Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

10. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000140/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 17 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi och Milan Zver, för PPE-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015),

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili ochJulie Ward, för S&D-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015),

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova och Ivan Jakovčić, för ALDE-gruppen, om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015),

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek och Monika Vana, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015),

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015),

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 16.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy