Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - tidsfrist: 3 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens beslut om referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för turismsektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - tidsfrist: 5 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1332/2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - tidsfrist: 11 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller titeln på livsmedelskategori 12.3 ”Ättika/vinäger” (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - tidsfrist: 12 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - tidsfrist: 11 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy