Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 december 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder för godkännande och offentliggörande av prospekt och spridning av annonser och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 30 november 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar:1månad, på begäran av rådet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy