Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 декември 2015 г.
Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 30 ноември 2015 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1месец, по искане на Съвета.
Препращане на водещата комисия:ECON

Правна информация - Политика за поверителност