Zoznam 
Zápisnica
PDF 308kWORD 221k
Utorok, 15. decembra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Odporúčanie eurozóny - Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Dohoda so Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Dohoda medzi EÚ a Dominickým spoločenstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.3.Dohoda medzi EÚ a Vanuatu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.4.Dohoda medzi EÚ a Trinidadom a Tobagom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.5.Dohoda medzi EÚ a Samoou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.6.Dohoda medzi EÚ a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.7.Dohoda medzi EÚ a Východným Timorom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.8.Dohoda medzi EÚ a Svätou Luciou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.9.Dohoda medzi EÚ a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.10.Dohoda medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.11.Memorandum o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.12.Metódy a postupy sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.13.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.14.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steliosa Koulogloua (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.15.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.16.Ochranná známka EÚ ***II (hlasovanie)
  
4.17.Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***II (hlasovanie)
  
4.18.Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I (hlasovanie)
  
4.19.Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasovanie)
  
4.20.Strategická spolupráca medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu * (hlasovanie)
  
4.21.Na ceste k európskej energetickej únii (hlasovanie)
  
4.22.Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 (hlasovanie)
  
4.23.Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (hlasovanie)
  
4.24.Nová SRP: štruktúra technických opatrení a viacročných plánov (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Rozhodnutie prijaté k balíku opatrení o európskom systéme pohraničnej a pobrežnej stráže (rozprava)
 9.Výsledky COP 21 (rozprava)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
 12.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 13.Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (rozprava)
 14.Mobilita pracovnej sily (rozprava)
 15.Prijaté rozhodnutie o európskom akte o prístupnosti (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Ibrahim Halawa, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o prípade Ibrahima Halawu, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić a Branislav Škripek v mene skupiny ECR o prípade Ibrahima Halawu, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE o prípade Ibrahima Halawu, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a Jozo Radoš v mene skupiny ALDE o prípade Ibrahima Halawu, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia a Romana Tomc v mene skupiny PPE o prípade Ibrahima Halawu, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL o prípade Ibrahima Halawu, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D o prípade Ibrahima Halawu, ktorému potenciálne hrozí trest smrti (B8-1408/2015).

II.   Situácia na Maldivách (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o situácii na Maldivách (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE o situácii na Maldivách (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o situácii na Maldivách (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o situácii na Maldivách (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia a Romana Tomc v mene skupiny PPE o situácii na Maldivách (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL o situácii na Maldivách (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan a Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D o situácii na Maldivách (B8-1421/2015).

III.   Malajzia (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni v mene skupiny EFDD o Malajzii (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR o Malajzii (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE o Malajzii (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o Malajzii (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia a Romana Tomc v mene skupiny PPE o Malajzii (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL o Malajzii (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward a Biljana Borzan v mene skupiny S&D o Malajzii (B8-1422/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Odporúčanie eurozóny - Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Odporúčanie eurozóny (2015/3020(RSP))

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000152/2015), ktorú položil Roberto Gualtieri v mene výboru ECON pre Komisiu: Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Predseda predniesol stručné vyhlásenie a uviedol tak rozpravu.

V rozprave vystúpil Jeroen Dijsselbloem (predseda euroskupiny).

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Gérard Deprez k vystúpeniu predchádzajúceho rečníka, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgi Pirinski, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec,

V rozprave vystúpil Jeroen Dijsselbloem.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Pervenche Berès a Jakob von Weizsäcker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer.

V rozprave vystúpil Jeroen Dijsselbloem.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen a Cora van Nieuwenhuizen.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova a Burkhard Balz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 17.12.2015.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Dohoda so Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dojednaní foriem jej účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0424)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.2. Dohoda medzi EÚ a Dominickým spoločenstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Dominickým spoločenstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0425)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.3. Dohoda medzi EÚ a Vanuatu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Vanuatskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0426)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.4. Dohoda medzi EÚ a Trinidadom a Tobagom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Republikou Trinidadu a Tobaga o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0427)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.5. Dohoda medzi EÚ a Samoou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Samojským nezávislým štátom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0428)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.6. Dohoda medzi EÚ a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [2015/0057(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0429)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.7. Dohoda medzi EÚ a Východným Timorom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Východotimorskou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [2015/0058(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0430)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.8. Dohoda medzi EÚ a Svätou Luciou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Svätou Luciou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0431)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.9. Dohoda medzi EÚ a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Svätým Vincentom a Grenadínami o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0432)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.10. Dohoda medzi EÚ a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch [2015/0062(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0433)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


4.11. Memorandum o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0434)


4.12. Metódy a postupy sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a opatrenia na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0435)


4.13. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Georgiosa Kyrtsosa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa [2015/2238(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0436)


4.14. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steliosa Koulogloua (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Steliosa Koulogloa [2015/2239(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0437)


4.15. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0438)


4.16. Ochranná známka EÚ ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Majorité qualifiée requise pour rejeter la position du Conseil)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0439)


4.17. Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Majorité qualifiée requise pour rejeter la position du Conseil)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0440)


4.18. Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2015)0441)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0441)


4.19. Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0442)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0442)


4.20. Strategická spolupráca medzi Spojenými arabskými emirátmi a Europolom v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Spojenými arabskými emirátmi a Európskym policajným úradom (Europol) o strategickej spolupráci v oblasti boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu zo strany Europolu [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2015)0443)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0443)


4.21. Na ceste k európskej energetickej únii (hlasovanie)

Správa k téme Na ceste k európskej energetickej únii [2015/2113(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0444)

Vystúpenia:

Claude Turmes predložil ústany pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 71, ktorý nebol prijatý, keďže viac než 40 poslancov vznieslo proti tomu námietku.


4.22. Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 (hlasovanie)

Správa o dosiahnutí miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10 % – Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 [2015/2108(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0445)


4.23. Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (hlasovanie)

Správa o vykonávaní európskeho nástroja mikrofinancovania Progress [2015/2042(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0446)


4.24. Nová SRP: štruktúra technických opatrení a viacročných plánov (hlasovanie)

Správa o novej SRP: štruktúre technických opatrení a viacročných plánov [2015/2092(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0447)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Správa: Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei a Stanislav Polčák

Správa: Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin a Stanislav Polčák

Správa: Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling a Marian Harkin

Správa: Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Správa: Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Rozhodnutie prijaté k balíku opatrení o európskom systéme pohraničnej a pobrežnej stráže (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté k balíku opatrení o európskom systéme pohraničnej a pobrežnej stráže (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Diane James v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, na ktorú odpovedal Michał Marusik, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Lundgren, Cecilia Wikström k vystúpeniu, s ktorým vystúpil Peter Lundgren, a Tomáš Zdechovský.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho a Salvatore Domenico Pogliese.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor a Miltiadis Kyrkos.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


9. Výsledky COP 21 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledky COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (úradujúci predseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Ian Duncan v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini a Ivo Belet.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Julia Reid, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis a Angélique Delahaye, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Camille Gira.

Rozprava sa skončila.


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda vystúpil s nasledujúcim vyhlásením:

Na plenárnom zasadnutí v pondelok 14. decembra 2015 boli ohlásené dve odporúčania výborov BUDG a CONT nevzniesť námietku proti delegovaným aktom (bod 7 zápisnice zo dňa 14.12.2015).

V lehote 24 hodín, stanovenej v článku 105 rokovacieho poriadku, nebola vznesená žiadna námietka proti týmto odporúčaniam.

Tieto odporúčania sa preto považujú za schválené a budú zverejnené v prijatých textoch zo schôdze v stredu 16. decembra 2015.


11. Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (rozprava)

Správa s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii [2015/2010(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer predstavili správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Massimiliano Salini (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Burkhard Balz v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Hugues Bayet v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot a Othmar Karas.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi a Elisa Ferreira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák a Ramón Jáuregui Atondo.

Vystúpili: Christos Stylianides, Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 16.12.2015.


12. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a Čínou [2015/2003(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder uviedol správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR (predseda uviedol, že rečník rozpráva príliš rýchlo na to, aby tlmočníci mohli kvalitne tlmočiť, napomenul ho, neskôr mu vzal slovo a vykázal zo sály v súlade s článkom 165 rokovacieho poriadku), James Carver k vystúpeniu, ktoré predniesol Charles Tannock, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek a Tunne Kelam.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés a Patrizia Toia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Catherine Stihler a Notis Marias.

Vystúpili: Nicolas Schmit a Bas Belder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 16.12.2015.


13. Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (rozprava)

Správa k príprave na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci [2015/2051(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pier Antonio Panzeri (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Anna Hedh (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Anna Záborská v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Marek Jurek.

Vystúpili: Christos Stylianides a Enrique Guerrero Salom.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 16.12.2015.

V rozprave vystúpil Notis Marias k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (predsedajúca situáciu spresnila).


14. Mobilita pracovnej sily (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Mobilita pracovnej sily (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon a Ádám Kósa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


15. Prijaté rozhodnutie o európskom akte o prístupnosti (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prijaté rozhodnutie o európskom akte o prístupnosti (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens a Dita Charanzová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


16. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 573.461/OJME).


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.30 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia