Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg

10. Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000140/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Sytuacja na Węgrzech w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debata odbyła się dnia 2 grudnia 2015 r. (pkt 17 protokołu z dnia 2.12.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova i Ivan Jakovčić, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Monika Vana, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek i Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas i Helmut Scholz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 16.12.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności