Index 
Proces-verbal
PDF 308kWORD 230k
Marţi, 15 decembrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Recomandare pentru zona euro - Finalizarea uniunii economice și monetare a UE (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.2.Acordul UE-Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.3.Acordul UE-Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.4.Acordul UE-Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.5.Acordul UE-Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.6.Acordul UE-Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.7.Acordul UE-Timorul de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.8.Acordul UE-Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.9.Acordul UE-Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.10.Acordul UE-Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.11.Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.12.Metode și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.13.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.14.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Stelios Kouloglou (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.15.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.16.Marca UE ***II (vot)
  
4.17.Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***II (vot)
  
4.18.Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din Atlanticul de Nord-Est ***I (vot)
  
4.19.Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I (vot)
  
4.20.Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol * (vot)
  
4.21.Către o uniune europeană a energiei (vot)
  
4.22.Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 (vot)
  
4.23.Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress (vot)
  
4.24.O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Decizia adoptată cu privire la pachetul privind sistemul european de pază a frontierelor și a zonelor de coastă (dezbatere)
 9.Concluziile COP 21 (dezbatere)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților (dezbatere)
 12.Relațiile dintre UE și China (dezbatere)
 13.Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar (dezbatere)
 14.Mobilitatea forței de muncă (dezbatere)
 15.Decizie adoptată cu privire la Actul european privind accesibilitatea (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 17.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Ibrahim Halawa riscă potențial pedeapsa cu moartea (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la cazul lui Ibrahim Halawa, care riscă potențial pedeapsa cu moartea (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă potențial pedeapsa cu moartea (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă potențial pedeapsa cu moartea (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă potențial pedeapsa cu moartea (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia și Romana Tomc, în numele Grupului PPE, referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă potențial pedeapsa cu moartea (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă potențial pedeapsa cu moartea (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Ibrahim Halawa, care riscă potențial pedeapsa cu moartea (B8-1408/2015).

II.   Situația din Maldive (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Situația din Maldive (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Situația din Maldive (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Situația din Maldive (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Situația din Maldive (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia și Romana Tomc, în numele Grupului PPE, referitoare la Situația din Maldive (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Situația din Maldive (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan și Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, referitoare la Situația din Maldive (B8-1421/2015).

III.   Malaysia (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, referitoare la Malaysia (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la Malaysia (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Malaysia (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Malaysia (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia și Romana Tomc, în numele Grupului PPE, referitoare la Malaysia (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Malaysia (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward și Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, referitoare la Malaysia (B8-1422/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Recomandare pentru zona euro - Finalizarea uniunii economice și monetare a UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Recomandare pentru zona euro (2015/3020(RSP))

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2015) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a prezenta dezbaterea.

A intervenit Jeroen Dijsselbloem (președintele Eurogrupului).

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Roberto Gualtieri a dezvoltat întrebarea.

Au intervenit: Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, privind intervenția vorbitorului de dinaintea sa, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgi Pirinski, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat.

A intervenit Jeroen Dijsselbloem.

Au intervenit: Esther de Lange, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pervenche Berès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pervenche Berès, și Jakob von Weizsäcker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer.

A intervenit Jeroen Dijsselbloem.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen și Cora van Nieuwenhuizen.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova și Burkhard Balz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly și Liisa Jaakonsaari.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, referitoare la finalizarea uniunii economice și monetare a Europei (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 17.12.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte


4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare a acesteia la Biroul European de Sprijin pentru Azil [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0424)

Parlamentul a aprobat închierea acordului.


4.2. Acordul UE-Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Dominica privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0425)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.3. Acordul UE-Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0426)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.4. Acordul UE-Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0427)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.5. Acordul UE-Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0428)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.6. Acordul UE-Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Grenada privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [2015/0057(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0429)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.7. Acordul UE-Timorul de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică a Timorului de Est privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [2015/0058(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0430)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.8. Acordul UE-Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Lucia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0431)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.9. Acordul UE-Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Saint Vincent și Grenadinele privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0432)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.10. Acordul UE-Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [2015/0062(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0433)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.11. Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0434)


4.12. Metode și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Gérard Deprez și Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0435)


4.13. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Georgios Kyrtsos (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos [2015/2238(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0436)


4.14. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Stelios Kouloglou (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Stelios Kouloglou [2015/2239(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0437)


4.15. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cerere depusă de Finlanda - EGF/2015/005 FI/Activități de realizare a soft-ului la comandă) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0438)


4.16. Marca UE ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Majoritate calificată necesară pentru a respinge poziția Consiliului.)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0439)


4.17. Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Majoritate calificată necesară pentru a respinge poziția Consiliului.)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0440)


4.18. Sistemul de control și de asigurare a respectării aplicabil pescuitului din Atlanticul de Nord-Est ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2015)0441)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0441)


4.19. Suspendarea măsurilor comerciale excepționale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0442)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0442)


4.20. Cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică pentru combaterea criminalității grave și a terorismului dintre Emiratele Arabe Unite și Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2015)0443)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0443)


4.21. Către o uniune europeană a energiei (vot)

Raport referitor la „Către o uniune europeană a energiei” [2015/2113(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0444)

Intervenții

Claude Turmes a prezentat un amendament oral la amendamentul 71, qui care nu a fost reținut, având în vedere că peste 40 de deputați s-au opus examinării sale.


4.22. Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 (vot)

Raport referitor la realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% – Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 [2015/2108(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0445)


4.23. Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress [2015/2042(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0446)


4.24. O nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale (vot)

Raport referitor la o nouă PCP: structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale [2015/2092(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0447)


5. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Raport Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei și Stanislav Polčák

Raport Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin și Stanislav Polčák

Raport Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling și Marian Harkin

Raport Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Raport Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.45, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

7. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


8. Decizia adoptată cu privire la pachetul privind sistemul european de pază a frontierelor și a zonelor de coastă (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizia adoptată cu privire la pachetul privind sistemul european de pază a frontierelor și a zonelor de coastă (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Monika Hohlmeier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Michał Marusik, care a răspuns la întrebare, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, care a refuzat să răspundă la întrebarea adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Lundgren, Cecilia Wikström, privind intervenția lui Peter Lundgren, și Tomáš Zdechovský.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Carlos Coelho și Salvatore Domenico Pogliese.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor și Miltiadis Kyrkos.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Concluziile COP 21 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini și Ivo Belet.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Julia Reid, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis și Angélique Delahaye, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Camille Gira.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a comunicat următoarele:

Două recomandări ale comisiilor BUDG și CONT de a nu prezenta obiecțiuni la actele delegate au fost anunțate în ședința plenară de luni, 14 decembrie 2015 (punctul 7 al PV din 14.12.2015).

Nu au fost prezentate obiecțiuni privind cele două recomandări în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 105 din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, cele două recomandări se consideră adoptate și vor fi publicate la secțiunea Texte adoptate în cadrul ședinței de miercuri, 16 decembrie 2015.


11. Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune [2015/2010(INL)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Anneliese Dodds și Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds și Luděk Niedermayer și-au prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Massimiliano Salini (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Hugues Bayet, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot și Othmar Karas.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi și Elisa Ferreira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák și Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit: Christos Stylianides, Anneliese Dodds și Luděk Niedermayer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.8 al PV din 16.12.2015.


12. Relațiile dintre UE și China (dezbatere)

Raport referitor la relațiile dintre UE și China [2015/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder și-a prezentat raportul.

A intervenit Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR (Președinta a constatat că vorbitorul vorbește prea repede pentru ca interpreții să poată oferi o traducere de calitate și i-a atras atenția vorbitorului în acest sens, apoi i-a retras cuvântul și a decis să îl invite să iasă din sala de ședință, în conformitate cu articolul 165 din Regulamentul de procedură), James Carver privind intervenția lui Charles Tannock, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek și Tunne Kelam.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés și Patrizia Toia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler și Notis Marias.

Au intervenit: Nicolas Schmit și Bas Belder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 16.12.2015.


13. Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar (dezbatere)

Raport referitor la pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar [2015/2051(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pier Antonio Panzeri (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Anna Hedh (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Anna Záborská, în numele Grupului PPE, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Marek Jurek.

Au intervenit: Christos Stylianides și Enrique Guerrero Salom.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.10 al PV din 16.12.2015.

A intervenit Notis Marias cu privire la desfășurarea procedurii „catch the eye” (dna Președintă a făcut precizări).


14. Mobilitatea forței de muncă (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Mobilitatea forței de muncă (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon și Ádám Kósa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Notis Marias.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Decizie adoptată cu privire la Actul european privind accesibilitatea (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată cu privire la Actul european privind accesibilitatea (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens și Dita Charanzová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová și Notis Marias.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 573.461/OJME).


17. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Aviz juridic - Politica de confidențialitate