13.Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės (diskusijos)
 14.Darbuotojų judumas (diskusijos)
 15.Sprendimas dėl Europos prieinamumo akto (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė
 17.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawa (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl Ibrahimo Halawos, kuriam gali būti skirta mirties bausmė, atvejo (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawa (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu – dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawa (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu – dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawa (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ir Romana Tomc PPE frakcijos vardu – dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawa (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawa (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu – dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawa (B8-1408/2015).

II.   Padėtis Maldyvuose (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ir Romana Tomc PPE frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan ir Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu – dėl padėties Maldyvuose (B8-1421/2015).

III.   Malaizija (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Marco Zanni EFDD frakcijos vardu – dėl Malaizijos (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl Malaizijos (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Malaizijos (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl Malaizijos (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ir Romana Tomc PPE frakcijos vardu – dėl Malaizijos (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Malaizijos (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward ir Biljana Borzan S&D frakcijos vardu – dėl Malaizijos (B8-1422/2015).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Euro zonos rekomendacija - Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Euro zonos rekomendacija (2015/3020(RSP))

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000152/2015), kurį pateikė Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu Komisijai: Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, pristatydamas diskusiją.

Kalbėjo Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupės pirmininkas).

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Roberto Gualtieri pristatė klausimą.

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anna Elżbieta Fotyga), Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez dėl prieš tai kalbėjusio nario kalbos, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgi Pirinski), Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos.

Kalbėjo Jeroen Dijsselbloem.

Kalbėjo: Esther de Lange (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Pervenche Berès, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Notis Marias, Michael Theurer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pervenche Berès) ir Jakob von Weizsäcker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer).

Kalbėjo Jeroen Dijsselbloem.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen ir Cora van Nieuwenhuizen.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova ir Burkhard Balz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu – dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.8 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas


4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Susitarimas su Šveicarijos Konfederacija dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo su Šveicarijos Konfederacija dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų sudarymo projekto [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0424)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.2. ES ir Dominikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Dominikos Sandraugos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0425)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.3. ES ir Vanuatu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0426)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.4. ES ir Trinidado ir Tobago susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Trinidado ir Tobago Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0427)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.5. ES ir Samoa susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomosios Valstybės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0428)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.6. ES ir Grenados susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenados susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2015/0057(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0429)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.7. ES ir Rytų Timoro susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rytų Timoro Demokratinės Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2015/0058(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0430)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.8. ES ir Sent Lusijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Lusijos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0431)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.9. ES ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0432)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.10. ES ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2015/0062(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0433)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.11. Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projekto [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0434)


4.12. Tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodai ir tvarka ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0435)


4.13. Prašymas atšaukti Parlamento nario Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą [2015/2238(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0436)


4.14. Prašymas atšaukti Parlamento nario Stelioso Kouloglou (Stelios Kouloglou) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Stelioso Kouloglou (Stelios Kouloglou) imunitetą [2015/2239(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0437)


4.15. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „/2015/005 - FI/Computer Programming“) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0438)


4.16. ES prekės ženklas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0439)


4.17. Valstybių narių įstatymai dėl prekių ženklų ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0440)


4.18. Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2015)0441)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0441)


4.19. Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, ir sustabdomas jo taikymas Bosnijai ir Hercegovinai [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0442)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0442)


4.20. Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo strateginis bendradarbiavimas kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo susitarimą dėl strateginio bendradarbiavimo kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje, projekto [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2015)0443)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0443)


4.21. Europos energetikos sąjungos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo [2015/2113(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0444)

Kalbėjo:

Claude Turmes jis pristatė pakeitimo 71 žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas balsuoti, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.


4.22. Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas (balsavimas)

Pranešimas „Siekiant elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc. tikslinio rodiklio. Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas“ [2015/2108(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0445)


4.23. Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimo [2015/2042(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0446)


4.24. Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra (balsavimas)

Pranešimas „Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra“ [2015/2092(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0447)


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija antrajam svarstymui Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Pranešimas: Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling ir Marian Harkin

Pranešimas: Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Pranešimas: Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Patvirtintas sprendimas dėl sienos ir pakrančių apsaugos dokumentų rinkinio (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Patvirtintas sprendimas dėl sienos ir pakrančių apsaugos dokumentų rinkinio (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar), Tomáš Zdechovský (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Michał Marusik, kuris į jį atsakė), Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge (atsisakė atsakyti į Gianluca Buonanno mėlynosios kortelės klausimą), Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Lundgren), Cecilia Wikström dėl Peter Lundgren kalbos ir Tomáš Zdechovský.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Carlos Coelho ir Salvatore Domenico Pogliese.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor ir Miltiadis Kyrkos.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


9. COP 21 rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: COP 21 rezultatai (2015/2960(RSP))

Camille Gira (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Marco Affronte EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó , nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Piernicola Pedicini ir Ivo Belet.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), João Ferreira, Claude Turmes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Julia Reid (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis ir Angélique Delahaye (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Camille Gira.

Diskusijos baigtos.


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas padarė tokį pranešimą:

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienio, posėdyje buvo paskelbtos dvi BUDG ir CONT komitetų rekomendacijos neprieštarauti deleguotiesiems aktams ( 7 punktas).

Prieštaravimų dėl šių rekomendacijų nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis ir bus paskelbtos 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienio, posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


11. Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje [2015/2010(INL)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Anneliese Dodds ir Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds ir Luděk Niedermayer pristatė pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Massimiliano Salini (ITRE komiteto nuomonės referentas), Burkhard Balz PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Hugues Bayet S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ir Othmar Karas.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi ir Elisa Ferreira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák ir Ramón Jáuregui Atondo.

Kalbėjo: Christos Stylianides, Anneliese Dodds ir Luděk Niedermayer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.8 punktas.


12. ES ir Kinijos santykiai (diskusijos)

Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių [2015/2003(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu (Pirmininkas konstatavo, kad kalbėtojas kalba taip greitai, jog vertėjai žodžiu negali gerai išversti, paragino jį laikytis tvarkos, po to atėmė teisę kalbėti ir išprašė iš salės pagal Darbo tvarkos taisyklių 165 straipsnį), James Carver dėl Charles Tannock kalbos, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Csaba Sógor), Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek ir Tunne Kelam.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés ir Patrizia Toia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler ir Notis Marias.

Kalbėjo: Nicolas Schmit ir Bas Belder.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.9 punktas.


13. Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės (diskusijos)

Pranešimas „Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės“ [2015/2051(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri (AFET komiteto nuomonės referentas), Anna Hedh (FEMM komiteto nuomonės referentė), Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer ir Bogdan Brunon Wenta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Marek Jurek.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Enrique Guerrero Salom.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.10 punktas.

Kalbėjo Notis Marias dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos (Pirmininkė paaiškino procedūrą).


14. Darbuotojų judumas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Darbuotojų judumas (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon ir Ádám Kósa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Notis Marias.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


15. Sprendimas dėl Europos prieinamumo akto (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Sprendimas dėl Europos prieinamumo akto (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens ir Dita Charanzová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová ir Notis Marias.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.


16. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 573.461/OJME).


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.30 val.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Teisinė informacija - Privatumo politika