Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg

10. Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000140/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Keskustelu käytiin 2. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 2.12.2015, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver PPE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015)

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015)

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015)

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015)

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö