Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1351/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Приети текстове :

P8_TA(2015)0461

Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

11.12. Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000140/2015) зададен от Claude Moraes; от името на комисията LIBE, към Комисията: Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Разискването се състоя на 2 декември 2015 г. (точка 17 от протокола от 2.12.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 16 декември 2015 (точка 10 от протокола от 16.12.2015 г).

Предложения за резолюция B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 и B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1349/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1351/2015

(за замяна на B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 и B8-1361/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom и Tibor Szanyi, от името на групата S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez и Pavel Telička, от името на групата ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

—   Laura Ferrara и Ignazio Corrao.

приема се (P8_TA(2015)0461)

(Предложението за резолюция B8-1360/2015 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност