Index 
Notulen
PDF 306kWORD 190k
Dinsdag 15 december 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Aanbeveling voor de eurozone - Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Regeling met de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.2.Overeenkomst EU - Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.3.Overeenkomst EU - Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.4.Overeenkomst EU - Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.5.Overeenkomst EU - Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.6.Overeenkomst EU - Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.7.Overeenkomst EU - Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.8.Overeenkomst EU - Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.9.Overeenkomst EU - Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.10.Overeenkomst EU - Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.11.Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.12.Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.13.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.14.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
4.16.EU-merk ***II (stemming)
  
4.17.Merkenrecht van de lidstaten ***II (stemming)
  
4.18.Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)
  
4.19.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (stemming)
  
4.20.Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol * (stemming)
  
4.21.Op weg naar een Europese energie-unie (stemming)
  
4.22.Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 (stemming)
  
4.23.Tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (stemming)
  
4.24.Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Aangenomen besluit over het pakket inzake een Europese grens- en kustwacht (debat)
 9.Resultaten van de COP 21 (debat)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (debat)
 12.Betrekkingen EU-China (debat)
 13.Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (debat)
 14.Arbeidsmobiliteit (debat)
 15.Aangenomen besluit inzake de Europese toegankelijkheidswet (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, over mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia en Romana Tomc, namens de PPE-Fractie, over mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, over mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (B8-1408/2015).

II.   Situatie op de Maldiven (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia en Romana Tomc, namens de PPE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan en Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-1421/2015).

III.   Maleisië (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, over Maleisië (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over Maleisië (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, over Maleisië (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Maleisië (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia en Romana Tomc, namens de PPE-Fractie, over Maleisië (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over Maleisië (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward en Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, over Maleisië (B8-1422/2015).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Aanbeveling voor de eurozone - Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Aanbeveling voor de eurozone (2015/3020(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000152/2015) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Dijsselbloem (voorzitter van de Eurogroep).

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Roberto Gualtieri licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, over de woorden van voorgaande spreker, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgi Pirinski, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid.

Jeroen Dijsselbloem voert het woord.

Het woord wordt gevoerd door Esther de Lange, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Pervenche Berès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, en Jakob von Weizsäcker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer.

Jeroen Dijsselbloem voert het woord. beantwoorden.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen en Cora van Nieuwenhuizen.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova en Burkhard Balz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, over de voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 17.12.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter


4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Regeling met de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Regeling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0424)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de regeling.


4.2. Overeenkomst EU - Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0425)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.3. Overeenkomst EU - Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0426)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.4. Overeenkomst EU - Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0427)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.5. Overeenkomst EU - Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Onafhankelijke Staat Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0428)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.6. Overeenkomst EU - Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [2015/0057(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0429)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.7. Overeenkomst EU - Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [2015/0058(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0430)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.8. Overeenkomst EU - Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0431)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.9. Overeenkomst EU - Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0432)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.10. Overeenkomst EU - Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [2015/0062(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0433)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.11. Memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0434)


4.12. Regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen en maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 609/2014 betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0435)


4.13. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos [2015/2238(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0436)


4.14. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Stelios Kouloglou [2015/2239(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0437)


4.15. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van Finland - EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0438)


4.16. EU-merk ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0439)


4.17. Merkenrecht van de lidstaten ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0440)


4.18. Controle- en handhavingsregeling voor de visserij in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0441)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0441)


4.19. Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en tot opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0442)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0442)


4.20. Strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor strategische samenwerking bij de bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0443)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0443)


4.21. Op weg naar een Europese energie-unie (stemming)

Verslag "Op weg naar een Europese energie-unie" [2015/2113(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0444)

Het woord werd gevoerd door:

Claude Turmes om een mondeling amendement op amendement 71 in te dienen, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


4.22. Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 (stemming)

Verslag over het bereiken van het streefcijfer van 10 % voor de interconnectie van elektriciteit – het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 [2015/2108(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0445)


4.23. Tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit [2015/2042(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0446)


4.24. Een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen (stemming)

Verslag over een nieuw GVB: structuur voor de technische maatregelen en de meerjarenplannen [2015/2092(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0447)


5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Verslag Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei en Stanislav Polčák

Verslag Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin en Stanislav Polčák

Verslag Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling en Marian Harkin

Verslag Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Verslag Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Aangenomen besluit over het pakket inzake een Europese grens- en kustwacht (debat)

Verklaring van de Commissie: Aangenomen besluit over het pakket inzake een Europese grens- en kustwacht (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Michał Marusik, die deze beantwoordt, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, die weigert in te gaan op de “blauwe kaart”-vraag van Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Lundgren, Cecilia Wikström, laatstgenoemde over de woorden van Peter Lundgren, en Tomáš Zdechovský.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho en Salvatore Domenico Pogliese.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor en Miltiadis Kyrkos.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.


9. Resultaten van de COP 21 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini en Ivo Belet.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Julia Reid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis en Angélique Delahaye, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Camille Gira.

Het debat wordt gesloten.


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter deelt het volgende mede:

Op maandag 14 december 2015 is ter plenaire vergadering mededeling gedaan van twee aanbevelingen van de Commissies BUDG en CONT om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde handelingen (punt 7 van de notulen van 14.12.2015).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artuikel 105 van het Reglement gestelde termijn van vierentwintig uur.

Deze aanbevelingen worden bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van woensdag 16 december 2015.


11. Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid in de Unie [2015/2010(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Massimiliano Salini (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli, Hugues Bayet, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot en Othmar Karas.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi en Elisa Ferreira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák en Ramón Jáuregui Atondo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides, Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 16.12.2015.


12. Betrekkingen EU-China (debat)

Verslag over de betrekkingen EU-China [2015/2003(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie (de Voorzitter stelt vast dat de spreker te snel spreekt voor de tolken voor een vertolking van goede kwaliteit en roept hem tot de orde, ontneemt hem vervolgens het woord en besluit hem de toegang tot de vergaderzaal te ontzeggen overeenkomstig artikel 165 van het Reglement), James Carver over de woorden van Charles Tannock, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek en Tunne Kelam.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés en Patrizia Toia.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Catherine Stihler en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit en Bas Belder.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 16.12.2015.


13. Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (debat)

Verslag over de voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp [2015/2051(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Anna Hedh (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Marek Jurek.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Enrique Guerrero Salom.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 16.12.2015.

Notis Marias voert het woord over het verloop van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft een nadere toelichting).


14. Arbeidsmobiliteit (debat)

Verklaring van de Commissie: Arbeidsmobiliteit (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon en Ádám Kósa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


15. Aangenomen besluit inzake de Europese toegankelijkheidswet (debat)

Verklaring van de Commissie: Aangenomen besluit inzake de Europese toegankelijkheidswet (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens en Dita Charanzová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.


16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 573.461/OJME).


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Juridische mededeling - Privacybeleid