Kazalo 
Zapisnik
PDF 298kWORD 218k
Torek, 15. december 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Priporočila za evroobmočje - Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Dogovor s Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.2.Sporazum med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.3.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.4.Sporazum med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.5.Sporazum med Evropsko unijo in Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.6.Sporazum med Evropsko unijo in Grenado o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.7.Sporazum med Evropsko unijo in Vzhodnim Timorjem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.8.Sporazum med Evropsko unijo in Sveto Lucijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.9.Sporazum med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.10.Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.11.Memorandum o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.12.Načini in postopki za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.13.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Georgiosu Kyrtsosu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.14.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Steliosu Kouloglouju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.15.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Finske – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  4.16.Blagovna znamka EU ***II (glasovanje)
  4.17.Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) ***II (glasovanje)
  4.18.Sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja v ribištvu severovzhodnega Atlantika ***I (glasovanje)
  4.19.Začasna prekinitev izjemnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino ***I (glasovanje)
  4.20.Strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom * (glasovanje)
  4.21.Evropski energetski uniji naproti (glasovanje)
  4.22.Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 (glasovanje)
  4.23.Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (glasovanje)
  4.24.Nova skupna ribiška politika: struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Sklep, sprejet glede svežnja o evropski mejni in obalni straži (razprava)
 9.Izid konference COP 21 (razprava)
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (razprava)
 12.Odnosi med EU in Kitajsko (razprava)
 13.Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (razprava)
 14.Mobilnost delovne sile (razprava)
 15.Sklep, sprejet v zvezi z evropskim aktom o dostopnosti (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, o primeru Ibrahima Halavija, ki mu grozi smrtna kazen (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR, o Ibrahimu Halaviju, ki mu grozi smrtna kazen(B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, o Ibrahimu Halaviju, ki mu grozi smrtna kazen (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, o Ibrahimu Halaviju, ki mu grozi smrtna kazen (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia in Romana Tomc v imenu skupine PPE, o Ibrahimu Halaviju, ki mu grozi smrtna kazen (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, o Ibrahimu Halaviju, ki mu grozi smrtna kazen (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D, o Ibrahimu Halaviju, ki mu grozi smrtna kazen (B8-1408/2015).

II.   Razmere na Maldivih (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, o razmerah na Maldivih (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah na Maldivih (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE, o razmerah na Maldivih(B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, o razmerah na Maldivih (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia in Romana Tomc v imenu skupine PPE, o razmerah na Maldivih (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah na Maldivih (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan in Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, o razmerah na Maldivih (B8-1421/2015).

III.   Malezija (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Marco Zanni v imenu skupine EFDD, o Maleziji (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, o Maleziji (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec in Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, o Maleziji (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE, o Maleziji (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia in Romana Tomc v imenu skupine PPE, o Maleziji (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, o Maleziji (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward in Biljana Borzan v imenu skupine S&D, o Maleziji (B8-1422/2015).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Priporočila za evroobmočje - Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (razprava)

Izjava Komisije: Priporočila za evroobmočje (2015/3020(RSP))

Vprašanje za ustni odgovor (O-000152/2015), ki ga je postavil Roberto Gualtieri, v imenu odbora ECON, Komisiji: Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Predsedujoči je podal kratko izjavo, s katero je začel razpravo.

Govoril je Jeroen Dijsselbloem (predsednik evroskupine)

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Roberto Gualtieri je predstavil vprašanje.

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Gérard Deprez, o izvajanju prejšnjega govorca, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgi Pirinski, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec.

Govoril je Jeroen Dijsselbloem.

Govorili so Esther de Lange, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Theurer.

Govoril je Jeroen Dijsselbloem.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen in Cora van Nieuwenhuizen.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova in Burkhard Balz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly in Liisa Jaakonsaari.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberto Gualtieri, v imenu odbora ECON, o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 17.12.2015.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik


4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Dogovor s Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0424)

Parlament je odobril sklenitev dogovora.


4.2. Sporazum med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0425)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.3. Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0426)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.4. Sporazum med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0427)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.5. Sporazum med Evropsko unijo in Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Neodvisno državo Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0428)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.6. Sporazum med Evropsko unijo in Grenado o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Grenado o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [2015/0057(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0429)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.7. Sporazum med Evropsko unijo in Vzhodnim Timorjem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Demokratično republiko Vzhodni Timor o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [2015/0058(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0430)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.8. Sporazum med Evropsko unijo in Sveto Lucijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Sveto Lucijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0431)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.9. Sporazum med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0432)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.10. Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [2015/0062(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0433)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.11. Memorandum o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve memoranduma o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom s strani Eurojusta [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0434)


4.12. Načini in postopki za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepi za zagotavljanje denarnih sredstev * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Gérard Deprez in Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0435)


4.13. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Georgiosu Kyrtsosu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu [2015/2238(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0436)


4.14. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Steliosu Kouloglouju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo za odvzem imunitete Steliosu Kulogluju [2015/2239(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0437)


4.15. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Finske – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/005 FI/računalniško programiranje – Finska) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0438)


4.16. Blagovna znamka EU ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Za zavrnitev stališča Sveta je potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0439)


4.17. Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Za zavrnitev stališča Sveta je potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0440)


4.18. Sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja v ribištvu severovzhodnega Atlantika ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2015)0441)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0441)


4.19. Začasna prekinitev izjemnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe za Bosno in Hercegovino [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0442)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0442)


4.20. Strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2015)0443)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0443)


4.21. Evropski energetski uniji naproti (glasovanje)

Poročilo Evropski energetski uniji naproti [2015/2113(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0444)

Govorili so

Claude Turmes je predložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 71, ki ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.


4.22. Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 (glasovanje)

Poročilo o doseganju cilja 10-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti – priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 [2015/2108(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0445)


4.23. Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (glasovanje)

Poročilo o izvajanju evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress [2015/2042(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0446)


4.24. Nova skupna ribiška politika: struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov (glasovanje)

Poročilo o novi skupni ribiški politiki: struktura tehničnih ukrepov in večletnih načrtov [2015/2092(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0447)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Poročilo: Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei in Stanislav Polčák

Poročilo: Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin in Stanislav Polčák

Poročilo: Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling in Marian Harkin

Poročilo: Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Poročilo: Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Sklep, sprejet glede svežnja o evropski mejni in obalni straži (razprava)

Izjava Komisije: Sklep, sprejet glede svežnja o evropski mejni in obalni straži (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Monika Hohlmeier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Michał Marusik, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Lundgren, Cecilia Wikström, o izjavi, ki jo je podal Peter Lundgren, in Tomáš Zdechovský.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Carlos Coelho in Salvatore Domenico Pogliese.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor in Miltiadis Kyrkos.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


9. Izid konference COP 21 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izid konference COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (predsedujoči Svetu) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Giovanni La Via v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Ian Duncan v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Steeve Briois v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini in Ivo Belet.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Julia Reid, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis in Angélique Delahaye, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias in Izaskun Bilbao Barandica.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Camille Gira.

Razprava se je zaključila.


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je sporočil naslednje:

Na plenarni seji v ponedeljek, 14. decembra 2015 sta bili napovedani dve priporočili odborov BUDG in CONT o nenasprotovanju delegiranim aktom (točka 7 zapisnika z dne 14.12.2015).

V štiriindvajsetih urah, kot to določa člen 105 Poslovnika, ni bilo izraženo nasprotovanje tema priporočiloma.

Zato se šteje, da sta bili priporočili sprejeti in bosta objavljeni v Sprejetih besedilih seje dne 16. decembra 2015.


11. Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o spodbujanju preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji [2015/2010(INL)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Anneliese Dodds in Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds in Luděk Niedermayer sta predstavila poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Massimiliano Salini (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Burkhard Balz v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli, Hugues Bayet v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Bernard Monot in Othmar Karas.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi in Elisa Ferreira.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák in Ramón Jáuregui Atondo.

Govorili so Christos Stylianides, Anneliese Dodds in Luděk Niedermayer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika z dne 16.12.2015.


12. Odnosi med EU in Kitajsko (razprava)

Poročilo o odnosih med EU in Kitajsko [2015/2003(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder je predstavil poročilo.

Govoril je Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Antonio López-Istúriz White v imenu skupine PPE, Jo Leinen v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR (predsednik je ugotovil, da govornik govori prehitro, da bi lahko tolmači kakovostno prevajali, zato ga je opomnil, nato mu je odvzel besedo in odločil, da ga odstrani iz sejne dvorane, skladno s členom 165 Poslovnika), James Carver o izjavi, ki jo je podal Charles Tannock, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek in Tunne Kelam.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés in Patrizia Toia.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Catherine Stihler in Notis Marias.

Govorila sta Nicolas Schmit in Bas Belder.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 16.12.2015.


13. Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (razprava)

Poročilo o pripravah na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč [2015/2051(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Pier Antonio Panzeri (pripravljavec mnenja odbora AFET), Anna Hedh (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Anna Záborská v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer in Bogdan Brunon Wenta.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Marek Jurek.

Govorila sta Christos Stylianides in Enrique Guerrero Salom.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.10 zapisnika z dne 16.12.2015.

Govoril je Notis Marias o vodenju postopka "catch the eye" (predsedujoča je podala pojasnila).


14. Mobilnost delovne sile (razprava)

Izjava Komisije: Mobilnost delovne sile (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon in Ádám Kósa.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Michaela Šojdrová in Notis Marias.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


15. Sklep, sprejet v zvezi z evropskim aktom o dostopnosti (razprava)

Izjava Komisije: Sklep, sprejet v zvezi z evropskim aktom o dostopnosti (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens in Dita Charanzová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová in Notis Marias.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 573.461/OJME).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov