Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1351/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0461

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11.12. Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000140/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes· εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.12.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 16 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 και B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1349/2015

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1351/2015

(αντικαθιστά τις B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 και B8-1361/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom και Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Laura Ferrara και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0461)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1360/2015 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου