Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Η Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152, παράγραφος 2, του Κανονισμού και κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει την τροποποίηση της απογευματινής ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- Η έκθεση με θέμα «Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ [2015/2114(INI)]», με εισηγήτρια την Bodil Valero (A8-0338/2015) (σημείο 32 της Ημερήσιας Διάταξης) θα εγγραφεί στη θέση του σημείου 4 του απογεύματος, μετά την δήλωση με θέμα «Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον».

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατ`αυτό τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου