Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 december 2015 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 december 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot correctie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/63 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2015
verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor goedkeuring en publicatie van het prospectus en verspreiding van reclame en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand op verzoek van de Raad
verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid