Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

7. Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015 (2015/2913(RSP))

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Georgi Pirinski, και Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lucke για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Nigel Farage, ο οποίος απαντά, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, Angelika Niebler, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Jill Evans, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, και David Borrelli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marcel de Graaff, Ελευθέριος Συναδινός, Jacek Saryusz-Wolski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas και Ska Keller.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει ομάδα Κροατών πυροσβεστών του Korčula και του Pelješac.

Παρεμβαίνουν οι Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Μαυρίδη, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister και Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για κάποια λεπτά εν αναμονή της απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου