Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg

10. Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rozprava sa uskutočnila 2. decembra 2015 (bod 17 zápisnice zo dňa 2.12.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi a Milan Zver v mene skupiny PPE o situácii v Maďarsku 2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili a Julie Ward v mene skupiny S&D o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 16.12.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia