Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg

10. Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000140/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Dezbaterea a avut loc la 2 decembrie 2015 (punctul 17 al PV din 2.12.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi și Milan Zver, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili șiJulie Ward, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Ungaria măsuri subsecvente Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Vot: punctul 11.12 al PV din 16.12.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate