Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3010(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1345/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1345/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0455

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11.6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση του καταλόγου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - επιτροπή ENVI - Eισηγητές: Pavel Poc και Renate Sommer

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0455)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου