Indekss 
Protokols
PDF 282kWORD 225k
Otrdiena, 2015. gada 15. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Eurozonai adresētais ieteikums - Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Vienošanās ar Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.2.ES un Dominikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.3.ES un Vanuatu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.4.ES un Trinidādas un Tobāgo nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.5.ES un Samoa nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.6.ES un Grenādas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.7.ES un Austrumtimoras nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.8.ES un Sentlūsijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.9.ES un Sentvinsentas un Grenadīnu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.10.ES un Apvienoto Arābu Emirātu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.11.Saprašanās memorands starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.12.Metodes un procedūra, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.13.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.14.Pieprasījums atcelt Stelios Kouloglou deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.15.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.16.ES preču zīme ***II (balsošana)
  
4.17.Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***II (balsošana)
  
4.18.Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā piemērojamā kontroles un noteikumu izpildes shēma ***I (balsošana)
  
4.19.Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana ***I (balsošana)
  
4.20.Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu * (balsošana)
  
4.21.Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību (balsošana)
  
4.22.Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam (balsošana)
  
4.23.Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana (balsošana)
  
4.24.Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Lēmums, kas pieņemts par Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes pasākumu kopumu (debates)
 9.COP 21 rezultāti (debates)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (debates)
 12.ES un Ķīnas attiecības (debates)
 13.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (debates)
 14.Darba ņēmēju mobilitāte (debates)
 15.Lēmums, kas pieņemts par Eiropas Pieejamības aktu (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Ibrahim Halawa draudošais nāvessods (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Ibrahim Halawa, kuram draud nāvessods, lietu (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Ibrahim Halawa draudošo nāvessodu (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā – par Ibrahim Halawa draudošo nāvessodu (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā – par Ibrahim Halawa draudošo nāvessodu (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia un Romana Tomc PPE grupas vārdā – par Ibrahim Halawa draudošo nāvessodu (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā – par Ibrahim Halawa draudošo nāvessodu (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Ibrahim Halawa draudošo nāvessodu (B8-1408/2015).

II.   Stāvoklis Maldīvijā (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia un Romana Tomc PPE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan un Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-1421/2015).

III.   Malaizija (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Marco Zanni EFDD grupas vārdā – par Malaiziju (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Malaiziju (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā – par Malaiziju (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Malaiziju (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia un Romana Tomc PPE grupas vārdā – par Malaiziju (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par Malaiziju (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward un Biljana Borzan S&D grupas vārdā – par Malaiziju (B8-1422/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Eurozonai adresētais ieteikums - Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (debates)

Komisijas paziņojums: Eurozonai adresētais ieteikums (2015/3020(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000152/2015) un kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu uzrunu, ievadot debates.

Uzstājās Jeroen Dijsselbloem (Eurogrupas priekšsēdētājs).

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Roberto Gualtieri izvērsa jautājumu.

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Gérard Deprez, reaģējot uz iepriekšējā runātāja teikto, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgi Pirinski, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jeroen Dijsselbloem.

Uzstājās Esther de Lange, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Pervenche Berès, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pervenche Berès, un Jakob von Weizsäcker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer.

Uzstājās Jeroen Dijsselbloem.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen un Cora van Nieuwenhuizen.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova un Burkhard Balz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā – par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.8. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Vienošanās ar Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Metsola (A8-0345/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0424).

Parlaments deva priekrišanu vienošanās noslēgšanai.


4.2. ES un Dominikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Dominikas Sadraudzību par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0322/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0425).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.3. ES un Vanuatu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vanuatu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0329/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0426).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.4. ES un Trinidādas un Tobāgo nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0323/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0427).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.5. ES un Samoa nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0320/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0428).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.6. ES un Grenādas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [2015/0057(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0326/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0429).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.7. ES un Austrumtimoras nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrumtimoras Demokrātisko Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [2015/0058(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0327/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0430).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.8. ES un Sentlūsijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0321/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0431).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.9. ES un Sentvinsentas un Grenadīnu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentvinsentu un Grenadīnām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0325/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0432).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.10. ES un Apvienoto Arābu Emirātu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [2015/0062(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0324/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0433).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.11. Saprašanās memorands starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0434).


4.12. Metodes un procedūra, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Zinojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Budžeta komiteja. Referenti: Gérard Deprez un Janusz Lewandowski (A8-0357/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0435).


4.13. Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti [2015/2238(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0358/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0436).


4.14. Pieprasījums atcelt Stelios Kouloglou deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Stelios Kouloglou imunitāti [2015/2239(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0356/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0437).


4.15. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Marco Zanni (A8-0362/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0438).


4.16. ES preču zīme ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0354/2015).

(Padomes priekšlikuma noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0439).


4.17. Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0355/2015).

(Padomes priekšlikuma noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0440).


4.18. Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā piemērojamā kontroles un noteikumu izpildes shēma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Ole Christensen (A8-0294/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2015)0441).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0441).


4.19. Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu, un aptur tās piemērošanu attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0442).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0442).


4.20. Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu starp Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Eiropolu par stratēģisku sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2015)0443).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0443).


4.21. Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību (balsošana)

Ziņojums par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību [2015/2113(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0444).

Uzstāšanās

Claude Turmes ierosināja mutisku grozījumu attiecībā uz grozījumu Nr. 71, taču tas netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


4.22. Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam (balsošana)

Ziņojums par elektrotīklu starpsavienojumu 10 % mērķrādītāja sasniegšanu — Eiropas elektrotīkla sagatavošanu 2020. gadam [2015/2108(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Peter Eriksson (A8-0330/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0445).


4.23. Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta ieviešanu [2015/2042(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Sven Schulze (A8-0331/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0446).


4.24. Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra (balsošana)

Ziņojums par jaunu KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūru [2015/2092(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0328/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0447).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Cecilia Wikström ieteikums otrajam lasījumam - A8-0354/2015
Monica Macovei

Alessandra Mussolini ziņojums - A8-0351/2015
Monica Macovei un Stanislav Polčák

Marek Józef Gróbarczyk ziņojums - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin un Stanislav Polčák

Peter Eriksson ziņojums - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling un Marian Harkin

Sven Schulze ziņojums - A8-0331/2015
Marian Harkin

Gabriel Mato ziņojums - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Lēmums, kas pieņemts par Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes pasākumu kopumu (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes pasākumu kopumu (2015/2961(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Monika Hohlmeier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Michał Marusik, kas uz to atbildēja, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Lundgren, Cecilia Wikström par Peter Lundgren uzstāšanos un Tomáš Zdechovský.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Carlos Coelho un Salvatore Domenico Pogliese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor un Miltiadis Kyrkos.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.


9. COP 21 rezultāti (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: COP 21 rezultāti (2015/2960(RSP)).

Camille Gira (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Ian Duncan ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Steeve Briois ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini un Ivo Belet.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Julia Reid, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis un Angélique Delahaye, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Camille Gira.

Debates tika slēgtas.


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs sniedza šādu paziņojumu:

2015. gada 14. decembra plenārsēdē tika paziņots par diviem BUDG komitejas un CONT komitejas ieteikumiem par iebildumu neizteikšanu pret deleģētajiem aktiem (14.12.2015. protokola 7. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šiem ieteikumiem nav izteikts.

Tādējādi šie ieteikumi ir uzskatāmi par apstiprinātiem, un tos publicēs 2015. gada 16. decembra plenārsēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


11. Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu Savienībā [2015/2010(INL)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Anneliese Dodds un Luděk Niedermayer (A8-0349/2015).

Anneliese Dodds un Luděk Niedermayer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Massimiliano Salini (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Burkhard Balz PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Hugues Bayet S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Bernard Monot un Othmar Karas.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi un Elisa Ferreira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák un Ramón Jáuregui Atondo.

Uzstājās Christos Stylianides, Anneliese Dodds un Luděk Niedermayer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.12.2015. protokola 11.8. punkts.


12. ES un Ķīnas attiecības (debates)

Ziņojums par ES un Ķīnas attiecībām [2015/2003(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Bas Belder (A8-0350/2015).

Bas Belder iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā (sēdes vadītājs, konstatējot, ka runātājs runā pārāk ātri, lai tulki spētu nodrošināt kvalitatīvu tulkojumu, izteica viņam aizrādījumu, pēc tam liedza viņam vārdu un nolēma izraidīt no zāles saskaņā ar Reglamenta 165. pantu), Charles Tannock, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek un Tunne Kelam.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés un Patrizia Toia.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Catherine Stihler un Notis Marias.

Uzstājās Nicolas Schmit un Bas Belder.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.12.2015. protokola 11.9. punkts.


13. Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (debates)

Ziņojums par gatavošanos pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību [2015/2051(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015).

Enrique Guerrero Salom iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pier Antonio Panzeri (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Anna Hedh (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Anna Záborská PPE grupas vārdā, Norbert Neuser S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer un Bogdan Brunon Wenta.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Marek Jurek.

Uzstājās Christos Stylianides un Enrique Guerrero Salom.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.12.2015. protokola 11.10. punkts.

Uzstājās Notis Marias par brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītāja sniedza paskaidrojumus).


14. Darba ņēmēju mobilitāte (debates)

Komisijas paziņojums: Darba ņēmēju mobilitāte (2015/2931(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon un Ádám Kósa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Notis Marias.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


15. Lēmums, kas pieņemts par Eiropas Pieejamības aktu (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par Eiropas Pieejamības aktu (2015/2928(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens un Dita Charanzová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová un Notis Marias.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 573.461/OJME).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Juridisks paziņojums - Privātuma politika