Index 
Protokoll
PDF 281kWORD 192k
Tisdagen den 15 december 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Rekommendation för euroområdet - Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Avtalet med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.2.Avtal mellan EU och Dominica om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.3.Avtal mellan EU och Vanuatu om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.4.Avtal mellan EU och Trinidad och Tobago om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.5.Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.6.Avtal mellan EU och Grenada om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.7.Avtal mellan EU och Östtimor om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.8.Avtal mellan EU och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.9.Avtal mellan EU och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.10.Avtal mellan EU och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.11.Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.12.Metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.13.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.14.Begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.15.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  4.16.Gemenskapsvarumärken ***II (omröstning)
  4.17.Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II (omröstning)
  4.18.Kontroll- och tillsynsplan för fisket i Nordostatlanten ***I (omröstning)
  4.19.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (omröstning)
  4.20.Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol * (omröstning)
  4.21.På väg mot en europeisk energiunion (omröstning)
  4.22.Att rusta Europas elnät för 2020 (omröstning)
  4.23.Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (omröstning)
  4.24.En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Det antagna beslutet om paketet för europeisk gräns- och kustbevakning (debatt)
 9.Resultaten från COP 21 (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (debatt)
 12.Förbindelserna EU–Kina (debatt)
 13.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (debatt)
 14.Arbetskraftens rörlighet (debatt)
 15.Det antagna beslutet om den europeiska rättsakten om tillgänglighet (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (B8-1402/2015),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (B8-1403/2015),

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (B8-1404/2015),

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och Jozo Radoš för ALDE-gruppen, om möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (B8-1405/2015),

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia och Romana Tomc för PPE-gruppen, om möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (B8-1406/2015),

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, om möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (B8-1407/2015),

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, om möjligt dödsstraff för Ibrahim Halawa (B8-1408/2015).

II.   Situationen i Maldiverna (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-1409/2015),

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-1410/2015),

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om stuationen i Maldiverna (B8-1411/2015),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba och Ruža Tomašić för ECR-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-1414/2015),

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia och Romana Tomc för PPE-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-1417/2015),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-1419/2015),

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan och Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-1421/2015).

III.   Malaysia (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Marco Zanni för EFDD-gruppen, om Malaysia (B8-1412/2015),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba och Ruža Tomašić för ECR-gruppen, om Malaysia (B8-1413/2015),

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, om Malaysia (B8-1415/2015),

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om Malaysia (B8-1416/2015),

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia och Romana Tomc för PPE-gruppen, om Malaysia (B8-1418/2015),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om Malaysia (B8-1420/2015),

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward och Biljana Borzan för S&D-gruppen, om Malaysia (B8-1422/2015).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Rekommendation för euroområdet - Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rekommendation för euroområdet (2015/3020(RSP))

Fråga för muntligt besvarande (O-000152/2015) från Roberto Gualtieri, för ECON-utskottet, till kommissionen: Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Talmannen gjorde ett kort uttalande för att inleda debtten.

Talare: Jeroen Dijsselbloem (Eurogruppens ordförande)

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Roberto Gualtieri utvecklade frågan.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Gérard Deprez, om föregående talares inlägg, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgi Pirinski, Marco Valli för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös.

Talare: Jeroen Dijsselbloem.

Talare: Esther de Lange, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, och Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer.

Talare: Jeroen Dijsselbloem.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen och Cora van Nieuwenhuizen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova och Burkhard Balz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Roberto Gualtieri, för ECON-utskottet, om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 17.12.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Avtalet med Schweiziska edsförbundet om deltagande i arbetet med det europeiska stödkontoret för asylfrågor *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om deltagande i verksamheten vid det europeiska stödkontoret för asylfrågor [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0424)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.2. Avtal mellan EU och Dominica om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Dominica om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0425)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.3. Avtal mellan EU och Vanuatu om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0426)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.4. Avtal mellan EU och Trinidad och Tobago om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Trinidad och Tobago om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0427)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.5. Avtal mellan EU och Samoa om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Självständiga staten Samoa om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0428)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.6. Avtal mellan EU och Grenada om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Grenada om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [2015/0057(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0429)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.7. Avtal mellan EU och Östtimor om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken Östtimor om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [2015/0058(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0430)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.8. Avtal mellan EU och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0431)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.9. Avtal mellan EU och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Vincent och Grenadinerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0432)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.10. Avtal mellan EU och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskrav för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [2015/0062(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0433)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


4.11. Samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0434)


4.12. Metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0435)


4.13. Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos parlamentariska immunitet [2015/2238(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0436)


4.14. Begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Stelios Kouloglous parlamentariska immunitet [2015/2239(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0437)


4.15. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Finland - EGF/2015/005 FI/Computer programming (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/005 - FI/Computer Programming från Finland) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0438)


4.16. Gemenskapsvarumärken ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(Kvalificerad majoritet krävs för att förkasta rådets ståndpunkt)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0439)


4.17. Medlemsstaternas varumärkeslagstiftning ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(Kvalificerad majoritet krävs för att förkasta rådets ståndpunkt)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0440)


4.18. Kontroll- och tillsynsplan för fisket i Nordostatlanten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2015)0441)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0441)


4.19. Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0442)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0442)


4.20. Strategiskt samarbete inom ramen för bekämpningen av grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2015)0443)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0443)


4.21. På väg mot en europeisk energiunion (omröstning)

Betänkande: På väg mot en europeisk energiunion [2015/2113(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0444)

Inlägg:

Claude Turmes presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag 71, vilken inte bektades, då fler än 40 ledamöter motsatt sig att den skulle beaktas .


4.22. Att rusta Europas elnät för 2020 (omröstning)

Betänkande om att nå elsammanlänkningsmålet på 10 % – att rusta Europas elnät för 2020 [2015/2108(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0445)


4.23. Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (omröstning)

Betänkande om genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter [2015/2042(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0446)


4.24. En ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna (omröstning)

Betänkande om en ny gemensam fiskeripolitik: strukturen för de tekniska åtgärderna och de fleråriga planerna [2015/2092(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0447)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Betänkande Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei och Stanislav Polčák

Betänkande Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin och Stanislav Polčák

Betänkande Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling och Marian Harkin

Betänkande Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Betänkande Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Det antagna beslutet om paketet för europeisk gräns- och kustbevakning (debatt)

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om paketet för europeisk gräns- och kustbevakning (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Monika Hohlmeier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, ställde en fråga ("blått kort") till Michał Marusik, som besvarade den, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, som avböjde att besvara frågan "blått kort" från Gianluca Buonanno, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Lundgren, Cecilia Wikström, om Peter Lundgrens inlägg, och Tomáš Zdechovský.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Carlos Coelho och Salvatore Domenico Pogliese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor och Miltiadis Kyrkos.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Resultaten från COP 21 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultaten från COP 21 (2015/2960(RSP))

Camille Gira (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Steeve Briois för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini och Ivo Belet.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Julia Reid, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis och Angélique Delahaye, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Miguel Arias Cañete och Camille Gira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelande följande:

Två rekommendationer från BUDG- och CONT-utskotten om att inte invända mot delegerade akter hade tillkännagjorts i kammaren måndagen den 14 december 2015 (punkt 7 i protokollet av den 14.12.2015).

Ingen invändning mot dessa rekommendationer hade inkommit inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställs i artikel 105 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer anses följaktligen godkända, och kommer att offentliggöras bland antagna texter från plenarsammanträdet onsdagen den 16 december 2015.


11. Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU [2015/2010(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer redogjorde för betänkandet.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Massimiliano Salini (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Burkhard Balz för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Hugues Bayet för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot och Othmar Karas.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi och Elisa Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák och Ramón Jáuregui Atondo.

Talare: Christos Stylianides, Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 16.12.2015.


12. Förbindelserna EU–Kina (debatt)

Betänkande om förbindelserna EU–Kina [2015/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen (Talmannen, som konstaterade att talaren talade för fort för att tolkarna skulle kunna ge en tolkning av god kvalitet, återkallade honom till ordningen, tog sedan ifrån honom ordet och beslutade att avvisa honom från kammaren, i enlighet med artikel 165 i arbetsordningen), James Carver om Charles Tannocks inlägg, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek och Tunne Kelam.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés och Patrizia Toia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler och Notis Marias.

Talare: Nicolas Schmit och Bas Belder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 16.12.2015.


13. Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (debatt)

Betänkande om förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd [2015/2051(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Pier Antonio Panzeri (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Anna Hedh (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Anna Záborská för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Marek Jurek.

Talare: Christos Stylianides och Enrique Guerrero Salom.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 16.12.2015.

Talare: Notis Marias om ögonkontaktsförfarandet (Talmannen gjorde förtydliganden).


14. Arbetskraftens rörlighet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Arbetskraftens rörlighet (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon och Ádám Kósa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Det antagna beslutet om den europeiska rättsakten om tillgänglighet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om den europeiska rättsakten om tillgänglighet (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens och Dita Charanzová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 573.461/OJME).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy