Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

7. Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 декември 2015 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 декември 2015 г. (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Георги Пирински, и Nigel Farage, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Lucke за да зададе въпрос „синя карта“ на Nigel Farage, който отговори, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Angelika Niebler, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, Jill Evans, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и David Borrelli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas и Ska Keller.
Председателят приветства с добре дошли групата от хърватски пожарникари от Корчула и Пелешац.
Изказаха се: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Мария Габриел, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Илияна Йотова, David McAllister и Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за известно време в очакване на връчването на наградата „Сахаров“)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Правна информация - Политика за поверителност